Romans 15

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 16

1

sunisthmi de umin foibhn thn adelfhn hmwn ousan diakonon thV ekklhsiaV thV en kegcreaiV
16:1 I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea:

2

ina authn prosdexhsqe en kuriw axiwV twn agiwn kai parasthte auth en w an umwn crhzh pragmati kai gar auth prostatiV pollwn egenhqh kai autou emou
16:2 That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also.

3

aspasasqe priskillan kai akulan touV sunergouV mou en cristw ihsou
16:3 Greet Priscilla and Aquila my helpers in Christ Jesus:

4

oitineV uper thV yuchV mou ton eautwn trachlon upeqhkan oiV ouk egw monoV eucaristw alla kai pasai ai ekklhsiai twn eqnwn
16:4 Who have for my life laid down their own necks: unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles.

5

kai thn kat oikon autwn ekklhsian aspasasqe epaineton ton agaphton mou oV estin aparch thV acaiaV eiV criston
16:5 Likewise [greet] the church that is in their house. Salute my wellbeloved Epaenetus, who is the firstfruits of Achaia unto Christ.

6

aspasasqe mariam htiV polla ekopiasen eiV hmaV
16:6 Greet Mary, who bestowed much labour on us.

7

aspasasqe andronikon kai iounian touV suggeneiV mou kai sunaicmalwtouV mou oitineV eisin epishmoi en toiV apostoloiV oi kai pro emou gegonasin en cristw
16:7 Salute Andronicus and Junia, my kinsmen, and my fellowprisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me.

8

aspasasqe amplian ton agaphton mou en kuriw
16:8 Greet Amplias my beloved in the Lord.

9

aspasasqe ourbanon ton sunergon hmwn en cristw kai stacun ton agaphton mou
16:9 Salute Urbane, our helper in Christ, and Stachys my beloved.

10

aspasasqe apellhn ton dokimon en cristw aspasasqe touV ek twn aristoboulou
16:10 Salute Apelles approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' [household].

11

aspasasqe hrodiwna ton suggenh mou aspasasqe touV ek twn narkissou touV ontaV en kuriw
16:11 Salute Herodion my kinsman. Greet them that be of the [household] of Narcissus, which are in the Lord.

12

aspasasqe trufainan kai trufwsan taV kopiwsaV en kuriw aspasasqe persida thn agaphthn htiV polla ekopiasen en kuriw
16:12 Salute Tryphena and Tryphosa, who labour in the Lord. Salute the beloved Persis, which laboured much in the Lord.

13

aspasasqe roufon ton eklekton en kuriw kai thn mhtera autou kai emou
16:13 Salute Rufus chosen in the Lord, and his mother and mine.

14

aspasasqe asugkriton flegonta erman patroban ermhn kai touV sun autoiV adelfouV
16:14 Salute Asyncritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes, and the brethren which are with them.

15

aspasasqe filologon kai ioulian nhrea kai thn adelfhn autou kai olumpan kai touV sun autoiV pantaV agiouV
16:15 Salute Philologus, and Julia, Nereus, and his sister, and Olympas, and all the saints which are with them.

16

aspasasqe allhlouV en filhmati agiw aspazontai umaV ai ekklhsiai tou cristou
16:16 Salute one another with an holy kiss. The churches of Christ salute you.

17

parakalw de umaV adelfoi skopein touV taV dicostasiaV kai ta skandala para thn didachn hn umeiV emaqete poiountaV kai ekklinate ap autwn
16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.

18

oi gar toioutoi tw kuriw hmwn ihsou cristw ou douleuousin alla th eautwn koilia kai dia thV crhstologiaV kai eulogiaV exapatwsin taV kardiaV twn akakwn
16:18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple.

19

h gar umwn upakoh eiV pantaV afiketo cairw oun to ef umin qelw de umaV sofouV men einai eiV to agaqon akeraiouV de eiV to kakon
16:19 For your obedience is come abroad unto all [men]. I am glad therefore on your behalf: but yet I would have you wise unto that which is good, and simple concerning evil.

20

o de qeoV thV eirhnhV suntriyei ton satanan upo touV podaV umwn en tacei h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meq umwn
16:20 And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ [be] with you. Amen.

21

aspazontai umaV timoqeoV o sunergoV mou kai loukioV kai iaswn kai swsipatroV oi suggeneiV mou
16:21 Timotheus my workfellow, and Lucius, and Jason, and Sosipater, my kinsmen, salute you.

22

aspazomai umaV egw tertioV o grayaV thn epistolhn en kuriw
16:22 I Tertius, who wrote [this] epistle, salute you in the Lord.

23

aspazetai umaV gaioV o xenoV mou kai thV ekklhsiaV olhV aspazetai umaV erastoV o oikonomoV thV polewV kai kouartoV o adelfoV
16:23 Gaius mine host, and of the whole church, saluteth you. Erastus the chamberlain of the city saluteth you, and Quartus a brother.

24

h cariV tou kuriou hmwn ihsou cristou meta pantwn umwn amhn
16:24 The grace of our Lord Jesus Christ [be] with you all. Amen.

25

tw de dunamenw umaV sthrixai kata to euaggelion mou kai to khrugma ihsou cristou kata apokaluyin musthriou cronoiV aiwnioiV sesighmenou
16:25 Now to him that is of power to stablish you according to my gospel, and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began,

26

fanerwqentoV de nun dia te grafwn profhtikwn kat epitaghn tou aiwniou qeou eiV upakohn pistewV eiV panta ta eqnh gnwrisqentoV
16:26 But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith:

27

monw sofw qew dia ihsou cristou w h doxa eiV touV aiwnaV amhn proV rwmaiouV egrafh apo korinqou dia foibhV thV diakonou thV en kegcreaiV ekklhsiaV
16:27 To God only wise, [be] glory through Jesus Christ for ever. Amen.

1st Corinthians 1