Colossians 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS KOLOSSAEIS

The Epistle of Paul the Apostle to the Colossians

Chapter 4

1

oi kurioi to dikaion kai thn isothta toiV douloiV parecesqe eidoteV oti kai umeiV ecete kurion en ouranoiV
4:1 Masters, give unto [your] servants that which is just and equal; knowing that ye also have a Master in heaven.

2

th proseuch proskartereite grhgorounteV en auth en eucaristia
4:2 Continue in prayer, and watch in the same with thanksgiving;

3

proseucomenoi ama kai peri hmwn ina o qeoV anoixh hmin quran tou logou lalhsai to musthrion tou cristou di o kai dedemai
4:3 Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:

4

ina fanerwsw auto wV dei me lalhsai
4:4 That I may make it manifest, as I ought to speak.

5

en sofia peripateite proV touV exw ton kairon exagorazomenoi
4:5 Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time.

6

o logoV umwn pantote en cariti alati hrtumenoV eidenai pwV dei umaV eni ekastw apokrinesqai
4:6 Let your speech [be] alway with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.

7

ta kat eme panta gnwrisei umin tucikoV o agaphtoV adelfoV kai pistoV diakonoV kai sundouloV en kuriw
4:7 All my state shall Tychicus declare unto you, [who is] a beloved brother, and a faithful minister and fellowservant in the Lord:

8

on epemya proV umaV eiV auto touto ina gnw ta peri umwn kai parakalesh taV kardiaV umwn
4:8 Whom I have sent unto you for the same purpose, that he might know your estate, and comfort your hearts;

9

sun onhsimw tw pistw kai agaphtw adelfw oV estin ex umwn panta umin gnwriousin ta wde
4:9 With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is [one] of you. They shall make known unto you all things which [are done] here.

10

aspazetai umaV aristarcoV o sunaicmalwtoV mou kai markoV o aneyioV barnaba peri ou elabete entolaV ean elqh proV umaV dexasqe auton
4:10 Aristarchus my fellowprisoner saluteth you, and Marcus, sister's son to Barnabas, (touching whom ye received commandments: if he come unto you, receive him;)

11

kai ihsouV o legomenoV ioustoV oi onteV ek peritomhV outoi monoi sunergoi eiV thn basileian tou qeou oitineV egenhqhsan moi parhgoria
4:11 And Jesus, which is called Justus, who are of the circumcision. These only [are my] fellowworkers unto the kingdom of God, which have been a comfort unto me.

12

aspazetai umaV epafraV o ex umwn douloV cristou pantote agwnizomenoV uper umwn en taiV proseucaiV ina sthte teleioi kai peplhrwmenoi en panti qelhmati tou qeou
4:12 Epaphras, who is [one] of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.

13

marturw gar autw oti ecei zhlon polun uper umwn kai twn en laodikeia kai twn en ierapolei
4:13 For I bear him record, that he hath a great zeal for you, and them [that are] in Laodicea, and them in Hierapolis.

14

aspazetai umaV loukaV o iatroV o agaphtoV kai dhmaV
4:14 Luke, the beloved physician, and Demas, greet you.

15

aspasasqe touV en laodikeia adelfouV kai numfan kai thn kat oikon autou ekklhsian
4:15 Salute the brethren which are in Laodicea, and Nymphas, and the church which is in his house.

16

kai otan anagnwsqh par umin h epistolh poihsate ina kai en th laodikewn ekklhsia anagnwsqh kai thn ek laodikeiaV ina kai umeiV anagnwte
4:16 And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans; and that ye likewise read the [epistle] from Laodicea.

17

kai eipate arcippw blepe thn diakonian hn parelabeV en kuriw ina authn plhroiV
4:17 And say to Archippus, Take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfil it.

18

o aspasmoV th emh ceiri paulou mnhmoneuete mou twn desmwn h cariV meq umwn amhn proV kolassaeiV egrafh apo rwmhV dia tucikou kai onhsimou
4:18 The salutation by the hand of me Paul. Remember my bonds. Grace [be] with you. Amen.

1st Thessalonians 1