Romans 6

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 7

1

h agnoeite adelfoi ginwskousin gar nomon lalw oti o nomoV kurieuei tou anqrwpou ef oson cronon zh
7:1 Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?

2

h gar upandroV gunh tw zwnti andri dedetai nomw ean de apoqanh o anhr kathrghtai apo tou nomou tou androV
7:2 For the woman which hath an husband is bound by the law to [her] husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of [her] husband.

3

ara oun zwntoV tou androV moicaliV crhmatisei ean genhtai andri eterw ean de apoqanh o anhr eleuqera estin apo tou nomou tou mh einai authn moicalida genomenhn andri eterw
7:3 So then if, while [her] husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.

4

wste adelfoi mou kai umeiV eqanatwqhte tw nomw dia tou swmatoV tou cristou eiV to genesqai umaV eterw tw ek nekrwn egerqenti ina karpoforhswmen tw qew
7:4 Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, [even] to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.

5

ote gar hmen en th sarki ta paqhmata twn amartiwn ta dia tou nomou enhrgeito en toiV melesin hmwn eiV to karpoforhsai tw qanatw
7:5 For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.

6

nuni de kathrghqhmen apo tou nomou apoqanonteV en w kateicomeqa wste douleuein hmaV en kainothti pneumatoV kai ou palaiothti grammatoV
7:6 But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, and not [in] the oldness of the letter.

7

ti oun eroumen o nomoV amartia mh genoito alla thn amartian ouk egnwn ei mh dia nomou thn te gar epiqumian ouk hdein ei mh o nomoV elegen ouk epiqumhseiV
7:7 What shall we say then? [Is] the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet.

8

aformhn de labousa h amartia dia thV entolhV kateirgasato en emoi pasan epiqumian cwriV gar nomou amartia nekra
7:8 But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin [was] dead.

9

egw de ezwn cwriV nomou pote elqoushV de thV entolhV h amartia anezhsen egw de apeqanon
7:9 For I was alive without the law once: but when the commandment came, sin revived, and I died.

10

kai eureqh moi h entolh h eiV zwhn auth eiV qanaton
7:10 And the commandment, which [was ordained] to life, I found [to be] unto death.

11

h gar amartia aformhn labousa dia thV entolhV exhpathsen me kai di authV apekteinen
7:11 For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew [me].

12

wste o men nomoV agioV kai h entolh agia kai dikaia kai agaqh
7:12 Wherefore the law [is] holy, and the commandment holy, and just, and good.

13

to oun agaqon emoi gegonen qanatoV mh genoito alla h amartia ina fanh amartia dia tou agaqou moi katergazomenh qanaton ina genhtai kaq uperbolhn amartwloV h amartia dia thV entolhV
7:13 Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.

14

oidamen gar oti o nomoV pneumatikoV estin egw de sarkikoV eimi pepramenoV upo thn amartian
7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.

15

o gar katergazomai ou ginwskw ou gar o qelw touto prassw all o misw touto poiw
7:15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I.

16

ei de o ou qelw touto poiw sumfhmi tw nomw oti kaloV
7:16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that [it is] good.

17

nuni de ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia
7:17 Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.

18

oida gar oti ouk oikei en emoi toutestin en th sarki mou agaqon to gar qelein parakeitai moi to de katergazesqai to kalon ouc euriskw
7:18 For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but [how] to perform that which is good I find not.

19

ou gar o qelw poiw agaqon all o ou qelw kakon touto prassw
7:19 For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.

20

ei de o ou qelw egw touto poiw ouketi egw katergazomai auto all h oikousa en emoi amartia
7:20 Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.

21

euriskw ara ton nomon tw qelonti emoi poiein to kalon oti emoi to kakon parakeitai
7:21 I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me.

22

sunhdomai gar tw nomw tou qeou kata ton esw anqrwpon
7:22 For I delight in the law of God after the inward man:

23

blepw de eteron nomon en toiV melesin mou antistrateuomenon tw nomw tou nooV mou kai aicmalwtizonta me tw nomw thV amartiaV tw onti en toiV melesin mou
7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.

24

talaipwroV egw anqrwpoV tiV me rusetai ek tou swmatoV tou qanatou toutou
7:24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?

25

eucaristw tw qew dia ihsou cristou tou kuriou hmwn ara oun autoV egw tw men noi douleuw nomw qeou th de sarki nomw amartiaV
7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin.

Romans 8