Titus 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS FILHMONA

The Epistle of Paul to Philemon

Chapter 1

1

pauloV desmioV cristou ihsou kai timoqeoV o adelfoV filhmoni tw agaphtw kai sunergw hmwn
1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy [our] brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,

2

kai apfia th agaphth kai arcippw tw sustratiwth hmwn kai th kat oikon sou ekklhsia
1:2 And to [our] beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:

3

cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou
1:3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

4

eucaristw tw qew mou pantote mneian sou poioumenoV epi twn proseucwn mou
1:4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,

5

akouwn sou thn agaphn kai thn pistin hn eceiV proV ton kurion ihsoun kai eiV pantaV touV agiouV
1:5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;

6

opwV h koinwnia thV pistewV sou energhV genhtai en epignwsei pantoV agaqou tou en umin eiV criston ihsoun
1:6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.

7

carin gar ecomen pollhn kai paraklhsin epi th agaph sou oti ta splagcna twn agiwn anapepautai dia sou adelfe
1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.

8

dio pollhn en cristw parrhsian ecwn epitassein soi to anhkon
1:8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,

9

dia thn agaphn mallon parakalw toioutoV wn wV pauloV presbuthV nuni de kai desmioV ihsou cristou
1:9 Yet for love's sake I rather beseech [thee], being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.

10

parakalw se peri tou emou teknou on egennhsa en toiV desmoiV mou onhsimon
1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:

11

ton pote soi acrhston nuni de soi kai emoi eucrhston
1:11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:

12

on anepemya su de auton toutestin ta ema splagcna proslabou
1:12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:

13

on egw eboulomhn proV emauton katecein ina uper sou diakonh moi en toiV desmoiV tou euaggeliou
1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:

14

cwriV de thV shs* gnwmhV ouden hqelhsa poihsai ina mh wV kata anagkhn to agaqon sou h alla kata ekousion
1:14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.

15

taca gar dia touto ecwrisqh proV wran ina aiwnion auton apechV
1:15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;

16

ouketi wV doulon all uper doulon adelfon agaphton malista emoi posw de mallon soi kai en sarki kai en kuriw
1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?

17

ei oun eme eceiV koinwnon proslabou auton wV eme
1:17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.

18

ei de ti hdikhsen se h ofeilei touto emoi ellogei
1:18 If he hath wronged thee, or oweth [thee] ought, put that on mine account;

19

egw pauloV egraya th emh ceiri egw apotisw ina mh legw soi oti kai seauton moi prosofeileiV
1:19 I Paul have written [it] with mine own hand, I will repay [it]: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.

20

nai adelfe egw sou onaimhn en kuriw anapauson mou ta splagcna en kuriw
1:20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.

21

pepoiqwV th upakoh sou egraya soi eidwV oti kai uper o legw poihseiV
1:21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.

22

ama de kai etoimaze moi xenian elpizw gar oti dia twn proseucwn umwn carisqhsomai umin
1:22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.

23

aspazontai se epafraV o sunaicmalwtoV mou en cristw ihsou
1:23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;

24

markoV aristarcoV dhmaV loukaV oi sunergoi mou
1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.

25

h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta tou pneumatoV umwn amhn proV filhmona egrafh apo rwmhV dia onhsimou oiketou
1:25 The grace of our Lord Jesus Christ [be] with your spirit. Amen.

Hebrews 1