2nd Peter 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

IWANNOU A

The First Epistle General of John

Chapter 1

1

o hn ap archV o akhkoamen o ewrakamen toiV ofqalmoiV hmwn o eqeasameqa kai ai ceireV hmwn eyhlafhsan peri tou logou thV zwhV
1:1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;

2

kai h zwh efanerwqh kai ewrakamen kai marturoumen kai apaggellomen umin thn zwhn thn aiwnion htiV hn proV ton patera kai efanerwqh hmin
1:2 (For the life was manifested, and we have seen [it], and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;)

3

o ewrakamen kai akhkoamen apaggellomen umin ina kai umeiV koinwnian echte meq hmwn kai h koinwnia de h hmetera meta tou patroV kai meta tou uiou autou ihsou cristou
1:3 That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship [is] with the Father, and with his Son Jesus Christ.

4

kai tauta grafomen umin ina h cara hmwn h peplhrwmenh
1:4 And these things write we unto you, that your joy may be full.

5

kai auth estin h epaggelia hn akhkoamen ap autou kai anaggellomen umin oti o qeoV fwV estin kai skotia en autw ouk estin oudemia
1:5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all.

6

ean eipwmen oti koinwnian ecomen met autou kai en tw skotei peripatwmen yeudomeqa kai ou poioumen thn alhqeian
1:6 If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth:

7

ean de en tw fwti peripatwmen wV autoV estin en tw fwti koinwnian ecomen met allhlwn kai to aima ihsou cristou tou uiou autou kaqarizei hmaV apo pashV amartiaV
1:7 But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

8

ean eipwmen oti amartian ouk ecomen eautouV planwmen kai h alhqeia ouk estin en hmin
1:8 If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

9

ean omologwmen taV amartiaV hmwn pistoV estin kai dikaioV ina afh hmin taV amartiaV kai kaqarish hmaV apo pashV adikiaV
1:9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us [our] sins, and to cleanse us from all unrighteousness.

10

ean eipwmen oti ouc hmarthkamen yeusthn poioumen auton kai o logoV autou ouk estin en hmin
1:10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.

1st John 2