2nd Corinthians 12

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS KORINQIOUS B

The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 13

1

triton touto ercomai proV umaV epi stomatoV duo marturwn kai triwn staqhsetai pan rhma
13:1 This [is] the third [time] I am coming to you. In the mouth of two or three witnesses shall every word be established.

2

proeirhka kai prolegw wV parwn to deuteron kai apwn nun grafw toiV prohmarthkosin kai toiV loipoiV pasin oti ean elqw eiV to palin ou feisomai
13:2 I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that, if I come again, I will not spare:

3

epei dokimhn zhteite tou en emoi lalountoV cristou oV eiV umaV ouk asqenei alla dunatei en umin
13:3 Since ye seek a proof of Christ speaking in me, which to you-ward is not weak, but is mighty in you.

4

kai gar ei estaurwqh ex asqeneiaV alla zh ek dunamewV qeou kai gar hmeiV asqenoumen en autw alla zhsomeqa sun autw ek dunamewV qeou eiV umaV
13:4 For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you.

5

eautouV peirazete ei este en th pistei eautouV dokimazete h ouk epiginwskete eautouV oti ihsouV cristoV en umin estin ei mh ti adokimoi este
13:5 Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates?

6

elpizw de oti gnwsesqe oti hmeiV ouk esmen adokimoi
13:6 But I trust that ye shall know that we are not reprobates.

7

eucomai de proV ton qeon mh poihsai umaV kakon mhden ouc ina hmeiV dokimoi fanwmen all ina umeiV to kalon poihte hmeiV de wV adokimoi wmen
13:7 Now I pray to God that ye do no evil; not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates.

8

ou gar dunameqa ti kata thV alhqeiaV all uper thV alhqeiaV
13:8 For we can do nothing against the truth, but for the truth.

9

cairomen gar otan hmeiV asqenwmen umeiV de dunatoi hte touto de kai eucomeqa thn umwn katartisin
13:9 For we are glad, when we are weak, and ye are strong: and this also we wish, [even] your perfection.

10

dia touto tauta apwn grafw ina parwn mh apotomwV crhswmai kata thn exousian hn edwken moi o kurioV eiV oikodomhn kai ouk eiV kaqairesin
13:10 Therefore I write these things being absent, lest being present I should use sharpness, according to the power which the Lord hath given me to edification, and not to destruction.

11

loipon adelfoi cairete katartizesqe parakaleisqe to auto froneite eirhneuete kai o qeoV thV agaphV kai eirhnhV estai meq umwn
13:11 Finally, brethren, farewell. Be perfect, be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace shall be with you.

12

aspasasqe allhlouV en agiw filhmati
13:12 Greet one another with an holy kiss.

13

aspazontai umaV oi agioi panteV
13:13 All the saints salute you.

14

h cariV tou kuriou ihsou cristou kai h agaph tou qeou kai h koinwnia tou agiou pneumatoV meta pantwn umwn amhn proV korinqiouV deutera egrafh apo filippwn thV makedoniaV dia titou kai louka
13:14 The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, [be] with you all. Amen.

Galatians 1