Acts 12

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 13

1

hsan de tineV en antioceia kata thn ousan ekklhsian profhtai kai didaskaloi o te barnabaV kai sumewn o kaloumenoV niger kai loukioV o kurhnaioV manahn te hrwdou tou tetrarcou suntrofoV kai sauloV
13:1 Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers; as Barnabas, and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the tetrarch, and Saul.

2

leitourgountwn de autwn tw kuriw kai nhsteuontwn eipen to pneuma to agion aforisate dh moi ton te barnaban kai ton saulon eiV to ergon o proskeklhmai autouV
13:2 As they ministered to the Lord, and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.

3

tote nhsteusanteV kai proseuxamenoi kai epiqenteV taV ceiraV autoiV apelusan
13:3 And when they had fasted and prayed, and laid [their] hands on them, they sent [them] away.

4

outoi men oun ekpemfqenteV upo tou pneumatoV tou agiou kathlqon eiV thn seleukeian ekeiqen te apepleusan eiV thn kupron
13:4 So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia; and from thence they sailed to Cyprus.

5

kai genomenoi en salamini kathggellon ton logon tou qeou en taiV sunagwgaiV twn ioudaiwn eicon de kai iwannhn uphrethn
13:5 And when they were at Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews: and they had also John to [their] minister.

6

dielqonteV de thn nhson acri pafou euron tina magon yeudoprofhthn ioudaion w onoma barihsouV
13:6 And when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name [was] Barjesus:

7

oV hn sun tw anqupatw sergiw paulw andri sunetw outoV proskalesamenoV barnaban kai saulon epezhthsen akousai ton logon tou qeou
13:7 Which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent man; who called for Barnabas and Saul, and desired to hear the word of God.

8

anqistato de autoiV elumaV o magoV outwV gar meqermhneuetai to onoma autou zhtwn diastreyai ton anqupaton apo thV pistewV
13:8 But Elymas the sorcerer (for so is his name by interpretation) withstood them, seeking to turn away the deputy from the faith.

9

sauloV de o kai pauloV plhsqeiV pneumatoV agiou kai atenisaV eiV auton
13:9 Then Saul, (who also [is called] Paul,) filled with the Holy Ghost, set his eyes on him,

10

eipen w plhrhV pantoV dolou kai pashV radiourgiaV uie diabolou ecqre pashV dikaiosunhV ou paush diastrefwn taV odouV kuriou taV euqeiaV
13:10 And said, O full of all subtilty and all mischief, [thou] child of the devil, [thou] enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord?

11

kai nun idou ceir tou kuriou epi se kai esh tufloV mh blepwn ton hlion acri kairou paracrhma de epepesen ep auton acluV kai skotoV kai periagwn ezhtei ceiragwgouV
13:11 And now, behold, the hand of the Lord [is] upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season. And immediately there fell on him a mist and a darkness; and he went about seeking some to lead him by the hand.

12

tote idwn o anqupatoV to gegonoV episteusen ekplhssomenoV epi th didach tou kuriou
13:12 Then the deputy, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord.

13

anacqenteV de apo thV pafou oi peri ton paulon hlqon eiV perghn thV pamfuliaV iwannhV de apocwrhsaV ap autwn upestreyen eiV ierosoluma
13:13 Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia: and John departing from them returned to Jerusalem.

14

autoi de dielqonteV apo thV perghV paregenonto eiV antioceian thV pisidiaV kai eiselqonteV eiV thn sunagwghn th hmera twn sabbatwn ekaqisan
13:14 But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the sabbath day, and sat down.

15

meta de thn anagnwsin tou nomou kai twn profhtwn apesteilan oi arcisunagwgoi proV autouV legonteV andreV adelfoi ei estin logoV en umin paraklhsewV proV ton laon legete
13:15 And after the reading of the law and the prophets the rulers of the synagogue sent unto them, saying, [Ye] men [and] brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on.

16

anastaV de pauloV kai kataseisaV th ceiri eipen andreV israhlitai kai oi foboumenoi ton qeon akousate
13:16 Then Paul stood up, and beckoning with [his] hand said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience.

17

o qeoV tou laou toutou israhl exelexato touV pateraV hmwn kai ton laon uywsen en th paroikia en gh aiguptw kai meta bracionoV uyhlou exhgagen autouV ex authV
13:17 The God of this people of Israel chose our fathers, and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it.

18

kai wV tessarakontaeth cronon etropoforhsen autouV en th erhmw
13:18 And about the time of forty years suffered he their manners in the wilderness.

19

kai kaqelwn eqnh epta en gh canaan kateklhrodothsen autoiV thn ghn autwn
13:19 And when he had destroyed seven nations in the land of Chanaan, he divided their land to them by lot.

20

kai meta tauta wV etesin tetrakosioiV kai penthkonta edwken kritaV ewV samouhl tou profhtou
13:20 And after that he gave [unto them] judges about the space of four hundred and fifty years, until Samuel the prophet.

21

kakeiqen hthsanto basilea kai edwken autoiV o qeoV ton saoul uion kiV andra ek fulhV beniamin eth tessarakonta
13:21 And afterward they desired a king: and God gave unto them Saul the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of forty years.

22

kai metasthsaV auton hgeiren autoiV ton dabid eiV basilea w kai eipen marturhsaV euron dabid ton tou iessai andra kata thn kardian mou oV poihsei panta ta qelhmata mou
13:22 And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king; to whom also he gave testimony, and said, I have found David the [son] of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfil all my will.

23

toutou o qeoV apo tou spermatoV kat epaggelian hgeiren tw israhl swthra ihsoun
13:23 Of this man's seed hath God according to [his] promise raised unto Israel a Saviour, Jesus:

24

prokhruxantoV iwannou pro proswpou thV eisodou autou baptisma metanoiaV panti tw law israhl
13:24 When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel.

25

wV de eplhrou o iwannhV ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi egw all idou ercetai met eme ou ouk eimi axioV to upodhma twn podwn lusai
13:25 And as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not [he]. But, behold, there cometh one after me, whose shoes of [his] feet I am not worthy to loose.

26

andreV adelfoi uioi genouV abraam kai oi en umin foboumenoi ton qeon umin o logoV thV swthriaV tauthV apestalh
13:26 Men [and] brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent.

27

oi gar katoikounteV en ierousalhm kai oi arconteV autwn touton agnohsanteV kai taV fwnaV twn profhtwn taV kata pan sabbaton anaginwskomenaV krinanteV eplhrwsan
13:27 For they that dwell at Jerusalem, and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets which are read every sabbath day, they have fulfilled [them] in condemning [him].

28

kai mhdemian aitian qanatou euronteV hthsanto pilaton anaireqhnai auton
13:28 And though they found no cause of death [in him], yet desired they Pilate that he should be slain.

29

wV de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kaqelonteV apo tou xulou eqhkan eiV mnhmeion
13:29 And when they had fulfilled all that was written of him, they took [him] down from the tree, and laid [him] in a sepulchre.

30

o de qeoV hgeiren auton ek nekrwn
13:30 But God raised him from the dead:

31

oV wfqh epi hmeraV pleiouV toiV sunanabasin autw apo thV galilaiaV eiV ierousalhm oitineV eisin martureV autou proV ton laon
13:31 And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people.

32

kai hmeiV umaV euaggelizomeqa thn proV touV pateraV epaggelian genomenhn
13:32 And we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers,

33

oti tauthn o qeoV ekpeplhrwken toiV teknoiV autwn hmin anasthsaV ihsoun wV kai en tw yalmw tw deuterw gegraptai uioV mou ei su egw shmeron gegennhka se
13:33 God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again; as it is also written in the second psalm, Thou art my Son, this day have I begotten thee.

34

oti de anesthsen auton ek nekrwn mhketi mellonta upostrefein eiV diafqoran outwV eirhken oti dwsw umin ta osia dabid ta pista
13:34 And as concerning that he raised him up from the dead, [now] no more to return to corruption, he said on this wise, I will give you the sure mercies of David.

35

dio kai en eterw legei ou dwseiV ton osion sou idein diafqoran
13:35 Wherefore he saith also in another [psalm], Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption.

36

dabid men gar idia genea uphrethsaV th tou qeou boulh ekoimhqh kai proseteqh proV touV pateraV autou kai eiden diafqoran
13:36 For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption:

37

on de o qeoV hgeiren ouk eiden diafqoran
13:37 But he, whom God raised again, saw no corruption.

38

gnwston oun estw umin andreV adelfoi oti dia toutou umin afesiV amartiwn kataggelletai
13:38 Be it known unto you therefore, men [and] brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins:

39

kai apo pantwn wn ouk hdunhqhte en tw nomw mwsewV dikaiwqhnai en toutw paV o pisteuwn dikaioutai
13:39 And by him all that believe are justified from all things, from which ye could not be justified by the law of Moses.

40

blepete oun mh epelqh ef umaV to eirhmenon en toiV profhtaiV
13:40 Beware therefore, lest that come upon you, which is spoken of in the prophets;

41

idete oi katafronhtai kai qaumasate kai afanisqhte oti ergon egw ergazomai en taiV hmeraiV umwn ergon w ou mh pisteushte ean tiV ekdihghtai umin
13:41 Behold, ye despisers, and wonder, and perish: for I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you.

42

exiontwn de ek thV sunagwghV twn ioudaiwn parekaloun ta eqnh eiV to metaxu sabbaton lalhqhnai autoiV ta rhmata tauta
13:42 And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next sabbath.

43

luqeishV de thV sunagwghV hkolouqhsan polloi twn ioudaiwn kai twn sebomenwn proshlutwn tw paulw kai tw barnaba oitineV proslalounteV autoiV epeiqon autouV epimenein th cariti tou qeou
13:43 Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas: who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God.

44

tw de ercomenw sabbatw scedon pasa h poliV sunhcqh akousai ton logon tou qeou
13:44 And the next sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God.

45

idonteV de oi ioudaioi touV oclouV eplhsqhsan zhlou kai antelegon toiV upo tou paulou legomenoiV antilegonteV kai blasfhmounteV
13:45 But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy, and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming.

46

parrhsiasamenoi de o pauloV kai o barnabaV eipon umin hn anagkaion prwton lalhqhnai ton logon tou qeou epeidh de apwqeisqe auton kai ouk axiouV krinete eautouV thV aiwniou zwhV idou strefomeqa eiV ta eqnh
13:46 Then Paul and Barnabas waxed bold, and said, It was necessary that the word of God should first have been spoken to you: but seeing ye put it from you, and judge yourselves unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles.

47

outwV gar entetaltai hmin o kurioV teqeika se eiV fwV eqnwn tou einai se eiV swthrian ewV escatou thV ghV
13:47 For so hath the Lord commanded us, [saying], I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth.

48

akouonta de ta eqnh ecairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi hsan tetagmenoi eiV zwhn aiwnion
13:48 And when the Gentiles heard this, they were glad, and glorified the word of the Lord: and as many as were ordained to eternal life believed.

49

diefereto de o logoV tou kuriou di olhV thV cwraV
13:49 And the word of the Lord was published throughout all the region.

50

oi de ioudaioi parwtrunan taV sebomenaV gunaikaV kai taV euschmonaV kai touV prwtouV thV polewV kai ephgeiran diwgmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autouV apo twn oriwn autwn
13:50 But the Jews stirred up the devout and honourable women, and the chief men of the city, and raised persecution against Paul and Barnabas, and expelled them out of their coasts.

51

oi de ektinaxamenoi ton koniorton twn podwn autwn ep autouV hlqon eiV ikonion
13:51 But they shook off the dust of their feet against them, and came unto Iconium.

52

oi de maqhtai eplhrounto caraV kai pneumatoV agiou
13:52 And the disciples were filled with joy, and with the Holy Ghost.

Acts 14