2nd Corinthians 9

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS KORINQIOUS B

The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 10

1

autoV de egw pauloV parakalw umaV dia thV praothtoV kai epieikeiaV tou cristou oV kata proswpon men tapeinoV en umin apwn de qarrw eiV umaV
10:1 Now I Paul myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence [am] base among you, but being absent am bold toward you:

2

deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tinaV touV logizomenouV hmaV wV kata sarka peripatountaV
10:2 But I beseech [you], that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh.

3

en sarki gar peripatounteV ou kata sarka strateuomeqa
10:3 For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh:

4

ta gar opla thV strateiaV hmwn ou sarkika alla dunata tw qew proV kaqairesin ocurwmatwn
10:4 (For the weapons of our warfare [are] not carnal, but mighty through God to the pulling down of strong holds;)

5

logismouV kaqairounteV kai pan uywma epairomenon kata thV gnwsewV tou qeou kai aicmalwtizonteV pan nohma eiV thn upakohn tou cristou
10:5 Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;

6

kai en etoimw econteV ekdikhsai pasan parakohn otan plhrwqh umwn h upakoh
10:6 And having in a readiness to revenge all disobedience, when your obedience is fulfilled.

7

ta kata proswpon blepete ei tiV pepoiqen eautw cristou einai touto logizesqw palin af eautou oti kaqwV autoV cristou outwV kai hmeiV cristou
10:7 Do ye look on things after the outward appearance? If any man trust to himself that he is Christ's, let him of himself think this again, that, as he [is] Christ's, even so [are] we Christ's.

8

ean te gar kai perissoteron ti kauchswmai peri thV exousiaV hmwn hV edwken o kurioV hmin eiV oikodomhn kai ouk eiV kaqairesin umwn ouk aiscunqhsomai
10:8 For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for edification, and not for your destruction, I should not be ashamed:

9

ina mh doxw wV an ekfobein umaV dia twn epistolwn
10:9 That I may not seem as if I would terrify you by letters.

10

oti ai men epistolai fhsin bareiai kai iscurai h de parousia tou swmatoV asqenhV kai o logoV exouqenhmenoV
10:10 For [his] letters, say they, [are] weighty and powerful; but [his] bodily presence [is] weak, and [his] speech contemptible.

11

touto logizesqw o toioutoV oti oioi esmen tw logw di epistolwn aponteV toioutoi kai paronteV tw ergw
10:11 Let such an one think this, that, such as we are in word by letters when we are absent, such [will we be] also in deed when we are present.

12

ou gar tolmwmen egkrinai h sugkrinai eautouV tisin twn eautouV sunistanontwn alla autoi en eautoiV eautouV metrounteV kai sugkrinonteV eautouV eautoiV ou suniousin
10:12 For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves: but they measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise.

13

hmeiV de ouci eiV ta ametra kauchsomeqa alla kata to metron tou kanonoV ou emerisen hmin o qeoV metrou efikesqai acri kai umwn
10:13 But we will not boast of things without [our] measure, but according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you.

14

ou gar wV mh efiknoumenoi eiV umaV uperekteinomen eautouV acri gar kai umwn efqasamen en tw euaggeliw tou cristou
10:14 For we stretch not ourselves beyond [our measure], as though we reached not unto you: for we are come as far as to you also in [preaching] the gospel of Christ:

15

ouk eiV ta ametra kaucwmenoi en allotrioiV kopoiV elpida de econteV auxanomenhV thV pistewV umwn en umin megalunqhnai kata ton kanona hmwn eiV perisseian
10:15 Not boasting of things without [our] measure, [that is], of other men's labours; but having hope, when your faith is increased, that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly,

16

eiV ta uperekeina umwn euaggelisasqai ouk en allotriw kanoni eiV ta etoima kauchsasqai
10:16 To preach the gospel in the [regions] beyond you, [and] not to boast in another man's line of things made ready to our hand.

17

o de kaucwmenoV en kuriw kaucasqw
10:17 But he that glorieth, let him glory in the Lord.

18

ou gar o eauton sunistwn ekeinoV estin dokimoV all on o kurioV sunisthsin
10:18 For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth.

2nd Corinthians 11