1st Corinthians 11

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS KORINQIOUS A

The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians

Chapter 12

1

peri de twn pneumatikwn adelfoi ou qelw umaV agnoein
12:1 Now concerning spiritual [gifts], brethren, I would not have you ignorant.

2

oidate oti eqnh hte proV ta eidwla ta afwna wV an hgesqe apagomenoi
12:2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led.

3

dio gnwrizw umin oti oudeiV en pneumati qeou lalwn legei anaqema ihsoun kai oudeiV dunatai eipein kurion ihsoun ei mh en pneumati agiw
12:3 Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and [that] no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.

4

diaireseiV de carismatwn eisin to de auto pneuma
12:4 Now there are diversities of gifts, but the same Spirit.

5

kai diaireseiV diakoniwn eisin kai o autoV kurioV
12:5 And there are differences of administrations, but the same Lord.

6

kai diaireseiV energhmatwn eisin o de autoV estin qeoV o energwn ta panta en pasin
12:6 And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all.

7

ekastw de didotai h fanerwsiV tou pneumatoV proV to sumferon
12:7 But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal.

8

w men gar dia tou pneumatoV didotai logoV sofiaV allw de logoV gnwsewV kata to auto pneuma
12:8 For to one is given by the Spirit the word of wisdom; to another the word of knowledge by the same Spirit;

9

eterw de pistiV en tw autw pneumati allw de carismata iamatwn en tw autw pneumati
12:9 To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing by the same Spirit;

10

allw de energhmata dunamewn allw de profhteia allw de diakriseiV pneumatwn eterw de genh glwsswn allw de ermhneia glwsswn
12:10 To another the working of miracles; to another prophecy; to another discerning of spirits; to another [divers] kinds of tongues; to another the interpretation of tongues:

11

panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastw kaqwV bouletai
12:11 But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will.

12

kaqaper gar to swma en estin kai melh ecei polla panta de ta melh tou swmatoV tou enoV polla onta en estin swma outwV kai o cristoV
12:12 For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also [is] Christ.

13

kai gar en eni pneumati hmeiV panteV eiV en swma ebaptisqhmen eite ioudaioi eite ellhneV eite douloi eite eleuqeroi kai panteV eiV en pneuma epotisqhmen
12:13 For by one Spirit are we all baptized into one body, whether [we be] Jews or Gentiles, whether [we be] bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.

14

kai gar to swma ouk estin en meloV alla polla
12:14 For the body is not one member, but many.

15

ean eiph o pouV oti ouk eimi ceir ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV
12:15 If the foot shall say, Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body?

16

kai ean eiph to ouV oti ouk eimi ofqalmoV ouk eimi ek tou swmatoV ou para touto ouk estin ek tou swmatoV
12:16 And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; is it therefore not of the body?

17

ei olon to swma ofqalmoV pou h akoh ei olon akoh pou h osfrhsiV
12:17 If the whole body [were] an eye, where [were] the hearing? If the whole [were] hearing, where [were] the smelling?

18

nuni de o qeoV eqeto ta melh en ekaston autwn en tw swmati kaqwV hqelhsen
12:18 But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.

19

ei de hn ta panta en meloV pou to swma
12:19 And if they were all one member, where [were] the body?

20

nun de polla men melh en de swma
12:20 But now [are they] many members, yet but one body.

21

ou dunatai de ofqalmoV eipein th ceiri creian sou ouk ecw h palin h kefalh toiV posin creian umwn ouk ecw
12:21 And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee: nor again the head to the feet, I have no need of you.

22

alla pollw mallon ta dokounta melh tou swmatoV asqenestera uparcein anagkaia estin
12:22 Nay, much more those members of the body, which seem to be more feeble, are necessary:

23

kai a dokoumen atimotera einai tou swmatoV toutoiV timhn perissoteran peritiqemen kai ta aschmona hmwn euschmosunhn perissoteran ecei
12:23 And those [members] of the body, which we think to be less honourable, upon these we bestow more abundant honour; and our uncomely [parts] have more abundant comeliness.

24

ta de euschmona hmwn ou creian ecei all o qeoV sunekerasen to swma tw usterounti perissoteran douV timhn
12:24 For our comely [parts] have no need: but God hath tempered the body together, having given more abundant honour to that [part] which lacked:

25

ina mh h scisma en tw swmati alla to auto uper allhlwn merimnwsin ta melh
12:25 That there should be no schism in the body; but [that] the members should have the same care one for another.

26

kai eite pascei en meloV sumpascei panta ta melh eite doxazetai en meloV sugcairei panta ta melh
12:26 And whether one member suffer, all the members suffer with it; or one member be honoured, all the members rejoice with it.

27

umeiV de este swma cristou kai melh ek merouV
12:27 Now ye are the body of Christ, and members in particular.

28

kai ouV men eqeto o qeoV en th ekklhsia prwton apostolouV deuteron profhtaV triton didaskalouV epeita dunameiV eita carismata iamatwn antilhyeiV kubernhseiV genh glwsswn
12:28 And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues.

29

mh panteV apostoloi mh panteV profhtai mh panteV didaskaloi mh panteV dunameiV
12:29 [Are] all apostles? [are] all prophets? [are] all teachers? [are] all workers of miracles?

30

mh panteV carismata ecousin iamatwn mh panteV glwssaiV lalousin mh panteV diermhneuousin
12:30 Have all the gifts of healing? do all speak with tongues? do all interpret?

31

zhloute de ta carismata ta kreittona kai eti kaq uperbolhn odon umin deiknumi
12:31 But covet earnestly the best gifts: and yet shew I unto you a more excellent way.

1st Corinthians 13