Acts 23

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 24

1

meta de pente hmeraV katebh o arciereuV ananiaV meta twn presbuterwn kai rhtoroV tertullou tinoV oitineV enefanisan tw hgemoni kata tou paulou
24:1 And after five days Ananias the high priest descended with the elders, and [with] a certain orator [named] Tertullus, who informed the governor against Paul.

2

klhqentoV de autou hrxato kathgorein o tertulloV legwn
24:2 And when he was called forth, Tertullus began to accuse [him], saying, Seeing that by thee we enjoy great quietness, and that very worthy deeds are done unto this nation by thy providence,

3

pollhV eirhnhV tugcanonteV dia sou kai katorqwmatwn ginomenwn tw eqnei toutw dia thV shs* pronoiaV panth te kai pantacou apodecomeqa kratiste fhlix meta pashV eucaristiaV
24:3 We accept [it] always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness.

4

ina de mh epi pleion se egkoptw parakalw akousai se hmwn suntomwV th sh epieikeia
24:4 Notwithstanding, that I be not further tedious unto thee, I pray thee that thou wouldest hear us of thy clemency a few words.

5

euronteV gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin toiV ioudaioiV toiV kata thn oikoumenhn prwtostathn te thV twn nazwraiwn airesewV
24:5 For we have found this man [a] pestilent [fellow], and a mover of sedition among all the Jews throughout the world, and a ringleader of the sect of the Nazarenes:

6

oV kai to ieron epeirasen bebhlwsai on kai ekrathsamen kai kata ton hmeteron nomon hqelhsamen krinein
24:6 Who also hath gone about to profane the temple: whom we took, and would have judged according to our law.

7

parelqwn de lusiaV o ciliarcoV meta pollhV biaV ek twn ceirwn hmwn aphgagen
24:7 But the chief captain Lysias came [upon us], and with great violence took [him] away out of our hands,

8

keleusaV touV kathgorouV autou ercesqai epi se par ou dunhsh autoV anakrinaV peri pantwn toutwn epignwnai wn hmeiV kathgoroumen autou
24:8 Commanding his accusers to come unto thee: by examining of whom thyself mayest take knowledge of all these things, whereof we accuse him.

9

suneqento de kai oi ioudaioi faskonteV tauta outwV ecein
24:9 And the Jews also assented, saying that these things were so.

10

apekriqh de o pauloV neusantoV autw tou hgemonoV legein ek pollwn etwn onta se krithn tw eqnei toutw epistamenoV euqumoteron ta peri emautou apologoumai
24:10 Then Paul, after that the governor had beckoned unto him to speak, answered, Forasmuch as I know that thou hast been of many years a judge unto this nation, I do the more cheerfully answer for myself:

11

dunamenou sou gnwnai oti ou pleiouV eisin moi hmerai h dekaduo af hV anebhn proskunhswn en ierousalhm
24:11 Because that thou mayest understand, that there are yet but twelve days since I went up to Jerusalem for to worship.

12

kai oute en tw ierw euron me proV tina dialegomenon h episustasin poiounta oclou oute en taiV sunagwgaiV oute kata thn polin
24:12 And they neither found me in the temple disputing with any man, neither raising up the people, neither in the synagogues, nor in the city:

13

oute parasthsai me dunantai peri wn nun kathgorousin mou
24:13 Neither can they prove the things whereof they now accuse me.

14

omologw de touto soi oti kata thn odon hn legousin airesin outwV latreuw tw patrww qew pisteuwn pasin toiV kata ton nomon kai toiV profhtaiV gegrammenoiV
24:14 But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets:

15

elpida ecwn eiV ton qeon hn kai autoi outoi prosdecontai anastasin mellein esesqai nekrwn dikaiwn te kai adikwn
24:15 And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust.

16

en toutw de autoV askw aproskopon suneidhsin ecein proV ton qeon kai touV anqrwpouV diapantoV
24:16 And herein do I exercise myself, to have always a conscience void of offence toward God, and [toward] men.

17

di etwn de pleionwn paregenomhn elehmosunaV poihswn eiV to eqnoV mou kai prosforaV
24:17 Now after many years I came to bring alms to my nation, and offerings.

18

en oiV euron me hgnismenon en tw ierw ou meta oclou oude meta qorubou tineV de apo thV asiaV ioudaioi
24:18 Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple, neither with multitude, nor with tumult.

19

ouV dei epi sou pareinai kai kathgorein ei ti ecoien proV me
24:19 Who ought to have been here before thee, and object, if they had ought against me.

20

h autoi outoi eipatwsan ei ti euron en emoi adikhma stantoV mou epi tou sunedriou
24:20 Or else let these same [here] say, if they have found any evil doing in me, while I stood before the council,

21

h peri miaV tauthV fwnhV hV ekraxa estwV en autoiV oti peri anastasewV nekrwn egw krinomai shmeron uf umwn
24:21 Except it be for this one voice, that I cried standing among them, Touching the resurrection of the dead I am called in question by you this day.

22

akousaV de tauta o fhlix anebaleto autouV akribesteron eidwV ta peri thV odou eipwn otan lusiaV o ciliarcoV katabh diagnwsomai ta kaq umaV
24:22 And when Felix heard these things, having more perfect knowledge of [that] way, he deferred them, and said, When Lysias the chief captain shall come down, I will know the uttermost of your matter.

23

diataxamenoV te tw ekatontarch threisqai ton paulon ecein te anesin kai mhdena kwluein twn idiwn autou uphretein h prosercesqai autw
24:23 And he commanded a centurion to keep Paul, and to let [him] have liberty, and that he should forbid none of his acquaintance to minister or come unto him.

24

meta de hmeraV tinaV paragenomenoV o fhlix sun drousillh th gunaiki autou oush ioudaia metepemyato ton paulon kai hkousen autou peri thV eiV criston pistewV
24:24 And after certain days, when Felix came with his wife Drusilla, which was a Jewess, he sent for Paul, and heard him concerning the faith in Christ.

25

dialegomenou de autou peri dikaiosunhV kai egkrateiaV kai tou krimatoV tou mellontoV esesqai emfoboV genomenoV o fhlix apekriqh to nun econ poreuou kairon de metalabwn metakalesomai se
24:25 And as he reasoned of righteousness, temperance, and judgment to come, Felix trembled, and answered, Go thy way for this time; when I have a convenient season, I will call for thee.

26

ama de kai elpizwn oti crhmata doqhsetai autw upo tou paulou opwV lush auton dio kai puknoteron auton metapempomenoV wmilei autw
24:26 He hoped also that money should have been given him of Paul, that he might loose him: wherefore he sent for him the oftener, and communed with him.

27

dietiaV de plhrwqeishV elaben diadocon o fhlix porkion fhston qelwn te caritaV kataqesqai toiV ioudaioiV o fhlix katelipen ton paulon dedemenon
24:27 But after two years Porcius Festus came into Felix' room: and Felix, willing to shew the Jews a pleasure, left Paul bound.

Acts 25