Hebrews 2

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS EBRAIOUS

The Epistle to the Hebrews

Chapter 3

1

oqen adelfoi agioi klhsewV epouraniou metocoi katanohsate ton apostolon kai arcierea thV omologiaV hmwn criston ihsoun
3:1 Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;

2

piston onta tw poihsanti auton wV kai mwshV en olw tw oikw autou
3:2 Who was faithful to him that appointed him, as also Moses [was faithful] in all his house.

3

pleionoV gar doxhV outoV para mwshn hxiwtai kaq oson pleiona timhn ecei tou oikou o kataskeuasaV auton
3:3 For this [man] was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.

4

paV gar oikoV kataskeuazetai upo tinoV o de ta panta kataskeuasaV qeoV
3:4 For every house is builded by some [man]; but he that built all things [is] God.

5

kai mwshV men pistoV en olw tw oikw autou wV qerapwn eiV marturion twn lalhqhsomenwn
3:5 And Moses verily [was] faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;

6

cristoV de wV uioV epi ton oikon autou ou oikoV esmen hmeiV eanper thn parrhsian kai to kauchma thV elpidoV mecri telouV bebaian katascwmen
3:6 But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.

7

dio kaqwV legei to pneuma to agion shmeron ean thV fwnhV autou akoushte
3:7 Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,

8

mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw
3:8 Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:

9

ou epeirasan me oi patereV umwn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta eth
3:9 When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.

10

dio proswcqisa th genea ekeinh kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan taV odouV mou
3:10 Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in [their] heart; and they have not known my ways.

11

wV wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eiV thn katapausin mou
3:11 So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)

12

blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaV en tw aposthnai apo qeou zwntoV
3:12 Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.

13

alla parakaleite eautouV kaq ekasthn hmeran acriV ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tiV ex umwn apath thV amartiaV
3:13 But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.

14

metocoi gar gegonamen tou cristou eanper thn archn thV upostasewV mecri telouV bebaian katascwmen
3:14 For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;

15

en tw legesqai shmeron ean thV fwnhV autou akoushte mh sklhrunhte taV kardiaV umwn wV en tw parapikrasmw
3:15 While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.

16

tineV gar akousanteV parepikranan all ou panteV oi exelqonteV ex aiguptou dia mwsewV
3:16 For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.

17

tisin de proswcqisen tessarakonta eth ouci toiV amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw
3:17 But with whom was he grieved forty years? [was it] not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?

18

tisin de wmosen mh eiseleusesqai eiV thn katapausin autou ei mh toiV apeiqhsasin
3:18 And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?

19

kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian
3:19 So we see that they could not enter in because of unbelief.

Hebrews 4