Acts 16

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 17

1

diodeusanteV de thn amfipolin kai apollwnian hlqon eiV qessalonikhn opou hn h sunagwgh twn ioudaiwn
17:1 Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews:

2

kata de to eiwqoV tw paulw eishlqen proV autouV kai epi sabbata tria dielegeto autoiV apo twn grafwn
17:2 And Paul, as his manner was, went in unto them, and three sabbath days reasoned with them out of the scriptures,

3

dianoigwn kai paratiqemenoV oti ton criston edei paqein kai anasthnai ek nekrwn kai oti outoV estin o cristoV ihsouV on egw kataggellw umin
17:3 Opening and alleging, that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead; and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ.

4

kai tineV ex autwn epeisqhsan kai proseklhrwqhsan tw paulw kai tw sila twn te sebomenwn ellhnwn polu plhqoV gunaikwn te twn prwtwn ouk oligai
17:4 And some of them believed, and consorted with Paul and Silas; and of the devout Greeks a great multitude, and of the chief women not a few.

5

zhlwsanteV de oi apeiqounteV ioudaioi kai proslabomenoi twn agoraiwn tinaV andraV ponhrouV kai oclopoihsanteV eqoruboun thn polin epistanteV te th oikia iasonoV ezhtoun autouV agagein eiV ton dhmon
17:5 But the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, and gathered a company, and set all the city on an uproar, and assaulted the house of Jason, and sought to bring them out to the people.

6

mh euronteV de autouV esuron ton iasona kai tinaV adelfouV epi touV politarcaV bownteV oti oi thn oikoumenhn anastatwsanteV outoi kai enqade pareisin
17:6 And when they found them not, they drew Jason and certain brethren unto the rulers of the city, crying, These that have turned the world upside down are come hither also;

7

ouV upodedektai iaswn kai outoi panteV apenanti twn dogmatwn kaisaroV prattousin basilea legonteV eteron einai ihsoun
17:7 Whom Jason hath received: and these all do contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, [one] Jesus.

8

etaraxan de ton oclon kai touV politarcaV akouontaV tauta
17:8 And they troubled the people and the rulers of the city, when they heard these things.

9

kai labonteV to ikanon para tou iasonoV kai twn loipwn apelusan autouV
17:9 And when they had taken security of Jason, and of the other, they let them go.

10

oi de adelfoi euqewV dia thV nuktoV exepemyan ton te paulon kai ton silan eiV beroian oitineV paragenomenoi eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn aphesan
17:10 And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea: who coming [thither] went into the synagogue of the Jews.

11

outoi de hsan eugenesteroi twn en qessalonikh oitineV edexanto ton logon meta pashV proqumiaV to kaq hmeran anakrinonteV taV grafaV ei ecoi tauta outwV
17:11 These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were so.

12

polloi men oun ex autwn episteusan kai twn ellhnidwn gunaikwn twn euschmonwn kai andrwn ouk oligoi
17:12 Therefore many of them believed; also of honourable women which were Greeks, and of men, not a few.

13

wV de egnwsan oi apo thV qessalonikhV ioudaioi oti kai en th beroia kathggelh upo tou paulou o logoV tou qeou hlqon kakei saleuonteV touV oclouV
17:13 But when the Jews of Thessalonica had knowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came thither also, and stirred up the people.

14

euqewV de tote ton paulon exapesteilan oi adelfoi poreuesqai wV epi thn qalassan upemenon de o te silaV kai o timoqeoV ekei
17:14 And then immediately the brethren sent away Paul to go as it were to the sea: but Silas and Timotheus abode there still.

15

oi de kaqistwnteV ton paulon hgagon auton ewV aqhnwn kai labonteV entolhn proV ton silan kai timoqeon ina wV tacista elqwsin proV auton exhesan
17:15 And they that conducted Paul brought him unto Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed.

16

en de taiV aqhnaiV ekdecomenou autouV tou paulou parwxuneto to pneuma autou en autw qewrounti kateidwlon ousan thn polin
17:16 Now while Paul waited for them at Athens, his spirit was stirred in him, when he saw the city wholly given to idolatry.

17

dielegeto men oun en th sunagwgh toiV ioudaioiV kai toiV sebomenoiV kai en th agora kata pasan hmeran proV touV paratugcanontaV
17:17 Therefore disputed he in the synagogue with the Jews, and with the devout persons, and in the market daily with them that met with him.

18

tineV de twn epikoureiwn kai twn stwikwn filosofwn suneballon autw kai tineV elegon ti an qeloi o spermologoV outoV legein oi de xenwn daimoniwn dokei kataggeleuV einai oti ton ihsoun kai thn anastasin autoiV euhggelizeto
17:18 Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached unto them Jesus, and the resurrection.

19

epilabomenoi te autou epi ton areion pagon hgagon legonteV dunameqa gnwnai tiV h kainh auth h upo sou laloumenh didach
17:19 And they took him, and brought him unto Areopagus, saying, May we know what this new doctrine, whereof thou speakest, [is]?

20

xenizonta gar tina eisfereiV eiV taV akoaV hmwn boulomeqa oun gnwnai ti an qeloi tauta einai
17:20 For thou bringest certain strange things to our ears: we would know therefore what these things mean.

21

aqhnaioi de panteV kai oi epidhmounteV xenoi eiV ouden eteron eukairoun h legein ti kai akouein kainoteron
17:21 (For all the Athenians and strangers which were there spent their time in nothing else, but either to tell, or to hear some new thing.)

22

staqeiV de o pauloV en mesw tou areiou pagou efh andreV aqhnaioi kata panta wV deisidaimonesterouV umaV qewrw
17:22 Then Paul stood in the midst of Mars' hill, and said, [Ye] men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious.

23

diercomenoV gar kai anaqewrwn ta sebasmata umwn euron kai bwmon en w epegegrapto agnwstw qew on oun agnoounteV eusebeite touton egw kataggellw umin
17:23 For as I passed by, and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, TO THE UNKNOWN GOD. Whom therefore ye ignorantly worship, him declare I unto you.

24

o qeoV o poihsaV ton kosmon kai panta ta en autw outoV ouranou kai ghV kurioV uparcwn ouk en ceiropoihtoiV naoiV katoikei
17:24 God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands;

25

oude upo ceirwn anqrwpwn qerapeuetai prosdeomenoV tinoV autoV didouV pasin zwhn kai pnohn kata panta
17:25 Neither is worshipped with men's hands, as though he needed any thing, seeing he giveth to all life, and breath, and all things;

26

epoihsen te ex enoV aimatoV pan eqnoV anqrwpwn katoikein epi pan to proswpon thV ghV orisaV protetagmenouV kairouV kai taV oroqesiaV thV katoikiaV autwn
17:26 And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

27

zhtein ton kurion ei ara ge yhlafhseian auton kai euroien kaitoige ou makran apo enoV ekastou hmwn uparconta
17:27 That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

28

en autw gar zwmen kai kinoumeqa kai esmen wV kai tineV twn kaq umaV poihtwn eirhkasin tou gar kai genoV esmen
17:28 For in him we live, and move, and have our being; as certain also of your own poets have said, For we are also his offspring.

29

genoV oun uparconteV tou qeou ouk ofeilomen nomizein crusw h argurw h liqw caragmati tecnhV kai enqumhsewV anqrwpou to qeion einai omoion
17:29 Forasmuch then as we are the offspring of God, we ought not to think that the Godhead is like unto gold, or silver, or stone, graven by art and man's device.

30

touV men oun cronouV thV agnoiaV uperidwn o qeoV ta nun paraggellei toiV anqrwpoiV pasin pantacou metanoein
17:30 And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:

31

dioti esthsen hmeran en h mellei krinein thn oikoumenhn en dikaiosunh en andri w wrisen pistin parascwn pasin anasthsaV auton ek nekrwn
17:31 Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by [that] man whom he hath ordained; [whereof] he hath given assurance unto all [men], in that he hath raised him from the dead.

32

akousanteV de anastasin nekrwn oi men ecleuazon oi de eipon akousomeqa sou palin peri toutou
17:32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: and others said, We will hear thee again of this [matter].

33

kai outwV o pauloV exhlqen ek mesou autwn
17:33 So Paul departed from among them.

34

tineV de andreV kollhqenteV autw episteusan en oiV kai dionusioV o areopagithV kai gunh onomati damariV kai eteroi sun autoiV
17:34 Howbeit certain men clave unto him, and believed: among the which [was] Dionysius the Areopagite, and a woman named Damaris, and others with them.

Acts 18