Romans 13

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 14

1

ton de asqenounta th pistei proslambanesqe mh eiV diakriseiV dialogismwn
14:1 Him that is weak in the faith receive ye, [but] not to doubtful disputations.

2

oV men pisteuei fagein panta o de asqenwn lacana esqiei
14:2 For one believeth that he may eat all things: another, who is weak, eateth herbs.

3

o esqiwn ton mh esqionta mh exouqeneitw kai o mh esqiwn ton esqionta mh krinetw o qeoV gar auton proselabeto
14:3 Let not him that eateth despise him that eateth not; and let not him which eateth not judge him that eateth: for God hath received him.

4

su tiV ei o krinwn allotrion oikethn tw idiw kuriw sthkei h piptei staqhsetai de dunatoV gar estin o qeoV sthsai auton
14:4 Who art thou that judgest another man's servant? to his own master he standeth or falleth. Yea, he shall be holden up: for God is able to make him stand.

5

oV men krinei hmeran par hmeran oV de krinei pasan hmeran ekastoV en tw idiw noi plhroforeisqw
14:5 One man esteemeth one day above another: another esteemeth every day [alike]. Let every man be fully persuaded in his own mind.

6

o fronwn thn hmeran kuriw fronei kai o mh fronwn thn hmeran kuriw ou fronei o esqiwn kuriw esqiei eucaristei gar tw qew kai o mh esqiwn kuriw ouk esqiei kai eucaristei tw qew
14:6 He that regardeth the day, regardeth [it] unto the Lord; and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard [it]. He that eateth, eateth to the Lord, for he giveth God thanks; and he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks.

7

oudeiV gar hmwn eautw zh kai oudeiV eautw apoqnhskei
14:7 For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself.

8

ean te gar zwmen tw kuriw zwmen ean te apoqnhskwmen tw kuriw apoqnhskomen ean te oun zwmen ean te apoqnhskwmen tou kuriou esmen
14:8 For whether we live, we live unto the Lord; and whether we die, we die unto the Lord: whether we live therefore, or die, we are the Lord's.

9

eiV touto gar cristoV kai apeqanen kai anesth kai anezhsen ina kai nekrwn kai zwntwn kurieush
14:9 For to this end Christ both died, and rose, and revived, that he might be Lord both of the dead and living.

10

su de ti krineiV ton adelfon sou h kai su ti exouqeneiV ton adelfon sou panteV gar parasthsomeqa tw bhmati tou cristou
14:10 But why dost thou judge thy brother? or why dost thou set at nought thy brother? for we shall all stand before the judgment seat of Christ.

11

gegraptai gar zw egw legei kurioV oti emoi kamyei pan gonu kai pasa glwssa exomologhsetai tw qew
14:11 For it is written, [As] I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.

12

ara oun ekastoV hmwn peri eautou logon dwsei tw qew
14:12 So then every one of us shall give account of himself to God.

13

mhketi oun allhlouV krinwmen alla touto krinate mallon to mh tiqenai proskomma tw adelfw h skandalon
14:13 Let us not therefore judge one another any more: but judge this rather, that no man put a stumblingblock or an occasion to fall in [his] brother's way.

14

oida kai pepeismai en kuriw ihsou oti ouden koinon di eautou ei mh tw logizomenw ti koinon einai ekeinw koinon
14:14 I know, and am persuaded by the Lord Jesus, that [there is] nothing unclean of itself: but to him that esteemeth any thing to be unclean, to him [it is] unclean.

15

ei de dia brwma o adelfoV sou lupeitai ouketi kata agaphn peripateiV mh tw brwmati sou ekeinon apollue uper ou cristoV apeqanen
14:15 But if thy brother be grieved with [thy] meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died.

16

mh blasfhmeisqw oun umwn to agaqon
14:16 Let not then your good be evil spoken of:

17

ou gar estin h basileia tou qeou brwsiV kai posiV alla dikaiosunh kai eirhnh kai cara en pneumati agiw
14:17 For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.

18

o gar en toutoiV douleuwn tw cristw euarestoV tw qew kai dokimoV toiV anqrwpoiV
14:18 For he that in these things serveth Christ [is] acceptable to God, and approved of men.

19

ara oun ta thV eirhnhV diwkwmen kai ta thV oikodomhV thV eiV allhlouV
14:19 Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another.

20

mh eneken brwmatoV katalue to ergon tou qeou panta men kaqara alla kakon tw anqrwpw tw dia proskommatoV esqionti
14:20 For meat destroy not the work of God. All things indeed [are] pure; but [it is] evil for that man who eateth with offence.

21

kalon to mh fagein krea mhde piein oinon mhde en w o adelfoV sou proskoptei h skandalizetai h asqenei
14:21 [It is] good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor [any thing] whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak.

22

su pistin eceiV kata sauton ece enwpion tou qeou makarioV o mh krinwn eauton en w dokimazei
14:22 Hast thou faith? have [it] to thyself before God. Happy [is] he that condemneth not himself in that thing which he alloweth.

23

o de diakrinomenoV ean fagh katakekritai oti ouk ek pistewV pan de o ouk ek pistewV amartia estin
14:23 And he that doubteth is damned if he eat, because [he eateth] not of faith: for whatsoever [is] not of faith is sin.

Romans 15