Acts 28

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PROS RWMAIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Romans

Chapter 1

1

pauloV douloV ihsou cristou klhtoV apostoloV afwrismenoV eiV euaggelion qeou
1:1 Paul, a servant of Jesus Christ, called [to be] an apostle, separated unto the gospel of God,

2

o proephggeilato dia twn profhtwn autou en grafaiV agiaiV
1:2 (Which he had promised afore by his prophets in the holy scriptures,)

3

peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatoV dabid kata sarka
1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of David according to the flesh;

4

tou orisqentoV uiou qeou en dunamei kata pneuma agiwsunhV ex anastasewV nekrwn ihsou cristou tou kuriou hmwn
1:4 And declared [to be] the Son of God with power, according to the spirit of holiness, by the resurrection from the dead:

5

di ou elabomen carin kai apostolhn eiV upakohn pistewV en pasin toiV eqnesin uper tou onomatoV autou
1:5 By whom we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations, for his name:

6

en oiV este kai umeiV klhtoi ihsou cristou
1:6 Among whom are ye also the called of Jesus Christ:

7

pasin toiV ousin en rwmh agaphtoiV qeou klhtoiV agioiV cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou
1:7 To all that be in Rome, beloved of God, called [to be] saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

8

prwton men eucaristw tw qew mou dia ihsou cristou uper pantwn umwn oti h pistiV umwn kataggelletai en olw tw kosmw
1:8 First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.

9

martuV gar mou estin o qeoV w latreuw en tw pneumati mou en tw euaggeliw tou uiou autou wV adialeiptwV mneian umwn poioumai
1:9 For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers;

10

pantote epi twn proseucwn mou deomenoV eipwV hdh pote euodwqhsomai en tw qelhmati tou qeou elqein proV umaV
1:10 Making request, if by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you.

11

epipoqw gar idein umaV ina ti metadw carisma umin pneumatikon eiV to sthricqhnai umaV
1:11 For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;

12

touto de estin sumparaklhqhnai en umin dia thV en allhloiV pistewV umwn te kai emou
1:12 That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.

13

ou qelw de umaV agnoein adelfoi oti pollakiV proeqemhn elqein proV umaV kai ekwluqhn acri tou deuro ina karpon tina scw kai en umin kaqwV kai en toiV loipoiV eqnesin
1:13 Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, (but was let hitherto,) that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles.

14

ellhsin te kai barbaroiV sofoiV te kai anohtoiV ofeilethV eimi
1:14 I am debtor both to the Greeks, and to the Barbarians; both to the wise, and to the unwise.

15

outwV to kat eme proqumon kai umin toiV en rwmh euaggelisasqai
1:15 So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also.

16

ou gar epaiscunomai to euaggelion tou cristou dunamiV gar qeou estin eiV swthrian panti tw pisteuonti ioudaiw te prwton kai ellhni
1:16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek.

17

dikaiosunh gar qeou en autw apokaluptetai ek pistewV eiV pistin kaqwV gegraptai o de dikaioV ek pistewV zhsetai
1:17 For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith: as it is written, The just shall live by faith.

18

apokaluptetai gar orgh qeou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anqrwpwn twn thn alhqeian en adikia katecontwn
1:18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness;

19

dioti to gnwston tou qeou faneron estin en autoiV o gar qeoV autoiV efanerwsen
1:19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed [it] unto them.

20

ta gar aorata autou apo ktisewV kosmou toiV poihmasin nooumena kaqoratai h te aidioV autou dunamiV kai qeiothV eiV to einai autouV anapologhtouV
1:20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, [even] his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:

21

dioti gnonteV ton qeon ouc wV qeon edoxasan h eucaristhsan all emataiwqhsan en toiV dialogismoiV autwn kai eskotisqh h asunetoV autwn kardia
1:21 Because that, when they knew God, they glorified [him] not as God, neither were thankful; but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened.

22

faskonteV einai sofoi emwranqhsan
1:22 Professing themselves to be wise, they became fools,

23

kai hllaxan thn doxan tou afqartou qeou en omoiwmati eikonoV fqartou anqrwpou kai peteinwn kai tetrapodwn kai erpetwn
1:23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.

24

dio kai paredwken autouV o qeoV en taiV epiqumiaiV twn kardiwn autwn eiV akaqarsian tou atimazesqai ta swmata autwn en eautoiV
1:24 Wherefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts, to dishonour their own bodies between themselves:

25

oitineV methllaxan thn alhqeian tou qeou en tw yeudei kai esebasqhsan kai elatreusan th ktisei para ton ktisanta oV estin euloghtoV eiV touV aiwnaV amhn
1:25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen.

26

dia touto paredwken autouV o qeoV eiV paqh atimiaV ai te gar qhleiai autwn methllaxan thn fusikhn crhsin eiV thn para fusin
1:26 For this cause God gave them up unto vile affections: for even their women did change the natural use into that which is against nature:

27

omoiwV te kai oi arreneV afenteV thn fusikhn crhsin thV qhleiaV exekauqhsan en th orexei autwn eiV allhlouV arseneV en arsesin thn aschmosunhn katergazomenoi kai thn antimisqian hn edei thV planhV autwn en eautoiV apolambanonteV
1:27 And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another; men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompence of their error which was meet.

28

kai kaqwV ouk edokimasan ton qeon ecein en epignwsei paredwken autouV o qeoV eiV adokimon noun poiein ta mh kaqhkonta
1:28 And even as they did not like to retain God in [their] knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient;

29

peplhrwmenouV pash adikia porneia ponhria pleonexia kakia mestouV fqonou fonou eridoV dolou kakohqeiaV yiquristaV
1:29 Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness; full of envy, murder, debate, deceit, malignity; whisperers,

30

katalalouV qeostugeiV ubristaV uperhfanouV alazonaV efeuretaV kakwn goneusin apeiqeiV
1:30 Backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents,

31

asunetouV asunqetouV astorgouV aspondouV anelehmonaV
1:31 Without understanding, covenantbreakers, without natural affection, implacable, unmerciful:

32

oitineV to dikaiwma tou qeou epignonteV oti oi ta toiauta prassonteV axioi qanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin toiV prassousin
1:32 Who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them.

Romans 2