Acts 14

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 15

1

kai tineV katelqonteV apo thV ioudaiaV edidaskon touV adelfouV oti ean mh peritemnhsqe tw eqei mwusewV ou dunasqe swqhnai
15:1 And certain men which came down from Judaea taught the brethren, [and said], Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved.

2

genomenhV oun stasewV kai suzhthsewV ouk olighV tw paulw kai tw barnaba proV autouV etaxan anabainein paulon kai barnaban kai tinaV allouV ex autwn proV touV apostolouV kai presbuterouV eiV ierousalhm peri tou zhthmatoV toutou
15:2 When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas, and certain other of them, should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.

3

oi men oun propemfqenteV upo thV ekklhsiaV dihrconto thn foinikhn kai samareian ekdihgoumenoi thn epistrofhn twn eqnwn kai epoioun caran megalhn pasin toiV adelfoiV
15:3 And being brought on their way by the church, they passed through Phenice and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles: and they caused great joy unto all the brethren.

4

paragenomenoi de eiV ierousalhm apedecqhsan upo thV ekklhsiaV kai twn apostolwn kai twn presbuterwn anhggeilan te osa o qeoV epoihsen met autwn
15:4 And when they were come to Jerusalem, they were received of the church, and [of] the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them.

5

exanesthsan de tineV twn apo thV airesewV twn farisaiwn pepisteukoteV legonteV oti dei peritemnein autouV paraggellein te threin ton nomon mwusewV
15:5 But there rose up certain of the sect of the Pharisees which believed, saying, That it was needful to circumcise them, and to command [them] to keep the law of Moses.

6

sunhcqhsan de oi apostoloi kai oi presbuteroi idein peri tou logou toutou
15:6 And the apostles and elders came together for to consider of this matter.

7

pollhV de suzhthsewV genomenhV anastaV petroV eipen proV autouV andreV adelfoi umeiV epistasqe oti af hmerwn arcaiwn o qeoV en hmin exelexato dia tou stomatoV mou akousai ta eqnh ton logon tou euaggeliou kai pisteusai
15:7 And when there had been much disputing, Peter rose up, and said unto them, Men [and] brethren, ye know how that a good while ago God made choice among us, that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel, and believe.

8

kai o kardiognwsthV qeoV emarturhsen autoiV douV autoiV to pneuma to agion kaqwV kai hmin
15:8 And God, which knoweth the hearts, bare them witness, giving them the Holy Ghost, even as [he did] unto us;

9

kai ouden diekrinen metaxu hmwn te kai autwn th pistei kaqarisaV taV kardiaV autwn
15:9 And put no difference between us and them, purifying their hearts by faith.

10

nun oun ti peirazete ton qeon epiqeinai zugon epi ton trachlon twn maqhtwn on oute oi patereV hmwn oute hmeiV iscusamen bastasai
15:10 Now therefore why tempt ye God, to put a yoke upon the neck of the disciples, which neither our fathers nor we were able to bear?

11

alla dia thV caritoV kuriou ihsou cristou pisteuomen swqhnai kaq on tropon kakeinoi
15:11 But we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ we shall be saved, even as they.

12

esighsen de pan to plhqoV kai hkouon barnaba kai paulou exhgoumenwn osa epoihsen o qeoV shmeia kai terata en toiV eqnesin di autwn
15:12 Then all the multitude kept silence, and gave audience to Barnabas and Paul, declaring what miracles and wonders God had wrought among the Gentiles by them.

13

meta de to sighsai autouV apekriqh iakwboV legwn andreV adelfoi akousate mou
15:13 And after they had held their peace, James answered, saying, Men [and] brethren, hearken unto me:

14

sumewn exhghsato kaqwV prwton o qeoV epeskeyato labein ex eqnwn laon epi tw onomati autou
15:14 Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.

15

kai toutw sumfwnousin oi logoi twn profhtwn kaqwV gegraptai
15:15 And to this agree the words of the prophets; as it is written,

16

meta tauta anastreyw kai anoikodomhsw thn skhnhn dabid thn peptwkuian kai ta kateskammena authV anoikodomhsw kai anorqwsw authn
15:16 After this I will return, and will build again the tabernacle of David, which is fallen down; and I will build again the ruins thereof, and I will set it up:

17

opwV an ekzhthswsin oi kataloipoi twn anqrwpwn ton kurion kai panta ta eqnh ef ouV epikeklhtai to onoma mou ep autouV legei kurioV o poiwn tauta panta
15:17 That the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles, upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things.

18

gnwsta ap aiwnoV estin tw qew panta ta erga autou
15:18 Known unto God are all his works from the beginning of the world.

19

dio egw krinw mh parenoclein toiV apo twn eqnwn epistrefousin epi ton qeon
15:19 Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to God:

20

alla episteilai autoiV tou apecesqai apo twn alisghmatwn twn eidwlwn kai thV porneiaV kai tou pniktou kai tou aimatoV
15:20 But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and [from] fornication, and [from] things strangled, and [from] blood.

21

mwshV gar ek genewn arcaiwn kata polin touV khrussontaV auton ecei en taiV sunagwgaiV kata pan sabbaton anaginwskomenoV
15:21 For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every sabbath day.

22

tote edoxen toiV apostoloiV kai toiV presbuteroiV sun olh th ekklhsia eklexamenouV andraV ex autwn pemyai eiV antioceian sun tw paulw kai barnaba ioudan ton epikaloumenon barsaban kai silan andraV hgoumenouV en toiV adelfoiV
15:22 Then pleased it the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas; [namely], Judas surnamed Barsabas, and Silas, chief men among the brethren:

23

grayanteV dia ceiroV autwn tade oi apostoloi kai oi presbuteroi kai oi adelfoi toiV kata thn antioceian kai surian kai kilikian adelfoiV toiV ex eqnwn cairein
15:23 And they wrote [letters] by them after this manner; The apostles and elders and brethren [send] greeting unto the brethren which are of the Gentiles in Antioch and Syria and Cilicia:

24

epeidh hkousamen oti tineV ex hmwn exelqonteV etaraxan umaV logoiV anaskeuazonteV taV yucaV umwn legonteV peritemnesqai kai threin ton nomon oiV ou diesteilameqa
15:24 Forasmuch as we have heard, that certain which went out from us have troubled you with words, subverting your souls, saying, [Ye must] be circumcised, and keep the law: to whom we gave no [such] commandment:

25

edoxen hmin genomenoiV omoqumadon eklexamenouV andraV pemyai proV umaV sun toiV agaphtoiV hmwn barnaba kai paulw
15:25 It seemed good unto us, being assembled with one accord, to send chosen men unto you with our beloved Barnabas and Paul,

26

anqrwpoiV paradedwkosin taV yucaV autwn uper tou onomatoV tou kuriou hmwn ihsou cristou
15:26 Men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ.

27

apestalkamen oun ioudan kai silan kai autouV dia logou apaggellontaV ta auta
15:27 We have sent therefore Judas and Silas, who shall also tell [you] the same things by mouth.

28

edoxen gar tw agiw pneumati kai hmin mhden pleon epitiqesqai umin baroV plhn twn epanagkeV toutwn
15:28 For it seemed good to the Holy Ghost, and to us, to lay upon you no greater burden than these necessary things;

29

apecesqai eidwloqutwn kai aimatoV kai pniktou kai porneiaV ex wn diathrounteV eautouV eu praxete errwsqe
15:29 That ye abstain from meats offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication: from which if ye keep yourselves, ye shall do well. Fare ye well.

30

oi men oun apoluqenteV hlqon eiV antioceian kai sunagagonteV to plhqoV epedwkan thn epistolhn
15:30 So when they were dismissed, they came to Antioch: and when they had gathered the multitude together, they delivered the epistle:

31

anagnonteV de ecarhsan epi th paraklhsei
15:31 [Which] when they had read, they rejoiced for the consolation.

32

ioudaV te kai silaV kai autoi profhtai onteV dia logou pollou parekalesan touV adelfouV kai epesthrixan
15:32 And Judas and Silas, being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words, and confirmed [them].

33

poihsanteV de cronon apeluqhsan met eirhnhV apo twn adelfwn proV touV apostolouV
15:33 And after they had tarried [there] a space, they were let go in peace from the brethren unto the apostles.

34

edoxen de tw sila epimeinai autou
15:34 Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.

35

pauloV de kai barnabaV dietribon en antioceia didaskonteV kai euaggelizomenoi meta kai eterwn pollwn ton logon tou kuriou
15:35 Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also.

36

meta de tinaV hmeraV eipen pauloV proV barnaban epistreyanteV dh episkeywmeqa touV adelfouV hmwn kata pasan polin en aiV kathggeilamen ton logon tou kuriou pwV ecousin
15:36 And some days after Paul said unto Barnabas, Let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, [and see] how they do.

37

barnabaV de ebouleusato sumparalabein ton iwannhn ton kaloumenon markon
15:37 And Barnabas determined to take with them John, whose surname was Mark.

38

pauloV de hxiou ton apostanta ap autwn apo pamfuliaV kai mh sunelqonta autoiV eiV to ergon mh sumparalabein touton
15:38 But Paul thought not good to take him with them, who departed from them from Pamphylia, and went not with them to the work.

39

egeneto oun paroxusmoV wste apocwrisqhnai autouV ap allhlwn ton te barnaban paralabonta ton markon ekpleusai eiV kupron
15:39 And the contention was so sharp between them, that they departed asunder one from the other: and so Barnabas took Mark, and sailed unto Cyprus;

40

pauloV de epilexamenoV silan exhlqen paradoqeiV th cariti tou qeou upo twn adelfwn
15:40 And Paul chose Silas, and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God.

41

dihrceto de thn surian kai kilikian episthrizwn taV ekklhsiaV
15:41 And he went through Syria and Cilicia, confirming the churches.

Acts 16