Acts 22

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 23

1

atenisaV de o pauloV tw sunedriw eipen andreV adelfoi egw pash suneidhsei agaqh pepoliteumai tw qew acri tauthV thV hmeraV
23:1 And Paul, earnestly beholding the council, said, Men [and] brethren, I have lived in all good conscience before God until this day.

2

o de arciereuV ananiaV epetaxen toiV parestwsin autw tuptein autou to stoma
23:2 And the high priest Ananias commanded them that stood by him to smite him on the mouth.

3

tote o pauloV proV auton eipen tuptein se mellei o qeoV toice kekoniamene kai su kaqh krinwn me kata ton nomon kai paranomwn keleueiV me tuptesqai
23:3 Then said Paul unto him, God shall smite thee, [thou] whited wall: for sittest thou to judge me after the law, and commandest me to be smitten contrary to the law?

4

oi de parestwteV eipon ton arcierea tou qeou loidoreiV
23:4 And they that stood by said, Revilest thou God's high priest?

5

efh te o pauloV ouk hdein adelfoi oti estin arciereuV gegraptai gar arconta tou laou sou ouk ereiV kakwV
23:5 Then said Paul, I wist not, brethren, that he was the high priest: for it is written, Thou shalt not speak evil of the ruler of thy people.

6

gnouV de o pauloV oti to en meroV estin saddoukaiwn to de eteron farisaiwn ekraxen en tw sunedriw andreV adelfoi egw farisaioV eimi uioV farisaiou peri elpidoV kai anastasewV nekrwn egw krinomai
23:6 But when Paul perceived that the one part were Sadducees, and the other Pharisees, he cried out in the council, Men [and] brethren, I am a Pharisee, the son of a Pharisee: of the hope and resurrection of the dead I am called in question.

7

touto de autou lalhsantoV egeneto stasiV twn farisaiwn kai twn saddoukaiwn kai escisqh to plhqoV
23:7 And when he had so said, there arose a dissension between the Pharisees and the Sadducees: and the multitude was divided.

8

saddoukaioi men gar legousin mh einai anastasin mhde aggelon mhte pneuma farisaioi de omologousin ta amfotera
23:8 For the Sadducees say that there is no resurrection, neither angel, nor spirit: but the Pharisees confess both.

9

egeneto de kraugh megalh kai anastanteV oi grammateiV tou merouV twn farisaiwn diemaconto legonteV ouden kakon euriskomen en tw anqrwpw toutw ei de pneuma elalhsen autw h aggeloV mh qeomacwmen
23:9 And there arose a great cry: and the scribes [that were] of the Pharisees' part arose, and strove, saying, We find no evil in this man: but if a spirit or an angel hath spoken to him, let us not fight against God.

10

pollhV de genomenhV stasewV eulabhqeiV o ciliarcoV mh diaspasqh o pauloV up autwn ekeleusen to strateuma kataban arpasai auton ek mesou autwn agein te eiV thn parembolhn
23:10 And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing lest Paul should have been pulled in pieces of them, commanded the soldiers to go down, and to take him by force from among them, and to bring [him] into the castle.

11

th de epioush nukti epistaV autw o kurioV eipen qarsei paule wV gar diemarturw ta peri emou eiV ierousalhm outwV se dei kai eiV rwmhn marturhsai
23:11 And the night following the Lord stood by him, and said, Be of good cheer, Paul: for as thou hast testified of me in Jerusalem, so must thou bear witness also at Rome.

12

genomenhV de hmeraV poihsanteV tineV twn ioudaiwn sustrofhn aneqematisan eautouV legonteV mhte fagein mhte piein ewV ou apokteinwsin ton paulon
23:12 And when it was day, certain of the Jews banded together, and bound themselves under a curse, saying that they would neither eat nor drink till they had killed Paul.

13

hsan de pleiouV tessarakonta oi tauthn thn sunwmosian pepoihkoteV
23:13 And they were more than forty which had made this conspiracy.

14

oitineV proselqonteV toiV arciereusin kai toiV presbuteroiV eipon anaqemati aneqematisamen eautouV mhdenoV geusasqai ewV ou apokteinwmen ton paulon
23:14 And they came to the chief priests and elders, and said, We have bound ourselves under a great curse, that we will eat nothing until we have slain Paul.

15

nun oun umeiV emfanisate tw ciliarcw sun tw sunedriw opwV aurion auton katagagh proV umaV wV mellontaV diaginwskein akribesteron ta peri autou hmeiV de pro tou eggisai auton etoimoi esmen tou anelein auton
23:15 Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you to morrow, as though ye would enquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him.

16

akousaV de o uioV thV adelfhV paulou to enedron paragenomenoV kai eiselqwn eiV thn parembolhn aphggeilen tw paulw
23:16 And when Paul's sister's son heard of their lying in wait, he went and entered into the castle, and told Paul.

17

proskalesamenoV de o pauloV ena twn ekatontarcwn efh ton neanian touton apagage proV ton ciliarcon ecei gar ti apaggeilai autw
23:17 Then Paul called one of the centurions unto [him], and said, Bring this young man unto the chief captain: for he hath a certain thing to tell him.

18

o men oun paralabwn auton hgagen proV ton ciliarcon kai fhsin o desmioV pauloV proskalesamenoV me hrwthsen touton ton neanian agagein proV se econta ti lalhsai soi
23:18 So he took him, and brought [him] to the chief captain, and said, Paul the prisoner called me unto [him], and prayed me to bring this young man unto thee, who hath something to say unto thee.

19

epilabomenoV de thV ceiroV autou o ciliarcoV kai anacwrhsaV kat idian epunqaneto ti estin o eceiV apaggeilai moi
23:19 Then the chief captain took him by the hand, and went [with him] aside privately, and asked [him], What is that thou hast to tell me?

20

eipen de oti oi ioudaioi suneqento tou erwthsai se opwV aurion eiV to sunedrion katagaghV ton paulon wV mellonteV ti akribesteron punqanesqai peri autou
23:20 And he said, The Jews have agreed to desire thee that thou wouldest bring down Paul to morrow into the council, as though they would enquire somewhat of him more perfectly.

21

su oun mh peisqhV autoiV enedreuousin gar auton ex autwn andreV pleiouV tessarakonta oitineV aneqematisan eautouV mhte fagein mhte piein ewV ou anelwsin auton kai nun etoimoi eisin prosdecomenoi thn apo sou epaggelian
23:21 But do not thou yield unto them: for there lie in wait for him of them more than forty men, which have bound themselves with an oath, that they will neither eat nor drink till they have killed him: and now are they ready, looking for a promise from thee.

22

o men oun ciliarcoV apelusen ton neanian paraggeilaV mhdeni eklalhsai oti tauta enefanisaV proV me
23:22 So the chief captain [then] let the young man depart, and charged [him, See thou] tell no man that thou hast shewed these things to me.

23

kai proskalesamenoV duo tinaV twn ekatontarcwn eipen etoimasate stratiwtaV diakosiouV opwV poreuqwsin ewV kaisareiaV kai ippeiV ebdomhkonta kai dexiolabouV diakosiouV apo trithV wraV thV nuktoV
23:23 And he called unto [him] two centurions, saying, Make ready two hundred soldiers to go to Caesarea, and horsemen threescore and ten, and spearmen two hundred, at the third hour of the night;

24

kthnh te parasthsai ina epibibasanteV ton paulon diaswswsin proV fhlika ton hgemona
23:24 And provide [them] beasts, that they may set Paul on, and bring [him] safe unto Felix the governor.

25

grayaV epistolhn periecousan ton tupon touton
23:25 And he wrote a letter after this manner:

26

klaudioV lusiaV tw kratistw hgemoni fhliki cairein
23:26 Claudius Lysias unto the most excellent governor Felix [sendeth] greeting.

27

ton andra touton sullhfqenta upo twn ioudaiwn kai mellonta anaireisqai up autwn epistaV sun tw strateumati exeilomhn auton maqwn oti rwmaioV estin
23:27 This man was taken of the Jews, and should have been killed of them: then came I with an army, and rescued him, having understood that he was a Roman.

28

boulomenoV de gnwnai thn aitian di hn enekaloun autw kathgagon auton eiV to sunedrion autwn
23:28 And when I would have known the cause wherefore they accused him, I brought him forth into their council:

29

on euron egkaloumenon peri zhthmatwn tou nomou autwn mhden de axion qanatou h desmwn egklhma econta
23:29 Whom I perceived to be accused of questions of their law, but to have nothing laid to his charge worthy of death or of bonds.

30

mhnuqeishV de moi epiboulhV eiV ton andra mellein esesqai upo twn ioudaiwn exauthV epemya proV se paraggeilaV kai toiV kathgoroiV legein ta proV auton epi sou errwso
23:30 And when it was told me how that the Jews laid wait for the man, I sent straightway to thee, and gave commandment to his accusers also to say before thee what [they had] against him. Farewell.

31

oi men oun stratiwtai kata to diatetagmenon autoiV analabonteV ton paulon hgagon dia thV nuktoV eiV thn antipatrida
23:31 Then the soldiers, as it was commanded them, took Paul, and brought [him] by night to Antipatris.

32

th de epaurion easanteV touV ippeiV poreuesqai sun autw upestreyan eiV thn parembolhn
23:32 On the morrow they left the horsemen to go with him, and returned to the castle:

33

oitineV eiselqonteV eiV thn kaisareian kai anadonteV thn epistolhn tw hgemoni paresthsan kai ton paulon autw
23:33 Who, when they came to Caesarea, and delivered the epistle to the governor, presented Paul also before him.

34

anagnouV de o hgemwn kai eperwthsaV ek poiaV eparciaV estin kai puqomenoV oti apo kilikiaV
23:34 And when the governor had read [the letter], he asked of what province he was. And when he understood that [he was] of Cilicia;

35

diakousomai sou efh otan kai oi kathgoroi sou paragenwntai ekeleusen te auton en tw praitwriw tou hrwdou fulassesqai
23:35 I will hear thee, said he, when thine accusers are also come. And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall.

Acts 24