Philippians 2

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS FILIPPHSIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Philippians

Chapter 3

1

to loipon adelfoi mou cairete en kuriw ta auta grafein umin emoi men ouk oknhron umin de asfaleV
3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed [is] not grievous, but for you [it is] safe.

2

blepete touV kunaV blepete touV kakouV ergataV blepete thn katatomhn
3:2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.

3

hmeiV gar esmen h peritomh oi pneumati qew latreuonteV kai kaucwmenoi en cristw ihsou kai ouk en sarki pepoiqoteV
3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

4

kaiper egw ecwn pepoiqhsin kai en sarki ei tiV dokei alloV pepoiqenai en sarki egw mallon
3:4 Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:

5

peritomh oktahmeroV ek genouV israhl fulhV beniamin ebraioV ex ebraiwn kata nomon farisaioV
3:5 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, [of] the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;

6

kata zhlon diwkwn thn ekklhsian kata dikaiosunhn thn en nomw genomenoV amemptoV
3:6 Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.

7

all atina hn moi kerdh tauta hghmai dia ton criston zhmian
3:7 But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.

8

alla menounge kai hgoumai panta zhmian einai dia to uperecon thV gnwsewV cristou ihsou tou kuriou mou di on ta panta ezhmiwqhn kai hgoumai skubala einai ina criston kerdhsw
3:8 Yea doubtless, and I count all things [but] loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them [but] dung, that I may win Christ,

9

kai eureqw en autw mh ecwn emhn dikaiosunhn thn ek nomou alla thn dia pistewV cristou thn ek qeou dikaiosunhn epi th pistei
3:9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

10

tou gnwnai auton kai thn dunamin thV anastasewV autou kai thn koinwnian twn paqhmatwn autou summorfoumenoV tw qanatw autou
3:10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;

11

ei pwV katanthsw eiV thn exanastasin twn nekrwn
3:11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.

12

ouc oti hdh elabon h hdh teteleiwmai diwkw de ei kai katalabw ef w kai katelhfqhn upo tou cristou ihsou
3:12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.

13

adelfoi egw emauton ou logizomai kateilhfenai en de ta men opisw epilanqanomenoV toiV de emprosqen epekteinomenoV
3:13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but [this] one thing [I do], forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,

14

kata skopon diwkw epi to brabeion thV anw klhsewV tou qeou en cristw ihsou
3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.

15

osoi oun teleioi touto fronwmen kai ei ti eterwV froneite kai touto o qeoV umin apokaluyei
3:15 Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.

16

plhn eiV o efqasamen tw autw stoicein kanoni to auto fronein
3:16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.

17

summimhtai mou ginesqe adelfoi kai skopeite touV outwV peripatountaV kaqwV ecete tupon hmaV
3:17 Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.

18

polloi gar peripatousin ouV pollakiV elegon umin nun de kai klaiwn legw touV ecqrouV tou staurou tou cristou
3:18 (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, [that they are] the enemies of the cross of Christ:

19

wn to teloV apwleia wn o qeoV h koilia kai h doxa en th aiscunh autwn oi ta epigeia fronounteV
3:19 Whose end [is] destruction, whose God [is their] belly, and [whose] glory [is] in their shame, who mind earthly things.)

20

hmwn gar to politeuma en ouranoiV uparcei ex ou kai swthra apekdecomeqa kurion ihsoun criston
3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:

21

oV metaschmatisei to swma thV tapeinwsewV hmwn eiV to genesqai auto summorfon tw swmati thV doxhV autou kata thn energeian tou dunasqai auton kai upotaxai eautw ta panta
3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

Philippians 4