James 1

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

IAKWBOU EPISTOLH

The General Epistle of James

Chapter 2

1

adelfoi mou mh en proswpolhyiaiV ecete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou cristou thV doxhV
2:1 My brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, [the Lord] of glory, with respect of persons.

2

ean gar eiselqh eiV thn sunagwghn umwn anhr crusodaktulioV en esqhti lampra eiselqh de kai ptwcoV en rupara esqhti
2:2 For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;

3

kai epibleyhte epi ton forounta thn esqhta thn lampran kai eiphte autw su kaqou wde kalwV kai tw ptwcw eiphte su sthqi ekei h kaqou wde upo to upopodion mou
2:3 And ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, Sit thou here in a good place; and say to the poor, Stand thou there, or sit here under my footstool:

4

kai ou diekriqhte en eautoiV kai egenesqe kritai dialogismwn ponhrwn
2:4 Are ye not then partial in yourselves, and are become judges of evil thoughts?

5

akousate adelfoi mou agaphtoi ouc o qeoV exelexato touV ptwcouV tou kosmou toutou plousiouV en pistei kai klhronomouV thV basileiaV hV ephggeilato toiV agapwsin auton
2:5 Hearken, my beloved brethren, Hath not God chosen the poor of this world rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him?

6

umeiV de htimasate ton ptwcon ouc oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin umaV eiV krithria
2:6 But ye have despised the poor. Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats?

7

ouk autoi blasfhmousin to kalon onoma to epiklhqen ef umaV
2:7 Do not they blaspheme that worthy name by the which ye are called?

8

ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphseiV ton plhsion sou wV seauton kalwV poieite
2:8 If ye fulfil the royal law according to the scripture, Thou shalt love thy neighbour as thyself, ye do well:

9

ei de proswpolhpteite amartian ergazesqe elegcomenoi upo tou nomou wV parabatai
2:9 But if ye have respect to persons, ye commit sin, and are convinced of the law as transgressors.

10

ostiV gar olon ton nomon thrhsei ptaisei de en eni gegonen pantwn enocoV
2:10 For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one [point], he is guilty of all.

11

o gar eipwn mh moiceushV eipen kai mh foneushV ei de ou moiceuseiV foneuseiV de gegonaV parabathV nomou
2:11 For he that said, Do not commit adultery, said also, Do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law.

12

outwV laleite kai outwV poieite wV dia nomou eleuqeriaV mellonteV krinesqai
2:12 So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.

13

h gar krisiV anilewV tw mh poihsanti eleoV kai katakaucatai eleoV krisewV
2:13 For he shall have judgment without mercy, that hath shewed no mercy; and mercy rejoiceth against judgment.

14

ti to ofeloV adelfoi mou ean pistin legh tiV ecein erga de mh ech mh dunatai h pistiV swsai auton
2:14 What [doth it] profit, my brethren, though a man say he hath faith, and have not works? can faith save him?

15

ean de adelfoV h adelfh gumnoi uparcwsin kai leipomenoi wsin thV efhmerou trofhV
2:15 If a brother or sister be naked, and destitute of daily food,

16

eiph de tiV autoiV ex umwn upagete en eirhnh qermainesqe kai cortazesqe mh dwte de autoiV ta epithdeia tou swmatoV ti to ofeloV
2:16 And one of you say unto them, Depart in peace, be [ye] warmed and filled; notwithstanding ye give them not those things which are needful to the body; what [doth it] profit?

17

outwV kai h pistiV ean mh erga ech nekra estin kaq eauthn
2:17 Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.

18

all erei tiV su pistin eceiV kagw erga ecw deixon moi thn pistin sou ek twn ergwn sou kagw deixw soi ek twn ergwn mou thn pistin mou
2:18 Yea, a man may say, Thou hast faith, and I have works: shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works.

19

su pisteueiV oti o qeoV eiV estin kalwV poieiV kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin
2:19 Thou believest that there is one God; thou doest well: the devils also believe, and tremble.

20

qeleiV de gnwnai w anqrwpe kene oti h pistiV cwriV twn ergwn nekra estin
2:20 But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead?

21

abraam o pathr hmwn ouk ex ergwn edikaiwqh anenegkaV isaak ton uion autou epi to qusiasthrion
2:21 Was not Abraham our father justified by works, when he had offered Isaac his son upon the altar?

22

blepeiV oti h pistiV sunhrgei toiV ergoiV autou kai ek twn ergwn h pistiV eteleiwqh
2:22 Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect?

23

kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eiV dikaiosunhn kai filoV qeou eklhqh
2:23 And the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness: and he was called the Friend of God.

24

orate toinun oti ex ergwn dikaioutai anqrwpoV kai ouk ek pistewV monon
2:24 Ye see then how that by works a man is justified, and not by faith only.

25

omoiwV de kai raab h pornh ouk ex ergwn edikaiwqh upodexamenh touV aggelouV kai etera odw ekbalousa
2:25 Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, when she had received the messengers, and had sent [them] out another way?

26

wsper gar to swma cwriV pneumatoV nekron estin outwV kai h pistiV cwriV twn ergwn nekra estin
2:26 For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also.

James 3