Acts 20

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 21

1

wV de egeneto anacqhnai hmaV apospasqentaV ap autwn euqudromhsanteV hlqomen eiV thn kwn th de exhV eiV thn rodon kakeiqen eiV patara
21:1 And it came to pass, that after we were gotten from them, and had launched, we came with a straight course unto Coos, and the [day] following unto Rhodes, and from thence unto Patara:

2

kai euronteV ploion diaperwn eiV foinikhn epibanteV anhcqhmen
21:2 And finding a ship sailing over unto Phenicia, we went aboard, and set forth.

3

anafananteV de thn kupron kai kataliponteV authn euwnumon epleomen eiV surian kai kathcqhmen eiV turon ekeise gar hn to ploion apofortizomenon ton gomon
21:3 Now when we had discovered Cyprus, we left it on the left hand, and sailed into Syria, and landed at Tyre: for there the ship was to unlade her burden.

4

kai aneuronteV touV maqhtaV epemeinamen autou hmeraV epta oitineV tw paulw elegon dia tou pneumatoV mh anabainein eiV ierousalhm
21:4 And finding disciples, we tarried there seven days: who said to Paul through the Spirit, that he should not go up to Jerusalem.

5

ote de egeneto hmaV exartisai taV hmeraV exelqonteV eporeuomeqa propempontwn hmaV pantwn sun gunaixin kai teknoiV ewV exw thV polewV kai qenteV ta gonata epi ton aigialon proshuxameqa
21:5 And when we had accomplished those days, we departed and went our way; and they all brought us on our way, with wives and children, till [we were] out of the city: and we kneeled down on the shore, and prayed.

6

kai aspasamenoi allhlouV epebhmen eiV to ploion ekeinoi de upestreyan eiV ta idia
21:6 And when we had taken our leave one of another, we took ship; and they returned home again.

7

hmeiV de ton ploun dianusanteV apo turou kathnthsamen eiV ptolemaida kai aspasamenoi touV adelfouV emeinamen hmeran mian par autoiV
21:7 And when we had finished [our] course from Tyre, we came to Ptolemais, and saluted the brethren, and abode with them one day.

8

th de epaurion exelqonteV oi peri ton paulon hlqon eiV kaisareian kai eiselqonteV eiV ton oikon filippou tou euaggelistou tou ontoV ek twn epta emeinamen par autw
21:8 And the next [day] we that were of Paul's company departed, and came unto Caesarea: and we entered into the house of Philip the evangelist, which was [one] of the seven; and abode with him.

9

toutw de hsan qugatereV parqenoi tessareV profhteuousai
21:9 And the same man had four daughters, virgins, which did prophesy.

10

epimenontwn de hmwn hmeraV pleiouV kathlqen tiV apo thV ioudaiaV profhthV onomati agaboV
21:10 And as we tarried [there] many days, there came down from Judaea a certain prophet, named Agabus.

11

kai elqwn proV hmaV kai araV thn zwnhn tou paulou dhsaV te autou taV ceiraV kai touV podaV eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin h zwnh auth outwV dhsousin en ierousalhm oi ioudaioi kai paradwsousin eiV ceiraV eqnwn
21:11 And when he was come unto us, he took Paul's girdle, and bound his own hands and feet, and said, Thus saith the Holy Ghost, So shall the Jews at Jerusalem bind the man that owneth this girdle, and shall deliver [him] into the hands of the Gentiles.

12

wV de hkousamen tauta parekaloumen hmeiV te kai oi entopioi tou mh anabainein auton eiV ierousalhm
21:12 And when we heard these things, both we, and they of that place, besought him not to go up to Jerusalem.

13

apekriqh de o pauloV ti poieite klaionteV kai sunqruptonteV mou thn kardian egw gar ou monon deqhnai alla kai apoqanein eiV ierousalhm etoimwV ecw uper tou onomatoV tou kuriou ihsou
21:13 Then Paul answered, What mean ye to weep and to break mine heart? for I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus.

14

mh peiqomenou de autou hsucasamen eiponteV to qelhma tou kuriou genesqw
21:14 And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.

15

meta de taV hmeraV tautaV aposkeuasamenoi anebainomen eiV ierousalhm
21:15 And after those days we took up our carriages, and went up to Jerusalem.

16

sunhlqon de kai twn maqhtwn apo kaisareiaV sun hmin agonteV par w xenisqwmen mnaswni tini kupriw arcaiw maqhth
21:16 There went with us also [certain] of the disciples of Caesarea, and brought with them one Mnason of Cyprus, an old disciple, with whom we should lodge.

17

genomenwn de hmwn eiV ierosoluma asmenwV edexanto hmaV oi adelfoi
21:17 And when we were come to Jerusalem, the brethren received us gladly.

18

th de epioush eishei o pauloV sun hmin proV iakwbon panteV te paregenonto oi presbuteroi
21:18 And the [day] following Paul went in with us unto James; and all the elders were present.

19

kai aspasamenoV autouV exhgeito kaq en ekaston wn epoihsen o qeoV en toiV eqnesin dia thV diakoniaV autou
21:19 And when he had saluted them, he declared particularly what things God had wrought among the Gentiles by his ministry.

20

oi de akousanteV edoxazon ton kurion eipon te autw qewreiV adelfe posai muriadeV eisin ioudaiwn twn pepisteukotwn kai panteV zhlwtai tou nomou uparcousin
21:20 And when they heard [it], they glorified the Lord, and said unto him, Thou seest, brother, how many thousands of Jews there are which believe; and they are all zealous of the law:

21

kathchqhsan de peri sou oti apostasian didaskeiV apo mwsewV touV kata ta eqnh pantaV ioudaiouV legwn mh peritemnein autouV ta tekna mhde toiV eqesin peripatein
21:21 And they are informed of thee, that thou teachest all the Jews which are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise [their] children, neither to walk after the customs.

22

ti oun estin pantwV dei plhqoV sunelqein akousontai gar oti elhluqaV
21:22 What is it therefore? the multitude must needs come together: for they will hear that thou art come.

23

touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andreV tessareV euchn econteV ef eautwn
21:23 Do therefore this that we say to thee: We have four men which have a vow on them;

24

toutouV paralabwn agnisqhti sun autoiV kai dapanhson ep autoiV ina xurhswntai thn kefalhn kai gnwsin panteV oti wn kathchntai peri sou ouden estin alla stoiceiV kai autoV ton nomon fulasswn
21:24 Them take, and purify thyself with them, and be at charges with them, that they may shave [their] heads: and all may know that those things, whereof they were informed concerning thee, are nothing; but [that] thou thyself also walkest orderly, and keepest the law.

25

peri de twn pepisteukotwn eqnwn hmeiV epesteilamen krinanteV mhden toiouton threin autouV ei mh fulassesqai autouV to te eidwloquton kai to aima kai pnikton kai porneian
21:25 As touching the Gentiles which believe, we have written [and] concluded that they observe no such thing, save only that they keep themselves from [things] offered to idols, and from blood, and from strangled, and from fornication.

26

tote o pauloV paralabwn touV andraV th ecomenh hmera sun autoiV agnisqeiV eishei eiV to ieron diaggellwn thn ekplhrwsin twn hmerwn tou agnismou ewV ou proshnecqh uper enoV ekastou autwn h prosfora
21:26 Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them entered into the temple, to signify the accomplishment of the days of purification, until that an offering should be offered for every one of them.

27

wV de emellon ai epta hmerai sunteleisqai oi apo thV asiaV ioudaioi qeasamenoi auton en tw ierw suneceon panta ton oclon kai epebalon taV ceiraV ep auton
21:27 And when the seven days were almost ended, the Jews which were of Asia, when they saw him in the temple, stirred up all the people, and laid hands on him,

28

krazonteV andreV israhlitai bohqeite outoV estin o anqrwpoV o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantaV pantacou didaskwn eti te kai ellhnaV eishgagen eiV to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton
21:28 Crying out, Men of Israel, help: This is the man, that teacheth all [men] every where against the people, and the law, and this place: and further brought Greeks also into the temple, and hath polluted this holy place.

29

hsan gar proewrakoteV trofimon ton efesion en th polei sun autw on enomizon oti eiV to ieron eishgagen o pauloV
21:29 (For they had seen before with him in the city Trophimus an Ephesian, whom they supposed that Paul had brought into the temple.)

30

ekinhqh te h poliV olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euqewV ekleisqhsan ai qurai
21:30 And all the city was moved, and the people ran together: and they took Paul, and drew him out of the temple: and forthwith the doors were shut.

31

zhtountwn de auton apokteinai anebh fasiV tw ciliarcw thV speirhV oti olh sugkecutai ierousalhm
21:31 And as they went about to kill him, tidings came unto the chief captain of the band, that all Jerusalem was in an uproar.

32

oV exauthV paralabwn stratiwtaV kai ekatontarcouV katedramen ep autouV oi de idonteV ton ciliarcon kai touV stratiwtaV epausanto tuptonteV ton paulon
21:32 Who immediately took soldiers and centurions, and ran down unto them: and when they saw the chief captain and the soldiers, they left beating of Paul.

33

tote eggisaV o ciliarcoV epelabeto autou kai ekeleusen deqhnai alusesin dusin kai epunqaneto tiV an eih kai ti estin pepoihkwV
21:33 Then the chief captain came near, and took him, and commanded [him] to be bound with two chains; and demanded who he was, and what he had done.

34

alloi de allo ti ebown en tw oclw mh dunamenoV de gnwnai to asfaleV dia ton qorubon ekeleusen agesqai auton eiV thn parembolhn
21:34 And some cried one thing, some another, among the multitude: and when he could not know the certainty for the tumult, he commanded him to be carried into the castle.

35

ote de egeneto epi touV anabaqmouV sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou
21:35 And when he came upon the stairs, so it was, that he was borne of the soldiers for the violence of the people.

36

hkolouqei gar to plhqoV tou laou krazon aire auton
21:36 For the multitude of the people followed after, crying, Away with him.

37

mellwn te eisagesqai eiV thn parembolhn o pauloV legei tw ciliarcw ei exestin moi eipein ti proV se o de efh ellhnisti ginwskeiV
21:37 And as Paul was to be led into the castle, he said unto the chief captain, May I speak unto thee? Who said, Canst thou speak Greek?

38

ouk ara su ei o aiguptioV o pro toutwn twn hmerwn anastatwsaV kai exagagwn eiV thn erhmon touV tetrakisciliouV andraV twn sikariwn
21:38 Art not thou that Egyptian, which before these days madest an uproar, and leddest out into the wilderness four thousand men that were murderers?

39

eipen de o pauloV egw anqrwpoV men eimi ioudaioV tarseuV thV kilikiaV ouk ashmou polewV polithV deomai de sou epitreyon moi lalhsai proV ton laon
21:39 But Paul said, I am a man [which am] a Jew of Tarsus, [a city] in Cilicia, a citizen of no mean city: and, I beseech thee, suffer me to speak unto the people.

40

epitreyantoV de autou o pauloV estwV epi twn anabaqmwn kateseisen th ceiri tw law pollhV de sighV genomenhV prosefwnhsen th ebraidi dialektw legwn
21:40 And when he had given him licence, Paul stood on the stairs, and beckoned with the hand unto the people. And when there was made a great silence, he spake unto [them] in the Hebrew tongue, saying,

Acts 22