2nd Timothy 2

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS TIMOQEON B

The Second Epistle of Paul the Apostle to Timothy

Chapter 3

1

touto de ginwske oti en escataiV hmeraiV ensthsontai kairoi calepoi
3:1 This know also, that in the last days perilous times shall come.

2

esontai gar oi anqrwpoi filautoi filarguroi alazoneV uperhfanoi blasfhmoi goneusin apeiqeiV acaristoi anosioi
3:2 For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy,

3

astorgoi aspondoi diaboloi akrateiV anhmeroi afilagaqoi
3:3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good,

4

prodotai propeteiV tetufwmenoi filhdonoi mallon h filoqeoi
3:4 Traitors, heady, highminded, lovers of pleasures more than lovers of God;

5

econteV morfwsin eusebeiaV thn de dunamin authV hrnhmenoi kai toutouV apotrepou
3:5 Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away.

6

ek toutwn gar eisin oi endunonteV eiV taV oikiaV kai aicmalwteuonteV ta gunaikaria seswreumena amartiaiV agomena epiqumiaiV poikilaiV
3:6 For of this sort are they which creep into houses, and lead captive silly women laden with sins, led away with divers lusts,

7

pantote manqanonta kai mhdepote eiV epignwsin alhqeiaV elqein dunamena
3:7 Ever learning, and never able to come to the knowledge of the truth.

8

on tropon de iannhV kai iambrhV antesthsan mwusei outwV kai outoi anqistantai th alhqeia anqrwpoi katefqarmenoi ton noun adokimoi peri thn pistin
3:8 Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, reprobate concerning the faith.

9

all ou prokoyousin epi pleion h gar anoia autwn ekdhloV estai pasin wV kai h ekeinwn egeneto
3:9 But they shall proceed no further: for their folly shall be manifest unto all [men], as theirs also was.

10

su de parhkolouqhkaV mou th didaskalia th agwgh th proqesei th pistei th makroqumia th agaph th upomonh
3:10 But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, longsuffering, charity, patience,

11

toiV diwgmoiV toiV paqhmasin oia moi egeneto en antioceia en ikoniw en lustroiV oiouV diwgmouV uphnegka kai ek pantwn me errusato o kurioV
3:11 Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra; what persecutions I endured: but out of [them] all the Lord delivered me.

12

kai panteV de oi qelonteV eusebwV zhn en cristw ihsou diwcqhsontai
3:12 Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution.

13

ponhroi de anqrwpoi kai gohteV prokoyousin epi to ceiron planwnteV kai planwmenoi
3:13 But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, and being deceived.

14

su de mene en oiV emaqeV kai epistwqhV eidwV para tinoV emaqeV
3:14 But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned [them];

15

kai oti apo brefouV ta iera grammata oidaV ta dunamena se sofisai eiV swthrian dia pistewV thV en cristw ihsou
3:15 And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus.

16

pasa grafh qeopneustoV kai wfelimoV proV didaskalian proV elegcon proV epanorqwsin proV paideian thn en dikaiosunh
3:16 All scripture [is] given by inspiration of God, and [is] profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

17

ina artioV h o tou qeou anqrwpoV proV pan ergon agaqon exhrtismenoV
3:17 That the man of God may be perfect, throughly furnished unto all good works.

2nd Timothy 4