Romans 12

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 13

1

pasa yuch exousiaiV uperecousaiV upotassesqw ou gar estin exousia ei mh apo qeou ai de ousai exousiai upo tou qeou tetagmenai eisin
13:1 Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.

2

wste o antitassomenoV th exousia th tou qeou diatagh anqesthken oi de anqesthkoteV eautoiV krima lhyontai
13:2 Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.

3

oi gar arconteV ouk eisin foboV twn agaqwn ergwn alla twn kakwn qeleiV de mh fobeisqai thn exousian to agaqon poiei kai exeiV epainon ex authV
13:3 For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:

4

qeou gar diakonoV estin soi eiV to agaqon ean de to kakon poihV fobou ou gar eikh thn macairan forei qeou gar diakonoV estin ekdikoV eiV orghn tw to kakon prassonti
13:4 For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to [execute] wrath upon him that doeth evil.

5

dio anagkh upotassesqai ou monon dia thn orghn alla kai dia thn suneidhsin
13:5 Wherefore [ye] must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.

6

dia touto gar kai forouV teleite leitourgoi gar qeou eisin eiV auto touto proskarterounteV
13:6 For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.

7

apodote oun pasin taV ofeilaV tw ton foron ton foron tw to teloV to teloV tw ton fobon ton fobon tw thn timhn thn timhn
13:7 Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute [is due]; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.

8

mhdeni mhden ofeilete ei mh to agapan allhlouV o gar agapwn ton eteron nomon peplhrwken
13:8 Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.

9

to gar ou moiceuseiV ou foneuseiV ou kleyeiV ou yeudomarturhseiV ouk epiqumhseiV kai ei tiV etera entolh en toutw tw logw anakefalaioutai en tw agaphseiV ton plhsion sou wV eauton
13:9 For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if [there be] any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.

10

h agaph tw plhsion kakon ouk ergazetai plhrwma oun nomou h agaph
13:10 Love worketh no ill to his neighbour: therefore love [is] the fulfilling of the law.

11

kai touto eidoteV ton kairon oti wra hmaV hdh ex upnou egerqhnai nun gar egguteron hmwn h swthria h ote episteusamen
13:11 And that, knowing the time, that now [it is] high time to awake out of sleep: for now [is] our salvation nearer than when we believed.

12

h nux proekoyen h de hmera hggiken apoqwmeqa oun ta erga tou skotouV kai enduswmeqa ta opla tou fwtoV
13:12 The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

13

wV en hmera euschmonwV peripathswmen mh kwmoiV kai meqaiV mh koitaiV kai aselgeiaiV mh eridi kai zhlw
13:13 Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.

14

all endusasqe ton kurion ihsoun criston kai thV sarkoV pronoian mh poieisqe eiV epiqumiaV
13:14 But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to [fulfil] the lusts [thereof].

Romans 14