James 4

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

IAKWBOU EPISTOLH

The General Epistle of James

Chapter 5

1

age nun oi plousioi klausate ololuzonteV epi taiV talaipwriaiV umwn taiV epercomenaiV
5:1 Go to now, [ye] rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon [you].

2

o ploutoV umwn seshpen kai ta imatia umwn shtobrwta gegonen
5:2 Your riches are corrupted, and your garments are motheaten.

3

o crusoV umwn kai o arguroV katiwtai kai o ioV autwn eiV marturion umin estai kai fagetai taV sarkaV umwn wV pur eqhsaurisate en escataiV hmeraiV
5:3 Your gold and silver is cankered; and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days.

4

idou o misqoV twn ergatwn twn amhsantwn taV cwraV umwn o apesterhmenoV af umwn krazei kai ai boai twn qerisantwn eiV ta wta kuriou sabawq eiselhluqasin
5:4 Behold, the hire of the labourers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth: and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of sabaoth.

5

etrufhsate epi thV ghV kai espatalhsate eqreyate taV kardiaV umwn wV en hmera sfaghV
5:5 Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton; ye have nourished your hearts, as in a day of slaughter.

6

katedikasate efoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin
5:6 Ye have condemned [and] killed the just; [and] he doth not resist you.

7

makroqumhsate oun adelfoi ewV thV parousiaV tou kuriou idou o gewrgoV ekdecetai ton timion karpon thV ghV makroqumwn ep autw ewV an labh ueton prwimon kai oyimon
5:7 Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain.

8

makroqumhsate kai umeiV sthrixate taV kardiaV umwn oti h parousia tou kuriou hggiken
5:8 Be ye also patient; stablish your hearts: for the coming of the Lord draweth nigh.

9

mh stenazete kat allhlwn adelfoi ina mh katakriqhte idou krithV pro twn qurwn esthken
5:9 Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned: behold, the judge standeth before the door.

10

upodeigma labete thV kakopaqeiaV adelfoi mou kai thV makroqumiaV touV profhtaV oi elalhsan tw onomati kuriou
5:10 Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering affliction, and of patience.

11

idou makarizomen touV upomenontaV thn upomonhn iwb hkousate kai to teloV kuriou eidete oti polusplagcnoV estin o kurioV kai oiktirmwn
5:11 Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.

12

pro pantwn de adelfoi mou mh omnuete mhte ton ouranon mhte thn ghn mhte allon tina orkon htw de umwn to nai nai kai to ou ou ina mh eiV upokrisin peshte
5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and [your] nay, nay; lest ye fall into condemnation.

13

kakopaqei tiV en umin proseucesqw euqumei tiV yalletw
5:13 Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.

14

asqenei tiV en umin proskalesasqw touV presbuterouV thV ekklhsiaV kai proseuxasqwsan ep auton aleiyanteV auton elaiw en tw onomati tou kuriou
5:14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:

15

kai h euch thV pistewV swsei ton kamnonta kai egerei auton o kurioV kan amartiaV h pepoihkwV afeqhsetai autw
5:15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.

16

exomologeisqe allhloiV ta paraptwmata kai eucesqe uper allhlwn opwV iaqhte polu iscuei dehsiV dikaiou energoumenh
5:16 Confess [your] faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

17

hliaV anqrwpoV hn omoiopaqhV hmin kai proseuch proshuxato tou mh brexai kai ouk ebrexen epi thV ghV eniautouV treiV kai mhnaV ex
5:17 Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain: and it rained not on the earth by the space of three years and six months.

18

kai palin proshuxato kai o ouranoV ueton edwken kai h gh eblasthsen ton karpon authV
5:18 And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit.

19

adelfoi ean tiV en umin planhqh apo thV alhqeiaV kai epistreyh tiV auton
5:19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him;

20

ginwsketw oti o epistreyaV amartwlon ek planhV odou autou swsei yuchn ek qanatou kai kaluyei plhqoV amartiwn
5:20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.

1st Peter 1