Romans 7

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 8

1

ouden ara nun katakrima toiV en cristw ihsou mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma
8:1 [There is] therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

2

o gar nomoV tou pneumatoV thV zwhV en cristw ihsou hleuqerwsen me apo tou nomou thV amartiaV kai tou qanatou
8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.

3

to gar adunaton tou nomou en w hsqenei dia thV sarkoV o qeoV ton eautou uion pemyaV en omoiwmati sarkoV amartiaV kai peri amartiaV katekrinen thn amartian en th sarki
8:3 For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh:

4

ina to dikaiwma tou nomou plhrwqh en hmin toiV mh kata sarka peripatousin alla kata pneuma
8:4 That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

5

oi gar kata sarka onteV ta thV sarkoV fronousin oi de kata pneuma ta tou pneumatoV
8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit.

6

to gar fronhma thV sarkoV qanatoV to de fronhma tou pneumatoV zwh kai eirhnh
8:6 For to be carnally minded [is] death; but to be spiritually minded [is] life and peace.

7

dioti to fronhma thV sarkoV ecqra eiV qeon tw gar nomw tou qeou ouc upotassetai oude gar dunatai
8:7 Because the carnal mind [is] enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be.

8

oi de en sarki onteV qew aresai ou dunantai
8:8 So then they that are in the flesh cannot please God.

9

umeiV de ouk este en sarki all en pneumati eiper pneuma qeou oikei en umin ei de tiV pneuma cristou ouk ecei outoV ouk estin autou
8:9 But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his.

10

ei de cristoV en umin to men swma nekron di amartian to de pneuma zwh dia dikaiosunhn
8:10 And if Christ [be] in you, the body [is] dead because of sin; but the Spirit [is] life because of righteousness.

11

ei de to pneuma tou egeirantoV ihsoun ek nekrwn oikei en umin o egeiraV ton criston ek nekrwn zwopoihsei kai ta qnhta swmata umwn dia to enoikoun autou pneuma en umin
8:11 But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.

12

ara oun adelfoi ofeiletai esmen ou th sarki tou kata sarka zhn
8:12 Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh.

13

ei gar kata sarka zhte mellete apoqnhskein ei de pneumati taV praxeiV tou swmatoV qanatoute zhsesqe
8:13 For if ye live after the flesh, ye shall die: but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live.

14

osoi gar pneumati qeou agontai outoi eisin uioi qeou
8:14 For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God.

15

ou gar elabete pneuma douleiaV palin eiV fobon all elabete pneuma uioqesiaV en w krazomen abba o pathr
8:15 For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father.

16

auto to pneuma summarturei tw pneumati hmwn oti esmen tekna qeou
8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God:

17

ei de tekna kai klhronomoi klhronomoi men qeou sugklhronomoi de cristou eiper sumpascomen ina kai sundoxasqwmen
8:17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with [him], that we may be also glorified together.

18

logizomai gar oti ouk axia ta paqhmata tou nun kairou proV thn mellousan doxan apokalufqhnai eiV hmaV
8:18 For I reckon that the sufferings of this present time [are] not worthy [to be compared] with the glory which shall be revealed in us.

19

h gar apokaradokia thV ktisewV thn apokaluyin twn uiwn tou qeou apekdecetai
8:19 For the earnest expectation of the creature waiteth for the manifestation of the sons of God.

20

th gar mataiothti h ktisiV upetagh ouc ekousa alla dia ton upotaxanta ep elpidi
8:20 For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who hath subjected [the same] in hope,

21

oti kai auth h ktisiV eleuqerwqhsetai apo thV douleiaV thV fqoraV eiV thn eleuqerian thV doxhV twn teknwn tou qeou
8:21 Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God.

22

oidamen gar oti pasa h ktisiV sustenazei kai sunwdinei acri tou nun
8:22 For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.

23

ou monon de alla kai autoi thn aparchn tou pneumatoV econteV kai hmeiV autoi en eautoiV stenazomen uioqesian apekdecomenoi thn apolutrwsin tou swmatoV hmwn
8:23 And not only [they], but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, [to wit], the redemption of our body.

24

th gar elpidi eswqhmen elpiV de blepomenh ouk estin elpiV o gar blepei tiV ti kai elpizei
8:24 For we are saved by hope: but hope that is seen is not hope: for what a man seeth, why doth he yet hope for?

25

ei de o ou blepomen elpizomen di upomonhV apekdecomeqa
8:25 But if we hope for that we see not, [then] do we with patience wait for [it].

26

wsautwV de kai to pneuma sunantilambanetai taiV asqeneiaiV hmwn to gar ti proseuxwmeqa kaqo dei ouk oidamen all auto to pneuma uperentugcanei uper hmwn stenagmoiV alalhtoiV
8:26 Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.

27

o de ereunwn taV kardiaV oiden ti to fronhma tou pneumatoV oti kata qeon entugcanei uper agiwn
8:27 And he that searcheth the hearts knoweth what [is] the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to [the will of] God.

28

oidamen de oti toiV agapwsin ton qeon panta sunergei eiV agaqon toiV kata proqesin klhtoiV ousin
8:28 And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to [his] purpose.

29

oti ouV proegnw kai prowrisen summorfouV thV eikonoV tou uiou autou eiV to einai auton prwtotokon en polloiV adelfoiV
8:29 For whom he did foreknow, he also did predestinate [to be] conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren.

30

ouV de prowrisen toutouV kai ekalesen kai ouV ekalesen toutouV kai edikaiwsen ouV de edikaiwsen toutouV kai edoxasen
8:30 Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified.

31

ti oun eroumen proV tauta ei o qeoV uper hmwn tiV kaq hmwn
8:31 What shall we then say to these things? If God [be] for us, who [can be] against us?

32

oV ge tou idiou uiou ouk efeisato all uper hmwn pantwn paredwken auton pwV ouci kai sun autw ta panta hmin carisetai
8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?

33

tiV egkalesei kata eklektwn qeou qeoV o dikaiwn
8:33 Who shall lay any thing to the charge of God's elect? [It is] God that justifieth.

34

tiV o katakrinwn cristoV o apoqanwn mallon de kai egerqeiV oV kai estin en dexia tou qeou oV kai entugcanei uper hmwn
8:34 Who [is] he that condemneth? [It is] Christ that died, yea rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us.

35

tiV hmaV cwrisei apo thV agaphV tou cristou qliyiV h stenocwria h diwgmoV h limoV h gumnothV h kindunoV h macaira
8:35 Who shall separate us from the love of Christ? [shall] tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword?

36

kaqwV gegraptai oti eneka sou qanatoumeqa olhn thn hmeran elogisqhmen wV probata sfaghV
8:36 As it is written, For thy sake we are killed all the day long; we are accounted as sheep for the slaughter.

37

all en toutoiV pasin upernikwmen dia tou agaphsantoV hmaV
8:37 Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.

38

pepeismai gar oti oute qanatoV oute zwh oute aggeloi oute arcai oute dunameiV oute enestwta oute mellonta
8:38 For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come,

39

oute uywma oute baqoV oute tiV ktisiV etera dunhsetai hmaV cwrisai apo thV agaphV tou qeou thV en cristw ihsou tw kuriw hmwn
8:39 Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.

Romans 9