Romans 14

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 15

1

ofeilomen de hmeiV oi dunatoi ta asqenhmata twn adunatwn bastazein kai mh eautoiV areskein
15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.

2

ekastoV gar hmwn tw plhsion aresketw eiV to agaqon proV oikodomhn
15:2 Let every one of us please [his] neighbour for [his] good to edification.

3

kai gar o cristoV ouc eautw hresen alla kaqwV gegraptai oi oneidismoi twn oneidizontwn se epepeson ep eme
15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.

4

osa gar proegrafh eiV thn hmeteran didaskalian proegrafh ina dia thV upomonhV kai thV paraklhsewV twn grafwn thn elpida ecwmen
15:4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.

5

o de qeoV thV upomonhV kai thV paraklhsewV dwh umin to auto fronein en allhloiV kata criston ihsoun
15:5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:

6

ina omoqumadon en eni stomati doxazhte ton qeon kai patera tou kuriou hmwn ihsou cristou
15:6 That ye may with one mind [and] one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.

7

dio proslambanesqe allhlouV kaqwV kai o cristoV proselabeto hmaV eiV doxan qeou
15:7 Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.

8

legw de ihsoun criston diakonon gegenhsqai peritomhV uper alhqeiaV qeou eiV to bebaiwsai taV epaggeliaV twn paterwn
15:8 Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises [made] unto the fathers:

9

ta de eqnh uper eleouV doxasai ton qeon kaqwV gegraptai dia touto exomologhsomai soi en eqnesin kai tw onomati sou yalw
15:9 And that the Gentiles might glorify God for [his] mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name.

10

kai palin legei eufranqhte eqnh meta tou laou autou
15:10 And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.

11

kai palin aineite ton kurion panta ta eqnh kai epainesate auton panteV oi laoi
15:11 And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; and laud him, all ye people.

12

kai palin hsaiaV legei estai h riza tou iessai kai o anistamenoV arcein eqnwn ep autw eqnh elpiousin
15:12 And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust.

13

o de qeoV thV elpidoV plhrwsai umaV pashV caraV kai eirhnhV en tw pisteuein eiV to perisseuein umaV en th elpidi en dunamei pneumatoV agiou
15:13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.

14

pepeismai de adelfoi mou kai autoV egw peri umwn oti kai autoi mestoi este agaqwsunhV peplhrwmenoi pashV gnwsewV dunamenoi kai allhlouV nouqetein
15:14 And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.

15

tolmhroteron de egraya umin adelfoi apo merouV wV epanamimnhskwn umaV dia thn carin thn doqeisan moi upo tou qeou
15:15 Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God,

16

eiV to einai me leitourgon ihsou cristou eiV ta eqnh ierourgounta to euaggelion tou qeou ina genhtai h prosfora twn eqnwn euprosdektoV hgiasmenh en pneumati agiw
15:16 That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost.

17

ecw oun kauchsin en cristw ihsou ta proV qeon
15:17 I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God.

18

ou gar tolmhsw lalein ti wn ou kateirgasato cristoV di emou eiV upakohn eqnwn logw kai ergw
15:18 For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,

19

en dunamei shmeiwn kai teratwn en dunamei pneumatoV qeou wste me apo ierousalhm kai kuklw mecri tou illurikou peplhrwkenai to euaggelion tou cristou
15:19 Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.

20

outwV de filotimoumenon euaggelizesqai ouc opou wnomasqh cristoV ina mh ep allotrion qemelion oikodomw
15:20 Yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation:

21

alla kaqwV gegraptai oiV ouk anhggelh peri autou oyontai kai oi ouk akhkoasin sunhsousin
15:21 But as it is written, To whom he was not spoken of, they shall see: and they that have not heard shall understand.

22

dio kai enekoptomhn ta polla tou elqein proV umaV
15:22 For which cause also I have been much hindered from coming to you.

23

nuni de mhketi topon ecwn en toiV klimasin toutoiV epipoqian de ecwn tou elqein proV umaV apo pollwn etwn
15:23 But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you;

24

wV ean poreuwmai eiV thn spanian eleusomai proV umaV elpizw gar diaporeuomenoV qeasasqai umaV kai uf umwn propemfqhnai ekei ean umwn prwton apo merouV emplhsqw
15:24 Whensoever I take my journey into Spain, I will come to you: for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your [company].

25

nuni de poreuomai eiV ierousalhm diakonwn toiV agioiV
15:25 But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints.

26

eudokhsan gar makedonia kai acaia koinwnian tina poihsasqai eiV touV ptwcouV twn agiwn twn en ierousalhm
15:26 For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.

27

eudokhsan gar kai ofeiletai autwn eisin ei gar toiV pneumatikoiV autwn ekoinwnhsan ta eqnh ofeilousin kai en toiV sarkikoiV leitourghsai autoiV
15:27 It hath pleased them verily; and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things.

28

touto oun epitelesaV kai sfragisamenoV autoiV ton karpon touton apeleusomai di umwn eiV thn spanian
15:28 When therefore I have performed this, and have sealed to them this fruit, I will come by you into Spain.

29

oida de oti ercomenoV proV umaV en plhrwmati eulogiaV tou euaggeliou tou cristou eleusomai
15:29 And I am sure that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of the gospel of Christ.

30

parakalw de umaV adelfoi dia tou kuriou hmwn ihsou cristou kai dia thV agaphV tou pneumatoV sunagwnisasqai moi en taiV proseucaiV uper emou proV ton qeon
15:30 Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in [your] prayers to God for me;

31

ina rusqw apo twn apeiqountwn en th ioudaia kai ina h diakonia mou h eiV ierousalhm euprosdektoV genhtai toiV agioiV
15:31 That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which [I have] for Jerusalem may be accepted of the saints;

32

ina en cara elqw proV umaV dia qelhmatoV qeou kai sunanapauswmai umin
15:32 That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.

33

o de qeoV thV eirhnhV meta pantwn umwn amhn
15:33 Now the God of peace [be] with you all. Amen.

Romans 16