1st John 1

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

IWANNOU A

The First Epistle General of John

Chapter 2

1

teknia mou tauta grafw umin ina mh amarthte kai ean tiV amarth paraklhton ecomen proV ton patera ihsoun criston dikaion
2:1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:

2

kai autoV ilasmoV estin peri twn amartiwn hmwn ou peri twn hmeterwn de monon alla kai peri olou tou kosmou
2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for [the sins of] the whole world.

3

kai en toutw ginwskomen oti egnwkamen auton ean taV entolaV autou thrwmen
2:3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.

4

o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin
2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

5

oV d an thrh autou ton logon alhqwV en toutw h agaph tou qeou teteleiwtai en toutw ginwskomen oti en autw esmen
2:5 But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected: hereby know we that we are in him.

6

o legwn en autw menein ofeilei kaqwV ekeinoV periepathsen kai autoV outwV peripatein
2:6 He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked.

7

adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archV h entolh h palaia estin o logoV on hkousate ap archV
2:7 Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning.

8

palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqeV en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwV to alhqinon hdh fainei
2:8 Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.

9

o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti
2:9 He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now.

10

o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin
2:10 He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him.

11

o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touV ofqalmouV autou
2:11 But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes.

12

grafw umin teknia oti afewntai umin ai amartiai dia to onoma autou
2:12 I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.

13

grafw umin patereV oti egnwkate ton ap archV grafw umin neaniskoi oti nenikhkate ton ponhron grafw umin paidia oti egnwkate ton patera
2:13 I write unto you, fathers, because ye have known him [that is] from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.

14

egraya umin patereV oti egnwkate ton ap archV egraya umin neaniskoi oti iscuroi este kai o logoV tou qeou en umin menei kai nenikhkate ton ponhron
2:14 I have written unto you, fathers, because ye have known him [that is] from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

15

mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw
2:15 Love not the world, neither the things [that are] in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.

16

oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin
2:16 For all that [is] in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world.

17

kai o kosmoV paragetai kai h epiqumia autou o de poiwn to qelhma tou qeou menei eiV ton aiwna
2:17 And the world passeth away, and the lust thereof: but he that doeth the will of God abideth for ever.

18

paidia escath wra estin kai kaqwV hkousate oti o anticristoV ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin
2:18 Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

19

ex hmwn exhlqon all ouk hsan ex hmwn ei gar hsan ex hmwn memenhkeisan an meq hmwn all ina fanerwqwsin oti ouk eisin panteV ex hmwn
2:19 They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would [no doubt] have continued with us: but [they went out], that they might be made manifest that they were not all of us.

20

kai umeiV crisma ecete apo tou agiou kai oidate panta
2:20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.

21

ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin
2:21 I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.

22

tiV estin o yeusthV ei mh o arnoumenoV oti ihsouV ouk estin o cristoV outoV estin o anticristoV o arnoumenoV ton patera kai ton uion
2:22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.

23

paV o arnoumenoV ton uion oude ton patera ecei
2:23 Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: [(but) he that acknowledgeth the Son hath the Father also].

24

umeiV oun o hkousate ap archV en umin menetw ean en umin meinh o ap archV hkousate kai umeiV en tw uiw kai en tw patri meneite
2:24 Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son, and in the Father.

25

kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion
2:25 And this is the promise that he hath promised us, [even] eternal life.

26

tauta egraya umin peri twn planwntwn umaV
2:26 These [things] have I written unto you concerning them that seduce you.

27

kai umeiV to crisma o elabete ap autou en umin menei kai ou creian ecete ina tiV didaskh umaV all wV to auto crisma didaskei umaV peri pantwn kai alhqeV estin kai ouk estin yeudoV kai kaqwV edidaxen umaV meneite en autw
2:27 But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

28

kai nun teknia menete en autw ina otan fanerwqh ecwmen parrhsian kai mh aiscunqwmen ap autou en th parousia autou
2:28 And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.

29

ean eidhte oti dikaioV estin ginwskete oti paV o poiwn thn dikaiosunhn ex autou gegennhtai
2:29 If ye know that he is righteous, ye know that every one that doeth righteousness is born of him.

1st John 3