Acts 13

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 14

1

egeneto de en ikoniw kata to auto eiselqein autouV eiV thn sunagwghn twn ioudaiwn kai lalhsai outwV wste pisteusai ioudaiwn te kai ellhnwn polu plhqoV
14:1 And it came to pass in Iconium, that they went both together into the synagogue of the Jews, and so spake, that a great multitude both of the Jews and also of the Greeks believed.

2

oi de apeiqounteV ioudaioi ephgeiran kai ekakwsan taV yucaV twn eqnwn kata twn adelfwn
14:2 But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles, and made their minds evil affected against the brethren.

3

ikanon men oun cronon dietriyan parrhsiazomenoi epi tw kuriw tw marturounti tw logw thV caritoV autou kai didonti shmeia kai terata ginesqai dia twn ceirwn autwn
14:3 Long time therefore abode they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands.

4

escisqh de to plhqoV thV polewV kai oi men hsan sun toiV ioudaioiV oi de sun toiV apostoloiV
14:4 But the multitude of the city was divided: and part held with the Jews, and part with the apostles.

5

wV de egeneto ormh twn eqnwn te kai ioudaiwn sun toiV arcousin autwn ubrisai kai liqobolhsai autouV
14:5 And when there was an assault made both of the Gentiles, and also of the Jews with their rulers, to use [them] despitefully, and to stone them,

6

sunidonteV katefugon eiV taV poleiV thV lukaoniaV lustran kai derbhn kai thn pericwron
14:6 They were ware of [it], and fled unto Lystra and Derbe, cities of Lycaonia, and unto the region that lieth round about:

7

kakei hsan euaggelizomenoi
14:7 And there they preached the gospel.

8

kai tiV anhr en lustroiV adunatoV toiV posin ekaqhto cwloV ek koiliaV mhtroV autou uparcwn oV oudepote peripepathkei
14:8 And there sat a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked:

9

outoV hkouen tou paulou lalountoV oV atenisaV autw kai idwn oti pistin ecei tou swqhnai
14:9 The same heard Paul speak: who stedfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed,

10

eipen megalh th fwnh anasthqi epi touV podaV sou orqoV kai hlleto kai periepatei
14:10 Said with a loud voice, Stand upright on thy feet. And he leaped and walked.

11

oi de ocloi idonteV o epoihsen o pauloV ephran thn fwnhn autwn lukaonisti legonteV oi qeoi omoiwqenteV anqrwpoiV katebhsan proV hmaV
14:11 And when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices, saying in the speech of Lycaonia, The gods are come down to us in the likeness of men.

12

ekaloun te ton men barnaban dia ton de paulon ermhn epeidh autoV hn o hgoumenoV tou logou
14:12 And they called Barnabas, Jupiter; and Paul, Mercurius, because he was the chief speaker.

13

o de iereuV tou dioV tou ontoV pro thV polewV autwn taurouV kai stemmata epi touV pulwnaV enegkaV sun toiV ocloiV hqelen quein
14:13 Then the priest of Jupiter, which was before their city, brought oxen and garlands unto the gates, and would have done sacrifice with the people.

14

akousanteV de oi apostoloi barnabaV kai pauloV diarrhxanteV ta imatia autwn eisephdhsan eiV ton oclon krazonteV
14:14 [Which] when the apostles, Barnabas and Paul, heard [of], they rent their clothes, and ran in among the people, crying out,

15

kai legonteV andreV ti tauta poieite kai hmeiV omoiopaqeiV esmen umin anqrwpoi euaggelizomenoi umaV apo toutwn twn mataiwn epistrefein epi ton qeon ton zwnta oV epoihsen ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV
14:15 And saying, Sirs, why do ye these things? We also are men of like passions with you, and preach unto you that ye should turn from these vanities unto the living God, which made heaven, and earth, and the sea, and all things that are therein:

16

oV en taiV parwchmenaiV geneaiV eiasen panta ta eqnh poreuesqai taiV odoiV autwn
14:16 Who in times past suffered all nations to walk in their own ways.

17

kai toi ge ouk amarturon eauton afhken agaqopoiwn ouranoqen hmin uetouV didouV kai kairouV karpoforouV empiplwn trofhV kai eufrosunhV taV kardiaV hmwn
14:17 Nevertheless he left not himself without witness, in that he did good, and gave us rain from heaven, and fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness.

18

kai tauta legonteV moliV katepausan touV oclouV tou mh quein autoiV
14:18 And with these sayings scarce restrained they the people, that they had not done sacrifice unto them.

19

ephlqon de apo antioceiaV kai ikoniou ioudaioi kai peisanteV touV oclouV kai liqasanteV ton paulon esuron exw thV polewV nomisanteV auton teqnanai
14:19 And there came thither [certain] Jews from Antioch and Iconium, who persuaded the people, and, having stoned Paul, drew [him] out of the city, supposing he had been dead.

20

kuklwsantwn de auton twn maqhtwn anastaV eishlqen eiV thn polin kai th epaurion exhlqen sun tw barnaba eiV derbhn
14:20 Howbeit, as the disciples stood round about him, he rose up, and came into the city: and the next day he departed with Barnabas to Derbe.

21

euaggelisamenoi te thn polin ekeinhn kai maqhteusanteV ikanouV upestreyan eiV thn lustran kai ikonion kai antioceian
14:21 And when they had preached the gospel to that city, and had taught many, they returned again to Lystra, and [to] Iconium, and Antioch,

22

episthrizonteV taV yucaV twn maqhtwn parakalounteV emmenein th pistei kai oti dia pollwn qliyewn dei hmaV eiselqein eiV thn basileian tou qeou
14:22 Confirming the souls of the disciples, [and] exhorting them to continue in the faith, and that we must through much tribulation enter into the kingdom of God.

23

ceirotonhsanteV de autoiV presbuterouV kat ekklhsian proseuxamenoi meta nhsteiwn pareqento autouV tw kuriw eiV on pepisteukeisan
14:23 And when they had ordained them elders in every church, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord, on whom they believed.

24

kai dielqonteV thn pisidian hlqon eiV pamfulian
14:24 And after they had passed throughout Pisidia, they came to Pamphylia.

25

kai lalhsanteV en pergh ton logon katebhsan eiV attaleian
14:25 And when they had preached the word in Perga, they went down into Attalia:

26

kakeiqen apepleusan eiV antioceian oqen hsan paradedomenoi th cariti tou qeou eiV to ergon o eplhrwsan
14:26 And thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled.

27

paragenomenoi de kai sunagagonteV thn ekklhsian anhggeilan osa epoihsen o qeoV met autwn kai oti hnoixen toiV eqnesin quran pistewV
14:27 And when they were come, and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith unto the Gentiles.

28

dietribon de ekei cronon ouk oligon sun toiV maqhtaiV
14:28 And there they abode long time with the disciples.

Acts 15