Acts 6

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 7

1

eipen de o arciereuV ei ara tauta outwV ecei
7:1 Then said the high priest, Are these things so?

2

o de efh andreV adelfoi kai patereV akousate o qeoV thV doxhV wfqh tw patri hmwn abraam onti en th mesopotamia prin h katoikhsai auton en carran
7:2 And he said, Men, brethren, and fathers, hearken; The God of glory appeared unto our father Abraham, when he was in Mesopotamia, before he dwelt in Charran,

3

kai eipen proV auton exelqe ek thV ghV sou kai ek thV suggeneiaV sou kai deuro eiV ghn hn an soi deixw
7:3 And said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall shew thee.

4

tote exelqwn ek ghV caldaiwn katwkhsen en carran kakeiqen meta to apoqanein ton patera autou metwkisen auton eiV thn ghn tauthn eiV hn umeiV nun katoikeite
7:4 Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt in Charran: and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell.

5

kai ouk edwken autw klhronomian en auth oude bhma podoV kai ephggeilato autw dounai eiV katascesin authn kai tw spermati autou met auton ouk ontoV autw teknou
7:5 And he gave him none inheritance in it, no, not [so much as] to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when [as yet] he had no child.

6

elalhsen de outwV o qeoV oti estai to sperma autou paroikon en gh allotria kai doulwsousin auto kai kakwsousin eth tetrakosia
7:6 And God spake on this wise, That his seed should sojourn in a strange land; and that they should bring them into bondage, and entreat [them] evil four hundred years.

7

kai to eqnoV w ean douleuswsin krinw egw eipen o qeoV kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en tw topw toutw
7:7 And the nation to whom they shall be in bondage will I judge, said God: and after that shall they come forth, and serve me in this place.

8

kai edwken autw diaqhkhn peritomhV kai outwV egennhsen ton isaak kai perietemen auton th hmera th ogdoh kai o isaak ton iakwb kai o iakwb touV dwdeka patriarcaV
7:8 And he gave him the covenant of circumcision: and so [Abraham] begat Isaac, and circumcised him the eighth day; and Isaac [begat] Jacob; and Jacob [begat] the twelve patriarchs.

9

kai oi patriarcai zhlwsanteV ton iwshf apedonto eiV aigupton kai hn o qeoV met autou
7:9 And the patriarchs, moved with envy, sold Joseph into Egypt: but God was with him,

10

kai exeileto auton ek paswn twn qliyewn autou kai edwken autw carin kai sofian enantion faraw basilewV aiguptou kai katesthsen auton hgoumenon ep aigupton kai olon ton oikon autou
7:10 And delivered him out of all his afflictions, and gave him favour and wisdom in the sight of Pharaoh king of Egypt; and he made him governor over Egypt and all his house.

11

hlqen de limoV ef olhn thn ghn aiguptou kai canaan kai qliyiV megalh kai ouc euriskon cortasmata oi patereV hmwn
7:11 Now there came a dearth over all the land of Egypt and Chanaan, and great affliction: and our fathers found no sustenance.

12

akousaV de iakwb onta sita en aiguptw exapesteilen touV pateraV hmwn prwton
7:12 But when Jacob heard that there was corn in Egypt, he sent out our fathers first.

13

kai en tw deuterw anegnwrisqh iwshf toiV adelfoiV autou kai faneron egeneto tw faraw to genoV tou iwshf
7:13 And at the second [time] Joseph was made known to his brethren; and Joseph's kindred was made known unto Pharaoh.

14

aposteilaV de iwshf metekalesato ton patera autou iakwb kai pasan thn suggeneian autou en yucaiV ebdomhkonta pente
7:14 Then sent Joseph, and called his father Jacob to [him], and all his kindred, threescore and fifteen souls.

15

katebh de iakwb eiV aigupton kai eteleuthsen autoV kai oi patereV hmwn
7:15 So Jacob went down into Egypt, and died, he, and our fathers,

16

kai meteteqhsan eiV sucem kai eteqhsan en tw mnhmati o wnhsato abraam timhV arguriou para twn uiwn emmor tou sucem
7:16 And were carried over into Sychem, and laid in the sepulchre that Abraham bought for a sum of money of the sons of Emmor [the father] of Sychem.

17

kaqwV de hggizen o cronoV thV epaggeliaV hV wmosen o qeoV tw abraam huxhsen o laoV kai eplhqunqh en aiguptw
7:17 But when the time of the promise drew nigh, which God had sworn to Abraham, the people grew and multiplied in Egypt,

18

acriV ou anesth basileuV eteroV oV ouk hdei ton iwshf
7:18 Till another king arose, which knew not Joseph.

19

outoV katasofisamenoV to genoV hmwn ekakwsen touV pateraV hmwn tou poiein ekqeta ta brefh autwn eiV to mh zwogoneisqai
7:19 The same dealt subtilly with our kindred, and evil entreated our fathers, so that they cast out their young children, to the end they might not live.

20

en w kairw egennhqh mwshV kai hn asteioV tw qew oV anetrafh mhnaV treiV en tw oikw tou patroV autou
7:20 In which time Moses was born, and was exceeding fair, and nourished up in his father's house three months:

21

ekteqenta de auton aneileto auton h qugathr faraw kai aneqreyato auton eauth eiV uion
7:21 And when he was cast out, Pharaoh's daughter took him up, and nourished him for her own son.

22

kai epaideuqh mwshV pash sofia aiguptiwn hn de dunatoV en logoiV kai en ergoiV
7:22 And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and in deeds.

23

wV de eplhrouto autw tessarakontaethV cronoV anebh epi thn kardian autou episkeyasqai touV adelfouV autou touV uiouV israhl
7:23 And when he was full forty years old, it came into his heart to visit his brethren the children of Israel.

24

kai idwn tina adikoumenon hmunato kai epoihsen ekdikhsin tw kataponoumenw pataxaV ton aiguption
7:24 And seeing one [of them] suffer wrong, he defended [him], and avenged him that was oppressed, and smote the Egyptian:

25

enomizen de sunienai touV adelfouV autou oti o qeoV dia ceiroV autou didwsin autoiV swthrian oi de ou sunhkan
7:25 For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them: but they understood not.

26

th te epioush hmera wfqh autoiV macomenoiV kai sunhlasen autouV eiV eirhnhn eipwn andreV adelfoi este umeiV inati adikeite allhlouV
7:26 And the next day he shewed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, ye are brethren; why do ye wrong one to another?

27

o de adikwn ton plhsion apwsato auton eipwn tiV se katesthsen arconta kai dikasthn ef hmaV
7:27 But he that did his neighbour wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us?

28

mh anelein me su qeleiV on tropon aneileV cqeV ton aiguption
7:28 Wilt thou kill me, as thou diddest the Egyptian yesterday?

29

efugen de mwshV en tw logw toutw kai egeneto paroikoV en gh madiam ou egennhsen uiouV duo
7:29 Then fled Moses at this saying, and was a stranger in the land of Madian, where he begat two sons.

30

kai plhrwqentwn etwn tessarakonta wfqh autw en th erhmw tou orouV sina aggeloV kuriou en flogi puroV batou
7:30 And when forty years were expired, there appeared to him in the wilderness of mount Sina an angel of the Lord in a flame of fire in a bush.

31

o de mwshV idwn eqaumasen to orama prosercomenou de autou katanohsai egeneto fwnh kuriou proV auton
7:31 When Moses saw [it], he wondered at the sight: and as he drew near to behold [it], the voice of the Lord came unto him,

32

egw o qeoV twn paterwn sou o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb entromoV de genomenoV mwshV ouk etolma katanohsai
7:32 [Saying], I [am] the God of thy fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Then Moses trembled, and durst not behold.

33

eipen de autw o kurioV luson to upodhma twn podwn sou o gar topoV en w esthkaV gh agia estin
7:33 Then said the Lord to him, Put off thy shoes from thy feet: for the place where thou standest is holy ground.

34

idwn eidon thn kakwsin tou laou mou tou en aiguptw kai tou stenagmou autwn hkousa kai katebhn exelesqai autouV kai nun deuro apostelw se eiV aigupton
7:34 I have seen, I have seen the affliction of my people which is in Egypt, and I have heard their groaning, and am come down to deliver them. And now come, I will send thee into Egypt.

35

touton ton mwushn on hrnhsanto eiponteV tiV se katesthsen arconta kai dikasthn touton o qeoV arconta kai lutrwthn apesteilen en ceiri aggelou tou ofqentoV autw en th batw
7:35 This Moses whom they refused, saying, Who made thee a ruler and a judge? the same did God send [to be] a ruler and a deliverer by the hand of the angel which appeared to him in the bush.

36

outoV exhgagen autouV poihsaV terata kai shmeia en gh aiguptou kai en eruqra qalassh kai en th erhmw eth tessarakonta
7:36 He brought them out, after that he had shewed wonders and signs in the land of Egypt, and in the Red sea, and in the wilderness forty years.

37

outoV estin o mwushV o eipwn toiV uioiV israhl profhthn umin anasthsei kurioV o qeoV umwn ek twn adelfwn umwn wV eme autou akousesqe
7:37 This is that Moses, which said unto the children of Israel, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear.

38

outoV estin o genomenoV en th ekklhsia en th erhmw meta tou aggelou tou lalountoV autw en tw orei sina kai twn paterwn hmwn oV edexato logia zwnta dounai hmin
7:38 This is he, that was in the church in the wilderness with the angel which spake to him in the mount Sina, and [with] our fathers: who received the lively oracles to give unto us:

39

w ouk hqelhsan uphkooi genesqai oi patereV hmwn all apwsanto kai estrafhsan taiV kardiaiV autwn eiV aigupton
7:39 To whom our fathers would not obey, but thrust [him] from them, and in their hearts turned back again into Egypt,

40

eiponteV tw aarwn poihson hmin qeouV oi proporeusontai hmwn o gar mwshV outoV oV exhgagen hmaV ek ghV aiguptou ouk oidamen ti gegonen autw
7:40 Saying unto Aaron, Make us gods to go before us: for [as for] this Moses, which brought us out of the land of Egypt, we wot not what is become of him.

41

kai emoscopoihsan en taiV hmeraiV ekeinaiV kai anhgagon qusian tw eidwlw kai eufrainonto en toiV ergoiV twn ceirwn autwn
7:41 And they made a calf in those days, and offered sacrifice unto the idol, and rejoiced in the works of their own hands.

42

estreyen de o qeoV kai paredwken autouV latreuein th stratia tou ouranou kaqwV gegraptai en biblw twn profhtwn mh sfagia kai qusiaV proshnegkate moi eth tessarakonta en th erhmw oikoV israhl
7:42 Then God turned, and gave them up to worship the host of heaven; as it is written in the book of the prophets, O ye house of Israel, have ye offered to me slain beasts and sacrifices [by the space of] forty years in the wilderness?

43

kai anelabete thn skhnhn tou moloc kai to astron tou qeou umwn remfan touV tupouV ouV epoihsate proskunein autoiV kai metoikiw umaV epekeina babulwnoV
7:43 Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan, figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon.

44

h skhnh tou marturiou hn en toiV patrasin hmwn en th erhmw kaqwV dietaxato o lalwn tw mwsh poihsai authn kata ton tupon on ewrakei
7:44 Our fathers had the tabernacle of witness in the wilderness, as he had appointed, speaking unto Moses, that he should make it according to the fashion that he had seen.

45

hn kai eishgagon diadexamenoi oi patereV hmwn meta ihsou en th katascesei twn eqnwn wn exwsen o qeoV apo proswpou twn paterwn hmwn ewV twn hmerwn dabid
7:45 Which also our fathers that came after brought in with Jesus into the possession of the Gentiles, whom God drave out before the face of our fathers, unto the days of David;

46

oV euren carin enwpion tou qeou kai hthsato eurein skhnwma tw qew iakwb
7:46 Who found favour before God, and desired to find a tabernacle for the God of Jacob.

47

solomwn de wkodomhsen autw oikon
7:47 But Solomon built him an house.

48

all ouc o uyistoV en ceiropoihtoiV naoiV katoikei kaqwV o profhthV legei
7:48 Howbeit the most High dwelleth not in temples made with hands; as saith the prophet,

49

o ouranoV moi qronoV h de gh upopodion twn podwn mou poion oikon oikodomhsete moi legei kurioV h tiV topoV thV katapausewV mou
7:49 Heaven [is] my throne, and earth [is] my footstool: what house will ye build me? saith the Lord: or what [is] the place of my rest?

50

ouci h ceir mou epoihsen tauta panta
7:50 Hath not my hand made all these things?

51

sklhrotrachloi kai aperitmhtoi th kardia kai toiV wsin umeiV aei tw pneumati tw agiw antipiptete wV oi patereV umwn kai umeiV
7:51 Ye stiffnecked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost: as your fathers [did], so [do] ye.

52

tina twn profhtwn ouk ediwxan oi patereV umwn kai apekteinan touV prokataggeilantaV peri thV eleusewV tou dikaiou ou nun umeiV prodotai kai foneiV gegenhsqe
7:52 Which of the prophets have not your fathers persecuted? and they have slain them which shewed before of the coming of the Just One; of whom ye have been now the betrayers and murderers:

53

oitineV elabete ton nomon eiV diatagaV aggelwn kai ouk efulaxate
7:53 Who have received the law by the disposition of angels, and have not kept [it].

54

akouonteV de tauta dieprionto taiV kardiaiV autwn kai ebrucon touV odontaV ep auton
7:54 When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with [their] teeth.

55

uparcwn de plhrhV pneumatoV agiou atenisaV eiV ton ouranon eiden doxan qeou kai ihsoun estwta ek dexiwn tou qeou
7:55 But he, being full of the Holy Ghost, looked up stedfastly into heaven, and saw the glory of God, and Jesus standing on the right hand of God,

56

kai eipen idou qewrw touV ouranouV anewgmenouV kai ton uion tou anqrwpou ek dexiwn estwta tou qeou
7:56 And said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of man standing on the right hand of God.

57

kraxanteV de fwnh megalh sunescon ta wta autwn kai wrmhsan omoqumadon ep auton
7:57 Then they cried out with a loud voice, and stopped their ears, and ran upon him with one accord,

58

kai ekbalonteV exw thV polewV eliqoboloun kai oi martureV apeqento ta imatia autwn para touV podaV neaniou kaloumenou saulou
7:58 And cast [him] out of the city, and stoned [him]: and the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul.

59

kai eliqoboloun ton stefanon epikaloumenon kai legonta kurie ihsou dexai to pneuma mou
7:59 And they stoned Stephen, calling upon [God], and saying, Lord Jesus, receive my spirit.

60

qeiV de ta gonata ekraxen fwnh megalh kurie mh sthshV autoiV thn amartian tauthn kai touto eipwn ekoimhqh
7:60 And he kneeled down, and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep.

Acts 8