1st Peter 1

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PETROU A

The First Epistle General of Peter

Chapter 2

1

apoqemenoi oun pasan kakian kai panta dolon kai upokriseiV kai fqonouV kai pasaV katalaliaV
2:1 Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,

2

wV artigennhta brefh to logikon adolon gala epipoqhsate ina en autw auxhqhte
2:2 As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:

3

eiper egeusasqe oti crhstoV o kurioV
2:3 If so be ye have tasted that the Lord [is] gracious.

4

proV on prosercomenoi liqon zwnta upo anqrwpwn men apodedokimasmenon para de qew eklekton entimon
2:4 To whom coming, [as unto] a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, [and] precious,

5

kai autoi wV liqoi zwnteV oikodomeisqe oikoV pneumatikoV ierateuma agion anenegkai pneumatikaV qusiaV euprosdektouV tw qew dia ihsou cristou
2:5 Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.

6

dio kai periecei en th grafh idou tiqhmi en siwn liqon akrogwniaion eklekton entimon kai o pisteuwn ep autw ou mh kataiscunqh
2:6 Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.

7

umin oun h timh toiV pisteuousin apeiqousin de liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV
2:7 Unto you therefore which believe [he is] precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,

8

kai liqoV proskommatoV kai petra skandalou oi proskoptousin tw logw apeiqounteV eiV o kai eteqhsan
2:8 And a stone of stumbling, and a rock of offence, [even to them] which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.

9

umeiV de genoV eklekton basileion ierateuma eqnoV agion laoV eiV peripoihsin opwV taV aretaV exaggeilhte tou ek skotouV umaV kalesantoV eiV to qaumaston autou fwV
2:9 But ye [are] a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:

10

oi pote ou laoV nun de laoV qeou oi ouk hlehmenoi nun de elehqenteV
2:10 Which in time past [were] not a people, but [are] now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.

11

agaphtoi parakalw wV paroikouV kai parepidhmouV apecesqai twn sarkikwn epiqumiwn aitineV strateuontai kata thV yuchV
2:11 Dearly beloved, I beseech [you] as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;

12

thn anastrofhn umwn en toiV eqnesin econteV kalhn ina en w katalalousin umwn wV kakopoiwn ek twn kalwn ergwn epopteusanteV doxaswsin ton qeon en hmera episkophV
2:12 Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by [your] good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.

13

upotaghte oun pash anqrwpinh ktisei dia ton kurion eite basilei wV upereconti
2:13 Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;

14

eite hgemosin wV di autou pempomenoiV eiV ekdikhsin men kakopoiwn epainon de agaqopoiwn
2:14 Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.

15

oti outwV estin to qelhma tou qeou agaqopoiountaV fimoun thn twn afronwn anqrwpwn agnwsian
2:15 For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:

16

wV eleuqeroi kai mh wV epikalumma econteV thV kakiaV thn eleuqerian all wV douloi qeou
2:16 As free, and not using [your] liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.

17

pantaV timhsate thn adelfothta agapate ton qeon fobeisqe ton basilea timate
2:17 Honour all [men]. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.

18

oi oiketai upotassomenoi en panti fobw toiV despotaiV ou monon toiV agaqoiV kai epieikesin alla kai toiV skolioiV
2:18 Servants, [be] subject to [your] masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.

19

touto gar cariV ei dia suneidhsin qeou upoferei tiV lupaV pascwn adikwV
2:19 For this [is] thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.

20

poion gar kleoV ei amartanonteV kai kolafizomenoi upomeneite all ei agaqopoiounteV kai pasconteV upomeneite touto cariV para qew
2:20 For what glory [is it], if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer [for it], ye take it patiently, this [is] acceptable with God.

21

eiV touto gar eklhqhte oti kai cristoV epaqen uper hmwn hmin upolimpanwn upogrammon ina epakolouqhshte toiV icnesin autou
2:21 For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:

22

oV amartian ouk epoihsen oude eureqh doloV en tw stomati autou
2:22 Who did no sin, neither was guile found in his mouth:

23

oV loidoroumenoV ouk anteloidorei pascwn ouk hpeilei paredidou de tw krinonti dikaiwV
2:23 Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed [himself] to him that judgeth righteously:

24

oV taV amartiaV hmwn autoV anhnegken en tw swmati autou epi to xulon ina taiV amartiaiV apogenomenoi th dikaiosunh zhswmen ou tw mwlwpi autou iaqhte
2:24 Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.

25

hte gar wV probata planwmena all epestrafhte nun epi ton poimena kai episkopon twn yucwn umwn
2:25 For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.

1st Peter 3