James 5

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PETROU A

The First Epistle General of Peter

Chapter 1

1

petroV apostoloV ihsou cristou eklektoiV parepidhmoiV diasporaV pontou galatiaV kappadokiaV asiaV kai biquniaV
1:1 Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia,

2

kata prognwsin qeou patroV en agiasmw pneumatoV eiV upakohn kai rantismon aimatoV ihsou cristou cariV umin kai eirhnh plhqunqeih
1:2 Elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ: Grace unto you, and peace, be multiplied.

3

euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o kata to polu autou eleoV anagennhsaV hmaV eiV elpida zwsan di anastasewV ihsou cristou ek nekrwn
1:3 Blessed [be] the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead,

4

eiV klhronomian afqarton kai amianton kai amaranton tethrhmenhn en ouranoiV eiV hmaV
1:4 To an inheritance incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you,

5

touV en dunamei qeou frouroumenouV dia pistewV eiV swthrian etoimhn apokalufqhnai en kairw escatw
1:5 Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.

6

en w agalliasqe oligon arti ei deon estin luphqenteV en poikiloiV peirasmoiV
1:6 Wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptations:

7

ina to dokimion umwn thV pistewV polu timiwteron crusiou tou apollumenou dia puroV de dokimazomenou eureqh eiV epainon kai timhn kai doxan en apokaluyei ihsou cristou
1:7 That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honour and glory at the appearing of Jesus Christ:

8

on ouk eidoteV agapate eiV on arti mh orwnteV pisteuonteV de agalliasqe cara aneklalhtw kai dedoxasmenh
1:8 Whom having not seen, ye love; in whom, though now ye see [him] not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory:

9

komizomenoi to teloV thV pistewV umwn swthrian yucwn
1:9 Receiving the end of your faith, [even] the salvation of [your] souls.

10

peri hV swthriaV exezhthsan kai exhreunhsan profhtai oi peri thV eiV umaV caritoV profhteusanteV
1:10 Of which salvation the prophets have enquired and searched diligently, who prophesied of the grace [that should come] unto you:

11

ereunwnteV eiV tina h poion kairon edhlou to en autoiV pneuma cristou promarturomenon ta eiV criston paqhmata kai taV meta tauta doxaV
1:11 Searching what, or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ, and the glory that should follow.

12

oiV apekalufqh oti ouc eautoiV hmin de dihkonoun auta a nun anhggelh umin dia twn euaggelisamenwn umaV en pneumati agiw apostalenti ap ouranou eiV a epiqumousin aggeloi parakuyai
1:12 Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

13

dio anazwsamenoi taV osfuaV thV dianoiaV umwn nhfonteV teleiwV elpisate epi thn feromenhn umin carin en apokaluyei ihsou cristou
1:13 Wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ;

14

wV tekna upakohV mh suschmatizomenoi taiV proteron en th agnoia umwn epiqumiaiV
1:14 As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance:

15

alla kata ton kalesanta umaV agion kai autoi agioi en pash anastrofh genhqhte
1:15 But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation;

16

dioti gegraptai agioi genesqe oti egw agioV eimi
1:16 Because it is written, Be ye holy; for I am holy.

17

kai ei patera epikaleisqe ton aproswpolhptwV krinonta kata to ekastou ergon en fobw ton thV paroikiaV umwn cronon anastrafhte
1:17 And if ye call on the Father, who without respect of persons judgeth according to every man's work, pass the time of your sojourning [here] in fear:

18

eidoteV oti ou fqartoiV arguriw h crusiw elutrwqhte ek thV mataiaV umwn anastrofhV patroparadotou
1:18 Forasmuch as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, [as] silver and gold, from your vain conversation [received] by tradition from your fathers;

19

alla timiw aimati wV amnou amwmou kai aspilou cristou
1:19 But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:

20

proegnwsmenou men pro katabolhV kosmou fanerwqentoV de ep escatwn twn cronwn di umaV
1:20 Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,

21

touV di autou pisteuontaV eiV qeon ton egeiranta auton ek nekrwn kai doxan autw donta wste thn pistin umwn kai elpida einai eiV qeon
1:21 Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.

22

taV yucaV umwn hgnikoteV en th upakoh thV alhqeiaV dia pneumatoV eiV filadelfian anupokriton ek kaqaraV kardiaV allhlouV agaphsate ektenwV
1:22 Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, [see that ye] love one another with a pure heart fervently:

23

anagegennhmenoi ouk ek sporaV fqarthV alla afqartou dia logou zwntoV qeou kai menontoV eiV ton aiwna
1:23 Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth for ever.

24

dioti pasa sarx wV cortoV kai pasa doxa anqrwpou wV anqoV cortou exhranqh o cortoV kai to anqoV autou exepesen
1:24 For all flesh [is] as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away:

25

to de rhma kuriou menei eiV ton aiwna touto de estin to rhma to euaggelisqen eiV umaV
1:25 But the word of the Lord endureth for ever. And this is the word which by the gospel is preached unto you.

1st Peter 2