Revelation 14

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 15

1

kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouV epta econtaV plhgaV epta taV escataV oti en autaiV etelesqh o qumoV tou qeou
15:1 And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.

2

kai eidon wV qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touV nikwntaV ek tou qhriou kai ek thV eikonoV autou kai ek tou caragmatoV autou ek tou ariqmou tou onomatoV autou estwtaV epi thn qalassan thn ualinhn econtaV kiqaraV tou qeou
15:2 And I saw as it were a sea of glass mingled with fire: and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, [and] over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God.

3

kai adousin thn wdhn mwsewV doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legonteV megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoV o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuV twn agiwn
15:3 And they sing the song of Moses the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvellous [are] thy works, Lord God Almighty; just and true [are] thy ways, thou King of saints.

4

tiV ou mh fobhqh se kurie kai doxash to onoma sou oti monoV osioV oti panta ta eqnh hxousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan
15:4 Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? for [thou] only [art] holy: for all nations shall come and worship before thee; for thy judgments are made manifest.

5

kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o naoV thV skhnhV tou marturiou en tw ouranw
15:5 And after that I looked, and, behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened:

6

kai exhlqon oi epta aggeloi econteV taV epta plhgaV ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaV crusaV
15:6 And the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles.

7

kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toiV epta aggeloiV epta fialaV crusaV gemousaV tou qumou tou qeou tou zwntoV eiV touV aiwnaV twn aiwnwn
15:7 And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

8

kai egemisqh o naoV kapnou ek thV doxhV tou qeou kai ek thV dunamewV autou kai oudeiV hdunato eiselqein eiV ton naon acri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn
15:8 And the temple was filled with smoke from the glory of God, and from his power; and no man was able to enter into the temple, till the seven plagues of the seven angels were fulfilled.

Revelation 16