2nd Corinthians 8

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS KORINQIOUS B

The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 9

1

peri men gar thV diakoniaV thV eiV touV agiouV perisson moi estin to grafein umin
9:1 For as touching the ministering to the saints, it is superfluous for me to write to you:

2

oida gar thn proqumian umwn hn uper umwn kaucwmai makedosin oti acaia pareskeuastai apo perusi kai o ex umwn zhloV hreqisen touV pleionaV
9:2 For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago; and your zeal hath provoked very many.

3

epemya de touV adelfouV ina mh to kauchma hmwn to uper umwn kenwqh en tw merei toutw ina kaqwV elegon pareskeuasmenoi hte
9:3 Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf; that, as I said, ye may be ready:

4

mhpwV ean elqwsin sun emoi makedoneV kai eurwsin umaV aparaskeuastouV kataiscunqwmen hmeiV ina mh legwmen umeiV en th upostasei tauth thV kauchsewV
9:4 Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, we (that we say not, ye) should be ashamed in this same confident boasting.

5

anagkaion oun hghsamhn parakalesai touV adelfouV ina proelqwsin eiV umaV kai prokatartiswsin thn prokathggelmenhn eulogian umwn tauthn etoimhn einai outwV wV eulogian kai mh wsper pleonexian
9:5 Therefore I thought it necessary to exhort the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your bounty, whereof ye had notice before, that the same might be ready, as [a matter of] bounty, and not as [of] covetousness.

6

touto de o speirwn feidomenwV feidomenwV kai qerisei kai o speirwn ep eulogiaiV ep eulogiaiV kai qerisei
9:6 But this [I say], He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.

7

ekastoV kaqwV proaireitai th kardia mh ek luphV h ex anagkhV ilaron gar dothn agapa o qeoV
9:7 Every man according as he purposeth in his heart, [so let him give]; not grudgingly, or of necessity: for God loveth a cheerful giver.

8

dunatoV de o qeoV pasan carin perisseusai eiV umaV ina en panti pantote pasan autarkeian econteV perisseuhte eiV pan ergon agaqon
9:8 And God [is] able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all [things], may abound to every good work:

9

kaqwV gegraptai eskorpisen edwken toiV penhsin h dikaiosunh autou menei eiV ton aiwna
9:9 (As it is written, He hath dispersed abroad; he hath given to the poor: his righteousness remaineth for ever.

10

o de epicorhgwn sperma tw speironti kai arton eiV brwsin corhghsai kai plhqunai ton sporon umwn kai auxhsai ta gennhmata thV dikaiosunhV umwn
9:10 Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for [your] food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness;)

11

en panti ploutizomenoi eiV pasan aplothta htiV katergazetai di hmwn eucaristian tw qew
9:11 Being enriched in every thing to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God.

12

oti h diakonia thV leitourgiaV tauthV ou monon estin prosanaplhrousa ta usterhmata twn agiwn alla kai perisseuousa dia pollwn eucaristiwn tw qew
9:12 For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgivings unto God;

13

dia thV dokimhV thV diakoniaV tauthV doxazonteV ton qeon epi th upotagh thV omologiaV umwn eiV to euaggelion tou cristou kai aplothti thV koinwniaV eiV autouV kai eiV pantaV
9:13 Whiles by the experiment of this ministration they glorify God for your professed subjection unto the gospel of Christ, and for [your] liberal distribution unto them, and unto all [men];

14

kai autwn dehsei uper umwn epipoqountwn umaV dia thn uperballousan carin tou qeou ef umin
9:14 And by their prayer for you, which long after you for the exceeding grace of God in you.

15

cariV de tw qew epi th anekdihghtw autou dwrea
9:15 Thanks [be] unto God for his unspeakable gift.

2nd Corinthians 10