Revelation 6

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 7

1

kai meta tauta eidon tessaraV aggelouV estwtaV epi taV tessaraV gwniaV thV ghV kratountaV touV tessaraV anemouV thV ghV ina mh pneh anemoV epi thV ghV mhte epi thV qalasshV mhte epi pan dendron
7:1 And after these things I saw four angels standing on the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree.

2

kai eidon allon aggelon anabanta apo anatolhV hliou econta sfragida qeou zwntoV kai ekraxen fwnh megalh toiV tessarsin aggeloiV oiV edoqh autoiV adikhsai thn ghn kai thn qalassan
7:2 And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God: and he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea,

3

legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra acriV ou sfragizwmen touV doulouV tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn
7:3 Saying, Hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads.

4

kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn rmd ciliadeV esfragismenoi ek pashV fulhV uiwn israhl
7:4 And I heard the number of them which were sealed: [and there were] sealed an hundred [and] forty [and] four thousand of all the tribes of the children of Israel.

5

ek fulhV iouda ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV roubhn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV gad ib ciliadeV esfragismenoi
7:5 Of the tribe of Juda [were] sealed twelve thousand. Of the tribe of Reuben [were] sealed twelve thousand. Of the tribe of Gad [were] sealed twelve thousand.

6

ek fulhV ashr ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV nefqaleim ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV manassh ib ciliadeV esfragismenoi
7:6 Of the tribe of Aser [were] sealed twelve thousand. Of the tribe of Nepthalim [were] sealed twelve thousand. Of the tribe of Manasses [were] sealed twelve thousand.

7

ek fulhV sumewn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV leui ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV isacar ib ciliadeV esfragismenoi
7:7 Of the tribe of Simeon [were] sealed twelve thousand. Of the tribe of Levi [were] sealed twelve thousand. Of the tribe of Issachar [were] sealed twelve thousand.

8

ek fulhV zaboulwn ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV iwshf ib ciliadeV esfragismenoi ek fulhV beniamin ib ciliadeV esfragismenoi
7:8 Of the tribe of Zabulon [were] sealed twelve thousand. Of the tribe of Joseph [were] sealed twelve thousand. Of the tribe of Benjamin [were] sealed twelve thousand.

9

meta tauta eidon kai idou ocloV poluV on ariqmhsai auton oudeiV hdunato ek pantoV eqnouV kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwteV enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaV leukaV kai foinikeV en taiV cersin autwn
7:9 After this I beheld, and, lo, a great multitude, which no man could number, of all nations, and kindreds, and people, and tongues, stood before the throne, and before the Lamb, clothed with white robes, and palms in their hands;

10

kai krazonteV fwnh megalh legonteV h swthria tw kaqhmenw epi tou qronou tou qeou hmwn kai tw arniw
7:10 And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God which sitteth upon the throne, and unto the Lamb.

11

kai panteV oi aggeloi esthkesan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epeson enwpion tou qronou epi proswpon autwn kai prosekunhsan tw qew
7:11 And all the angels stood round about the throne, and [about] the elders and the four beasts, and fell before the throne on their faces, and worshipped God,

12

legonteV amhn h eulogia kai h doxa kai h sofia kai h eucaristia kai h timh kai h dunamiV kai h iscuV tw qew hmwn eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn
7:12 Saying, Amen: Blessing, and glory, and wisdom, and thanksgiving, and honour, and power, and might, [be] unto our God for ever and ever. Amen.

13

kai apekriqh eiV ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi taV stolaV taV leukaV tineV eisin kai poqen hlqon
7:13 And one of the elders answered, saying unto me, What are these which are arrayed in white robes? and whence came they?

14

kai eirhka autw kurie su oidaV kai eipen moi outoi eisin oi ercomenoi ek thV qliyewV thV megalhV kai eplunan taV stolaV autwn kai eleukanan stolaV autwn en tw aimati tou arniou
7:14 And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb.

15

dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmeraV kai nuktoV en tw naw autou kai o kaqhmenoV epi tou qronou skhnwsei ep autouV
7:15 Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple: and he that sitteth on the throne shall dwell among them.

16

ou peinasousin eti oude diyhsousin eti oude mh pesh ep autouV o hlioV oude pan kauma
7:16 They shall hunger no more, neither thirst any more; neither shall the sun light on them, nor any heat.

17

oti to arnion to anameson tou qronou poimanei autouV kai odhghsei autouV epi zwsaV phgaV udatwn kai exaleiyei o qeoV pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn
7:17 For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters: and God shall wipe away all tears from their eyes.

Revelation 8