2nd Timothy 1

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS TIMOQEON B

The Second Epistle of Paul the Apostle to Timothy

Chapter 2

1

su oun teknon mou endunamou en th cariti th en cristw ihsou
2:1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

2

kai a hkousaV par emou dia pollwn marturwn tauta paraqou pistoiV anqrwpoiV oitineV ikanoi esontai kai eterouV didaxai
2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.

3

su oun kakopaqhson wV kaloV stratiwthV ihsou cristou
2:3 Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ.

4

oudeiV strateuomenoV empleketai taiV tou biou pragmateiaiV ina tw stratologhsanti aresh
2:4 No man that warreth entangleth himself with the affairs of [this] life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier.

5

ean de kai aqlh tiV ou stefanoutai ean mh nomimwV aqlhsh
2:5 And if a man also strive for masteries, [yet] is he not crowned, except he strive lawfully.

6

ton kopiwnta gewrgon dei prwton twn karpwn metalambanein
2:6 The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits.

7

noei a legw dwh gar soi o kurioV sunesin en pasin
2:7 Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.

8

mnhmoneue ihsoun criston eghgermenon ek nekrwn ek spermatoV dabid kata to euaggelion mou
2:8 Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:

9

en w kakopaqw mecri desmwn wV kakourgoV all o logoV tou qeou ou dedetai
2:9 Wherein I suffer trouble, as an evil doer, [even] unto bonds; but the word of God is not bound.

10

dia touto panta upomenw dia touV eklektouV ina kai autoi swthriaV tucwsin thV en cristw ihsou meta doxhV aiwniou
2:10 Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.

11

pistoV o logoV ei gar sunapeqanomen kai suzhsomen
2:11 [It is] a faithful saying: For if we be dead with [him], we shall also live with [him]:

12

ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumeqa kakeinoV arnhsetai hmaV
2:12 If we suffer, we shall also reign with [him]: if we deny [him], he also will deny us:

13

ei apistoumen ekeinoV pistoV menei arnhsasqai eauton ou dunatai
2:13 If we believe not, [yet] he abideth faithful: he cannot deny himself.

14

tauta upomimnhske diamarturomenoV enwpion tou kuriou mh logomacein eiV ouden crhsimon epi katastrofh twn akouontwn
2:14 Of these things put [them] in remembrance, charging [them] before the Lord that they strive not about words to no profit, [but] to the subverting of the hearers.

15

spoudason seauton dokimon parasthsai tw qew ergathn anepaiscunton orqotomounta ton logon thV alhqeiaV
2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

16

taV de bebhlouV kenofwniaV periistaso epi pleion gar prokoyousin asebeiaV
2:16 But shun profane [and] vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.

17

kai o logoV autwn wV gaggraina nomhn exei wn estin umenaioV kai filhtoV
2:17 And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;

18

oitineV peri thn alhqeian hstochsan legonteV thn anastasin hdh gegonenai kai anatrepousin thn tinwn pistin
2:18 Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.

19

o mentoi stereoV qemelioV tou qeou esthken ecwn thn sfragida tauthn egnw kurioV touV ontaV autou kai aposthtw apo adikiaV paV o onomazwn to onoma cristou
2:19 Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.

20

en megalh de oikia ouk estin monon skeuh crusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eiV timhn a de eiV atimian
2:20 But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour.

21

ean oun tiV ekkaqarh eauton apo toutwn estai skeuoV eiV timhn hgiasmenon kai eucrhston tw despoth eiV pan ergon agaqon htoimasmenon
2:21 If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, [and] prepared unto every good work.

22

taV de newterikaV epiqumiaV feuge diwke de dikaiosunhn pistin agaphn eirhnhn meta twn epikaloumenwn ton kurion ek kaqaraV kardiaV
2:22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.

23

taV de mwraV kai apaideutouV zhthseiV paraitou eidwV oti gennwsin macaV
2:23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.

24

doulon de kuriou ou dei macesqai all hpion einai proV pantaV didaktikon anexikakon
2:24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all [men], apt to teach, patient,

25

en praothti paideuonta touV antidiatiqemenouV mhpote dw autoiV o qeoV metanoian eiV epignwsin alhqeiaV
2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;

26

kai ananhywsin ek thV tou diabolou pagidoV ezwgrhmenoi up autou eiV to ekeinou qelhma
2:26 And [that] they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.

2nd Timothy 3