Acts 27

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 28

1

kai diaswqenteV tote epegnwsan oti melith h nhsoV kaleitai
28:1 And when they were escaped, then they knew that the island was called Melita.

2

oi de barbaroi pareicon ou thn tucousan filanqrwpian hmin anayanteV gar puran proselabonto pantaV hmaV dia ton ueton ton efestwta kai dia to yucoV
28:2 And the barbarous people shewed us no little kindness: for they kindled a fire, and received us every one, because of the present rain, and because of the cold.

3

sustreyantoV de tou paulou fruganwn plhqoV kai epiqentoV epi thn puran ecidna ek thV qermhV exelqousa kaqhyen thV ceiroV autou
28:3 And when Paul had gathered a bundle of sticks, and laid [them] on the fire, there came a viper out of the heat, and fastened on his hand.

4

wV de eidon oi barbaroi kremamenon to qhrion ek thV ceiroV autou elegon proV allhlouV pantwV foneuV estin o anqrwpoV outoV on diaswqenta ek thV qalasshV h dikh zhn ouk eiasen
28:4 And when the barbarians saw the [venomous] beast hang on his hand, they said among themselves, No doubt this man is a murderer, whom, though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live.

5

o men oun apotinaxaV to qhrion eiV to pur epaqen ouden kakon
28:5 And he shook off the beast into the fire, and felt no harm.

6

oi de prosedokwn auton mellein pimprasqai h katapiptein afnw nekron epi polu de autwn prosdokwntwn kai qewrountwn mhden atopon eiV auton ginomenon metaballomenoi elegon qeon auton einai
28:6 Howbeit they looked when he should have swollen, or fallen down dead suddenly: but after they had looked a great while, and saw no harm come to him, they changed their minds, and said that he was a god.

7

en de toiV peri ton topon ekeinon uphrcen cwria tw prwtw thV nhsou onomati popliw oV anadexamenoV hmaV treiV hmeraV filofronwV exenisen
28:7 In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.

8

egeneto de ton patera tou popliou puretoiV kai dusenteria sunecomenon katakeisqai proV on o pauloV eiselqwn kai proseuxamenoV epiqeiV taV ceiraV autw iasato auton
28:8 And it came to pass, that the father of Publius lay sick of a fever and of a bloody flux: to whom Paul entered in, and prayed, and laid his hands on him, and healed him.

9

toutou oun genomenou kai oi loipoi oi econteV asqeneiaV en th nhsw proshrconto kai eqerapeuonto
28:9 So when this was done, others also, which had diseases in the island, came, and were healed:

10

oi kai pollaiV timaiV etimhsan hmaV kai anagomenoiV epeqento ta proV thn creian
28:10 Who also honoured us with many honours; and when we departed, they laded [us] with such things as were necessary.

11

meta de treiV mhnaV anhcqhmen en ploiw parakeceimakoti en th nhsw alexandrinw parashmw dioskouroiV
28:11 And after three months we departed in a ship of Alexandria, which had wintered in the isle, whose sign was Castor and Pollux.

12

kai katacqenteV eiV surakousaV epemeinamen hmeraV treiV
28:12 And landing at Syracuse, we tarried [there] three days.

13

oqen perielqonteV kathnthsamen eiV rhgion kai meta mian hmeran epigenomenou notou deuteraioi hlqomen eiV potiolouV
28:13 And from thence we fetched a compass, and came to Rhegium: and after one day the south wind blew, and we came the next day to Puteoli:

14

ou euronteV adelfouV pareklhqhmen ep autoiV epimeinai hmeraV epta kai outwV eiV thn rwmhn hlqomen
28:14 Where we found brethren, and were desired to tarry with them seven days: and so we went toward Rome.

15

kakeiqen oi adelfoi akousanteV ta peri hmwn exhlqon eiV apanthsin hmin acriV appiou forou kai triwn tabernwn ouV idwn o pauloV eucaristhsaV tw qew elaben qarsoV
28:15 And from thence, when the brethren heard of us, they came to meet us as far as Appii forum, and The three taverns: whom when Paul saw, he thanked God, and took courage.

16

ote de hlqomen eiV rwmhn o ekatontarcoV paredwken touV desmiouV tw stratopedarch tw de paulw epetraph menein kaq eauton sun tw fulassonti auton stratiwth
28:16 And when we came to Rome, the centurion delivered the prisoners to the captain of the guard: but Paul was suffered to dwell by himself with a soldier that kept him.

17

egeneto de meta hmeraV treiV sugkalesasqai ton paulon touV ontaV twn ioudaiwn prwtouV sunelqontwn de autwn elegen proV autouV andreV adelfoi egw ouden enantion poihsaV tw law h toiV eqesin toiV patrwoiV desmioV ex ierosolumwn paredoqhn eiV taV ceiraV twn rwmaiwn
28:17 And it came to pass, that after three days Paul called the chief of the Jews together: and when they were come together, he said unto them, Men [and] brethren, though I have committed nothing against the people, or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans.

18

oitineV anakrinanteV me eboulonto apolusai dia to mhdemian aitian qanatou uparcein en emoi
28:18 Who, when they had examined me, would have let [me] go, because there was no cause of death in me.

19

antilegontwn de twn ioudaiwn hnagkasqhn epikalesasqai kaisara ouc wV tou eqnouV mou ecwn ti kathgorhsai
28:19 But when the Jews spake against [it], I was constrained to appeal unto Caesar; not that I had ought to accuse my nation of.

20

dia tauthn oun thn aitian parekalesa umaV idein kai proslalhsai eneken gar thV elpidoV tou israhl thn alusin tauthn perikeimai
28:20 For this cause therefore have I called for you, to see [you], and to speak with [you]: because that for the hope of Israel I am bound with this chain.

21

oi de proV auton eipon hmeiV oute grammata peri sou edexameqa apo thV ioudaiaV oute paragenomenoV tiV twn adelfwn aphggeilen h elalhsen ti peri sou ponhron
28:21 And they said unto him, We neither received letters out of Judaea concerning thee, neither any of the brethren that came shewed or spake any harm of thee.

22

axioumen de para sou akousai a froneiV peri men gar thV airesewV tauthV gnwston estin hmin oti pantacou antilegetai
28:22 But we desire to hear of thee what thou thinkest: for as concerning this sect, we know that every where it is spoken against.

23

taxamenoi de autw hmeran hkon proV auton eiV thn xenian pleioneV oiV exetiqeto diamarturomenoV thn basileian tou qeou peiqwn te autouV ta peri tou ihsou apo te tou nomou mwsewV kai twn profhtwn apo prwi ewV esperaV
28:23 And when they had appointed him a day, there came many to him into [his] lodging; to whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses, and [out of] the prophets, from morning till evening.

24

kai oi men epeiqonto toiV legomenoiV oi de hpistoun
28:24 And some believed the things which were spoken, and some believed not.

25

asumfwnoi de onteV proV allhlouV apeluonto eipontoV tou paulou rhma en oti kalwV to pneuma to agion elalhsen dia hsaiou tou profhtou proV touV pateraV hmwn
28:25 And when they agreed not among themselves, they departed, after that Paul had spoken one word, Well spake the Holy Ghost by Esaias the prophet unto our fathers,

26

legon poreuqhti proV ton laon touton kai eipe akoh akousete kai ou mh sunhte kai bleponteV bleyete kai ou mh idhte
28:26 Saying, Go unto this people, and say, Hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and not perceive:

27

epacunqh gar h kardia tou laou toutou kai toiV wsin barewV hkousan kai touV ofqalmouV autwn ekammusan mhpote idwsin toiV ofqalmoiV kai toiV wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iaswmai autouV
28:27 For the heart of this people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed; lest they should see with [their] eyes, and hear with [their] ears, and understand with [their] heart, and should be converted, and I should heal them.

28

gnwston oun estw umin oti toiV eqnesin apestalh to swthrion tou qeou autoi kai akousontai
28:28 Be it known therefore unto you, that the salvation of God is sent unto the Gentiles, and [that] they will hear it.

29

kai tauta autou eipontoV aphlqon oi ioudaioi pollhn econteV en eautoiV suzhthsin
28:29 And when he had said these words, the Jews departed, and had great reasoning among themselves.

30

emeinen de o pauloV dietian olhn en idiw misqwmati kai apedeceto pantaV touV eisporeuomenouV proV auton
28:30 And Paul dwelt two whole years in his own hired house, and received all that came in unto him,

31

khrusswn thn basileian tou qeou kai didaskwn ta peri tou kuriou ihsou cristou meta pashV parrhsiaV akwlutwV
28:31 Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him.

Romans 1