Ephesians 6

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS FILIPPHSIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Philippians

Chapter 1

1

pauloV kai timoqeoV douloi ihsou cristou pasin toiV agioiV en cristw ihsou toiV ousin en filippoiV sun episkopoiV kai diakonoiV
1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:

2

cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou
1:2 Grace [be] unto you, and peace, from God our Father, and [from] the Lord Jesus Christ.

3

eucaristw tw qew mou epi pash th mneia umwn
1:3 I thank my God upon every remembrance of you,

4

pantote en pash dehsei mou uper pantwn umwn meta caraV thn dehsin poioumenoV
1:4 Always in every prayer of mine for you all making request with joy,

5

epi th koinwnia umwn eiV to euaggelion apo prwthV hmeraV acri tou nun
1:5 For your fellowship in the gospel from the first day until now;

6

pepoiqwV auto touto oti o enarxamenoV en umin ergon agaqon epitelesei acriV hmeraV ihsou cristou
1:6 Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform [it] until the day of Jesus Christ:

7

kaqwV estin dikaion emoi touto fronein uper pantwn umwn dia to ecein me en th kardia umaV en te toiV desmoiV mou kai th apologia kai bebaiwsei tou euaggeliou sugkoinwnouV mou thV caritoV pantaV umaV ontaV
1:7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.

8

martuV gar mou estin o qeoV wV epipoqw pantaV umaV en splagcnoiV ihsou cristou
1:8 For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.

9

kai touto proseucomai ina h agaph umwn eti mallon kai mallon perisseuh en epignwsei kai pash aisqhsei
1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and [in] all judgment;

10

eiV to dokimazein umaV ta diaferonta ina hte eilikrineiV kai aproskopoi eiV hmeran cristou
1:10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;

11

peplhrwmenoi karpwn dikaiosunhV twn dia ihsou cristou eiV doxan kai epainon qeou
1:11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.

12

ginwskein de umaV boulomai adelfoi oti ta kat eme mallon eiV prokophn tou euaggeliou elhluqen
1:12 But I would ye should understand, brethren, that the things [which happened] unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;

13

wste touV desmouV mou fanerouV en cristw genesqai en olw tw praitwriw kai toiV loipoiV pasin
1:13 So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other [places];

14

kai touV pleionaV twn adelfwn en kuriw pepoiqotaV toiV desmoiV mou perissoterwV tolman afobwV ton logon lalein
1:14 And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.

15

tineV men kai dia fqonon kai erin tineV de kai di eudokian ton criston khrussousin
1:15 Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:

16

oi men ex eriqeiaV ton criston kataggellousin ouc agnwV oiomenoi qliyin epiferein toiV desmoiV mou
1:16 The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:

17

oi de ex agaphV eidoteV oti eiV apologian tou euaggeliou keimai
1:17 But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.

18

ti gar plhn panti tropw eite profasei eite alhqeia cristoV kataggelletai kai en toutw cairw alla kai carhsomai
1:18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.

19

oida gar oti touto moi apobhsetai eiV swthrian dia thV umwn dehsewV kai epicorhgiaV tou pneumatoV ihsou cristou
1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,

20

kata thn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aiscunqhsomai all en pash parrhsia wV pantote kai nun megalunqhsetai cristoV en tw swmati mou eite dia zwhV eite dia qanatou
1:20 According to my earnest expectation and [my] hope, that in nothing I shall be ashamed, but [that] with all boldness, as always, [so] now also Christ shall be magnified in my body, whether [it be] by life, or by death.

21

emoi gar to zhn cristoV kai to apoqanein kerdoV
1:21 For to me to live [is] Christ, and to die [is] gain.

22

ei de to zhn en sarki touto moi karpoV ergou kai ti airhsomai ou gnwrizw
1:22 But if I live in the flesh, this [is] the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.

23

sunecomai gar ek twn duo thn epiqumian ecwn eiV to analusai kai sun cristw einai pollw mallon kreisson
1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:

24

to de epimenein en th sarki anagkaioteron di umaV
1:24 Nevertheless to abide in the flesh [is] more needful for you.

25

kai touto pepoiqwV oida oti menw kai sumparamenw pasin umin eiV thn umwn prokophn kai caran thV pistewV
1:25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

26

ina to kauchma umwn perisseuh en cristw ihsou en emoi dia thV emhV parousiaV palin proV umaV
1:26 That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.

27

monon axiwV tou euaggeliou tou cristou politeuesqe ina eite elqwn kai idwn umaV eite apwn akousw ta peri umwn oti sthkete en eni pneumati mia yuch sunaqlounteV th pistei tou euaggeliou
1:27 Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;

28

kai mh pturomenoi en mhdeni upo twn antikeimenwn htiV autoiV men estin endeixiV apwleiaV umin de swthriaV kai touto apo qeou
1:28 And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.

29

oti umin ecarisqh to uper cristou ou monon to eiV auton pisteuein alla kai to uper autou pascein
1:29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;

30

ton auton agwna econteV oion idete en emoi kai nun akouete en emoi
1:30 Having the same conflict which ye saw in me, and now hear [to be] in me.

Philippians 2