2nd Corinthians 2

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS KORINQIOUS B

The Second Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 3

1

arcomeqa palin eautouV sunistanein ei mh crhzomen wV tineV sustatikwn epistolwn proV umaV h ex umwn sustatikwn
3:1 Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some [others], epistles of commendation to you, or [letters] of commendation from you?

2

h epistolh hmwn umeiV este eggegrammenh en taiV kardiaiV hmwn ginwskomenh kai anaginwskomenh upo pantwn anqrwpwn
3:2 Ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men:

3

faneroumenoi oti este epistolh cristou diakonhqeisa uf hmwn eggegrammenh ou melani alla pneumati qeou zwntoV ouk en plaxin liqinaiV all en plaxin kardiaV sarkinaiV
3:3 [Forasmuch as ye are] manifestly declared to be the epistle of Christ ministered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God; not in tables of stone, but in fleshy tables of the heart.

4

pepoiqhsin de toiauthn ecomen dia tou cristou proV ton qeon
3:4 And such trust have we through Christ to God-ward:

5

ouc oti ikanoi esmen af eautwn logisasqai ti wV ex eautwn all h ikanothV hmwn ek tou qeou
3:5 Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of ourselves; but our sufficiency [is] of God;

6

oV kai ikanwsen hmaV diakonouV kainhV diaqhkhV ou grammatoV alla pneumatoV to gar gramma apokteinei to de pneuma zwopoiei
3:6 Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

7

ei de h diakonia tou qanatou en grammasin entetupwmenh en liqoiV egenhqh en doxh wste mh dunasqai atenisai touV uiouV israhl eiV to proswpon mwsewV dia thn doxan tou proswpou autou thn katargoumenhn
3:7 But if the ministration of death, written [and] engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which [glory] was to be done away:

8

pwV ouci mallon h diakonia tou pneumatoV estai en doxh
3:8 How shall not the ministration of the spirit be rather glorious?

9

ei gar h diakonia thV katakrisewV doxa pollw mallon perisseuei h diakonia thV dikaiosunhV en doxh
3:9 For if the ministration of condemnation [be] glory, much more doth the ministration of righteousness exceed in glory.

10

kai gar oude dedoxastai to dedoxasmenon en toutw tw merei eneken thV uperballoushV doxhV
3:10 For even that which was made glorious had no glory in this respect, by reason of the glory that excelleth.

11

ei gar to katargoumenon dia doxhV pollw mallon to menon en doxh
3:11 For if that which is done away [was] glorious, much more that which remaineth [is] glorious.

12

econteV oun toiauthn elpida pollh parrhsia crwmeqa
3:12 Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech:

13

kai ou kaqaper mwshV etiqei kalumma epi to proswpon eautou proV to mh atenisai touV uiouV israhl eiV to teloV tou katargoumenou
3:13 And not as Moses, [which] put a vail over his face, that the children of Israel could not stedfastly look to the end of that which is abolished:

14

all epwrwqh ta nohmata autwn acri gar thV shmeron to auto kalumma epi th anagnwsei thV palaiaV diaqhkhV menei mh anakaluptomenon o ti en cristw katargeitai
3:14 But their minds were blinded: for until this day remaineth the same vail untaken away in the reading of the old testament; which [vail] is done away in Christ.

15

all ewV shmeron hnika anaginwsketai mwshV kalumma epi thn kardian autwn keitai
3:15 But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.

16

hnika d an epistreyh proV kurion periaireitai to kalumma
3:16 Nevertheless when it shall turn to the Lord, the vail shall be taken away.

17

o de kurioV to pneuma estin ou de to pneuma kuriou ekei eleuqeria
3:17 Now the Lord is that Spirit: and where the Spirit of the Lord [is], there [is] liberty.

18

hmeiV de panteV anakekalummenw proswpw thn doxan kuriou katoptrizomenoi thn authn eikona metamorfoumeqa apo doxhV eiV doxan kaqaper apo kuriou pneumatoV
3:18 But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, [even] as by the Spirit of the Lord.

2nd Corinthians 4