Revelation 1

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

APOKALUYIS IWANNOU

The Revelation to Saint John

Chapter 2

1

tw aggelw thV efesinhV ekklhsiaV grayon tade legei o kratwn touV epta asteraV en th dexia autou o peripatwn en mesw twn epta lucniwn twn cruswn
2:1 Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;

2

oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouV kai epeirasw touV faskontaV einai apostolouV kai ouk eisin kai eureV autouV yeudeiV
2:2 I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars:

3

kai ebastasaV kai upomonhn eceiV kai dia to onoma mou kekopiakaV kai ou kekmhkaV
2:3 And hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast laboured, and hast not fainted.

4

all ecw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkaV
2:4 Nevertheless I have [somewhat] against thee, because thou hast left thy first love.

5

mnhmoneue oun poqen ekpeptwkaV kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh ercomai soi tacei kai kinhsw thn lucnian sou ek tou topou authV ean mh metanohshV
2:5 Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works; or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.

6

alla touto eceiV oti miseiV ta erga twn nikolaitwn a kagw misw
2:6 But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate.

7

o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou xulou thV zwhV o estin en mesw tou paradeisou tou qeou
2:7 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God.

8

kai tw aggelw thV ekklhsiaV smurnaiwn grayon tade legei o prwtoV kai o escatoV oV egeneto nekroV kai ezhsen
2:8 And unto the angel of the church in Smyrna write; These things saith the first and the last, which was dead, and is alive;

9

oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwceian plousioV de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouV einai eautouV kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana
2:9 I know thy works, and tribulation, and poverty, (but thou art rich) and [I know] the blasphemy of them which say they are Jews, and are not, but [are] the synagogue of Satan.

10

mhden fobou a melleiV pascein idou mellei balein ex umwn o diaboloV eiV fulakhn ina peirasqhte kai exete qliyin hmerwn deka ginou pistoV acri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thV zwhV
2:10 Fear none of those things which thou shalt suffer: behold, the devil shall cast [some] of you into prison, that ye may be tried; and ye shall have tribulation ten days: be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.

11

o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou
2:11 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; He that overcometh shall not be hurt of the second death.

12

kai tw aggelw thV en pergamw ekklhsiaV grayon tade legei o ecwn thn romfaian thn distomon thn oxeian
2:12 And to the angel of the church in Pergamos write; These things saith he which hath the sharp sword with two edges;

13

oida ta erga sou kai pou katoikeiV opou o qronoV tou satana kai krateiV to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taiV hmeraiV en aiV antipaV o martuV mou o pistoV oV apektanqh par umin opou katoikei o satanaV
2:13 I know thy works, and where thou dwellest, [even] where Satan's seat [is]: and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas [was] my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth.

14

all ecw kata sou oliga oti eceiV ekei kratountaV thn didachn balaam oV edidasken en tw balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai
2:14 But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication.

15

outwV eceiV kai su kratountaV thn didachn twn nikolaitwn o misw
2:15 So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate.

16

metanohson ei de mh ercomai soi tacu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoV mou
2:16 Repent; or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of my mouth.

17

o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeiV egnw ei mh o lambanwn
2:17 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth [it].

18

kai tw aggelw thV en quateiroiV ekklhsiaV grayon tade legei o uioV tou qeou o ecwn touV ofqalmouV autou wV floga puroV kai oi podeV autou omoioi calkolibanw
2:18 And unto the angel of the church in Thyatira write; These things saith the Son of God, who hath his eyes like unto a flame of fire, and his feet [are] like fine brass;

19

oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta escata pleiona twn prwtwn
2:19 I know thy works, and charity, and service, and faith, and thy patience, and thy works; and the last [to be] more than the first.

20

all ecw kata sou oliga oti eaV thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouV doulouV porneusai kai eidwloquta fagein
2:20 Notwithstanding I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols.

21

kai edwka auth cronon ina metanohsh ek thV porneiaV authV kai ou metenohsen
2:21 And I gave her space to repent of her fornication; and she repented not.

22

idou egw ballw authn eiV klinhn kai touV moiceuontaV met authV eiV qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn
2:22 Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds.

23

kai ta tekna authV apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouV kai kardiaV kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn
2:23 And I will kill her children with death; and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts: and I will give unto every one of you according to your works.

24

umin de legw kai loipoiV toiV en quateiroiV osoi ouk ecousin thn didachn tauthn kai oitineV ouk egnwsan ta baqh tou satana wV legousin ou balw ef umaV allo baroV
2:24 But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan, as they speak; I will put upon you none other burden.

25

plhn o ecete krathsate acriV ou an hxw
2:25 But that which ye have [already] hold fast till I come.

26

kai o nikwn kai o thrwn acri telouV ta erga mou dwsw autw exousian epi twn eqnwn
2:26 And he that overcometh, and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations:

27

kai poimanei autouV en rabdw sidhra wV ta skeuh ta keramika suntribetai wV kagw eilhfa para tou patroV mou
2:27 And he shall rule them with a rod of iron; as the vessels of a potter shall they be broken to shivers: even as I received of my Father.

28

kai dwsw autw ton astera ton prwinon
2:28 And I will give him the morning star.

29

o ecwn ouV akousatw ti to pneuma legei taiV ekklhsiaiV
2:29 He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches.

Revelation 3