2nd Timothy 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS TIMOQEON B

The Second Epistle of Paul the Apostle to Timothy

Chapter 4

1

diamarturomai oun egw enwpion tou qeou kai tou kuriou ihsou cristou tou mellontoV krinein zwntaV kai nekrouV kata thn epifaneian autou kai thn basileian autou
4:1 I charge [thee] therefore before God, and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom;

2

khruxon ton logon episthqi eukairwV akairwV elegxon epitimhson parakaleson en pash makroqumia kai didach
4:2 Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.

3

estai gar kairoV ote thV ugiainoushV didaskaliaV ouk anexontai alla kata taV epiqumiaV taV idiaV eautoiV episwreusousin didaskalouV knhqomenoi thn akohn
4:3 For the time will come when they will not endure sound doctrine; but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears;

4

kai apo men thV alhqeiaV thn akohn apostreyousin epi de touV muqouV ektraphsontai
4:4 And they shall turn away [their] ears from the truth, and shall be turned unto fables.

5

su de nhfe en pasin kakopaqhson ergon poihson euaggelistou thn diakonian sou plhroforhson
4:5 But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry.

6

egw gar hdh spendomai kai o kairoV thV emhV analusewV efesthken
4:6 For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand.

7

ton agwna ton kalon hgwnismai ton dromon teteleka thn pistin tethrhka
4:7 I have fought a good fight, I have finished [my] course, I have kept the faith:

8

loipon apokeitai moi o thV dikaiosunhV stefanoV on apodwsei moi o kurioV en ekeinh th hmera o dikaioV krithV ou monon de emoi alla kai pasin toiV hgaphkosin thn epifaneian autou
4:8 Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day: and not to me only, but unto all them also that love his appearing.

9

spoudason elqein proV me tacewV
4:9 Do thy diligence to come shortly unto me:

10

dhmaV gar me egkatelipen agaphsaV ton nun aiwna kai eporeuqh eiV qessalonikhn krhskhV eiV galatian titoV eiV dalmatian
4:10 For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica; Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia.

11

loukaV estin monoV met emou markon analabwn age meta seautou estin gar moi eucrhstoV eiV diakonian
4:11 Only Luke is with me. Take Mark, and bring him with thee: for he is profitable to me for the ministry.

12

tucikon de apesteila eiV efeson
4:12 And Tychicus have I sent to Ephesus.

13

ton failonhn on apelipon en trwadi para karpw ercomenoV fere kai ta biblia malista taV membranaV
4:13 The cloke that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring [with thee], and the books, [but] especially the parchments.

14

alexandroV o calkeuV polla moi kaka enedeixato apodwh autw o kurioV kata ta erga autou
4:14 Alexander the coppersmith did me much evil: the Lord reward him according to his works:

15

on kai su fulassou lian gar anqesthken toiV hmeteroiV logoiV
4:15 Of whom be thou ware also; for he hath greatly withstood our words.

16

en th prwth mou apologia oudeiV moi sumparegeneto alla panteV me egkatelipon mh autoiV logisqeih
4:16 At my first answer no man stood with me, but all [men] forsook me: [I pray God] that it may not be laid to their charge.

17

o de kurioV moi paresth kai enedunamwsen me ina di emou to khrugma plhroforhqh kai akoush panta ta eqnh kai errusqhn ek stomatoV leontoV
4:17 Notwithstanding the Lord stood with me, and strengthened me; that by me the preaching might be fully known, and [that] all the Gentiles might hear: and I was delivered out of the mouth of the lion.

18

kai rusetai me o kurioV apo pantoV ergou ponhrou kai swsei eiV thn basileian autou thn epouranion w h doxa eiV touV aiwnaV twn aiwnwn amhn
4:18 And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve [me] unto his heavenly kingdom: to whom [be] glory for ever and ever. Amen.

19

aspasai priskan kai akulan kai ton onhsiforou oikon
4:19 Salute Prisca and Aquila, and the household of Onesiphorus.

20

erastoV emeinen en korinqw trofimon de apelipon en milhtw asqenounta
4:20 Erastus abode at Corinth: but Trophimus have I left at Miletum sick.

21

spoudason pro ceimwnoV elqein aspazetai se eubouloV kai poudhV kai linoV kai klaudia kai oi adelfoi panteV
4:21 Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren.

22

o kurioV ihsouV cristoV meta tou pneumatoV sou h cariV meq umwn amhn proV timoqeon deutera thV efesiwn ekklhsiaV prwton episkopon ceirotonhqenta egrafh apo rwmhV ote ek deuterou paresth pauloV tw kaisari nerwni
4:22 The Lord Jesus Christ [be] with thy spirit. Grace [be] with you. Amen.

Titus 1