Acts 4

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 5

1

anhr de tiV ananiaV onomati sun sapfeirh th gunaiki autou epwlhsen kthma
5:1 But a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,

2

kai enosfisato apo thV timhV suneiduiaV kai thV gunaikoV autou kai enegkaV meroV ti para touV podaV twn apostolwn eqhken
5:2 And kept back [part] of the price, his wife also being privy [to it], and brought a certain part, and laid [it] at the apostles' feet.

3

eipen de petroV anania diati eplhrwsen o satanaV thn kardian sou yeusasqai se to pneuma to agion kai nosfisasqai apo thV timhV tou cwriou
5:3 But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back [part] of the price of the land?

4

ouci menon soi emenen kai praqen en th sh exousia uphrcen ti oti eqou en th kardia sou to pragma touto ouk eyeusw anqrwpoiV alla tw qew
5:4 Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.

5

akouwn de ananiaV touV logouV toutouV peswn exeyuxen kai egeneto foboV megaV epi pantaV touV akouontaV tauta
5:5 And Ananias hearing these words fell down, and gave up the ghost: and great fear came on all them that heard these things.

6

anastanteV de oi newteroi sunesteilan auton kai exenegkanteV eqayan
5:6 And the young men arose, wound him up, and carried [him] out, and buried [him].

7

egeneto de wV wrwn triwn diasthma kai h gunh autou mh eiduia to gegonoV eishlqen
5:7 And it was about the space of three hours after, when his wife, not knowing what was done, came in.

8

apekriqh de auth o petroV eipe moi ei tosoutou to cwrion apedosqe h de eipen nai tosoutou
5:8 And Peter answered unto her, Tell me whether ye sold the land for so much? And she said, Yea, for so much.

9

o de petroV eipen proV authn ti oti sunefwnhqh umin peirasai to pneuma kuriou idou oi podeV twn qayantwn ton andra sou epi th qura kai exoisousin se
5:9 Then Peter said unto her, How is it that ye have agreed together to tempt the Spirit of the Lord? behold, the feet of them which have buried thy husband [are] at the door, and shall carry thee out.

10

epesen de paracrhma para touV podaV autou kai exeyuxen eiselqonteV de oi neaniskoi euron authn nekran kai exenegkanteV eqayan proV ton andra authV
5:10 Then fell she down straightway at his feet, and yielded up the ghost: and the young men came in, and found her dead, and, carrying [her] forth, buried [her] by her husband.

11

kai egeneto foboV megaV ef olhn thn ekklhsian kai epi pantaV touV akouontaV tauta
5:11 And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.

12

dia de twn ceirwn twn apostolwn egeneto shmeia kai terata en tw law polla kai hsan omoqumadon apanteV en th stoa solomwntoV
5:12 And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people; (and they were all with one accord in Solomon's porch.

13

twn de loipwn oudeiV etolma kollasqai autoiV all emegalunen autouV o laoV
5:13 And of the rest durst no man join himself to them: but the people magnified them.

14

mallon de prosetiqento pisteuonteV tw kuriw plhqh andrwn te kai gunaikwn
5:14 And believers were the more added to the Lord, multitudes both of men and women.)

15

wste kata taV plateiaV ekferein touV asqeneiV kai tiqenai epi klinwn kai krabbatwn ina ercomenou petrou kan h skia episkiash tini autwn
5:15 Insomuch that they brought forth the sick into the streets, and laid [them] on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them.

16

sunhrceto de kai to plhqoV twn perix polewn eiV ierousalhm feronteV asqeneiV kai ocloumenouV upo pneumatwn akaqartwn oitineV eqerapeuonto apanteV
5:16 There came also a multitude [out] of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, and them which were vexed with unclean spirits: and they were healed every one.

17

anastaV de o arciereuV kai panteV oi sun autw h ousa airesiV twn saddoukaiwn eplhsqhsan zhlou
5:17 Then the high priest rose up, and all they that were with him, (which is the sect of the Sadducees,) and were filled with indignation,

18

kai epebalon taV ceiraV autwn epi touV apostolouV kai eqento autouV en thrhsei dhmosia
5:18 And laid their hands on the apostles, and put them in the common prison.

19

aggeloV de kuriou dia thV nuktoV hnoixen taV quraV thV fulakhV exagagwn te autouV eipen
5:19 But the angel of the Lord by night opened the prison doors, and brought them forth, and said,

20

poreuesqe kai staqenteV laleite en tw ierw tw law panta ta rhmata thV zwhV tauthV
5:20 Go, stand and speak in the temple to the people all the words of this life.

21

akousanteV de eishlqon upo ton orqron eiV to ieron kai edidaskon paragenomenoV de o arciereuV kai oi sun autw sunekalesan to sunedrion kai pasan thn gerousian twn uiwn israhl kai apesteilan eiV to desmwthrion acqhnai autouV
5:21 And when they heard [that], they entered into the temple early in the morning, and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought.

22

oi de uphretai paragenomenoi ouc euron autouV en th fulakh anastreyanteV de aphggeilan
5:22 But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,

23

legonteV oti to men desmwthrion euromen kekleismenon en pash asfaleia kai touV fulakaV exw estwtaV pro twn qurwn anoixanteV de esw oudena euromen
5:23 Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.

24

wV de hkousan touV logouV toutouV o te iereuV kai o strathgoV tou ierou kai oi arciereiV dihporoun peri autwn ti an genoito touto
5:24 Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they doubted of them whereunto this would grow.

25

paragenomenoV de tiV aphggeilen autoiV legwn oti idou oi andreV ouV eqesqe en th fulakh eisin en tw ierw estwteV kai didaskonteV ton laon
5:25 Then came one and told them, saying, Behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple, and teaching the people.

26

tote apelqwn o strathgoV sun toiV uphretaiV hgagen autouV ou meta biaV efobounto gar ton laon ina mh liqasqwsin
5:26 Then went the captain with the officers, and brought them without violence: for they feared the people, lest they should have been stoned.

27

agagonteV de autouV esthsan en tw sunedriw kai ephrwthsen autouV o arciereuV
5:27 And when they had brought them, they set [them] before the council: and the high priest asked them,

28

legwn ou paraggelia parhggeilamen umin mh didaskein epi tw onomati toutw kai idou peplhrwkate thn ierousalhm thV didachV umwn kai boulesqe epagagein ef hmaV to aima tou anqrwpou toutou
5:28 Saying, Did not we straitly command you that ye should not teach in this name? and, behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us.

29

apokriqeiV de o petroV kai oi apostoloi eipon peiqarcein dei qew mallon h anqrwpoiV
5:29 Then Peter and the [other] apostles answered and said, We ought to obey God rather than men.

30

o qeoV twn paterwn hmwn hgeiren ihsoun on umeiV dieceirisasqe kremasanteV epi xulou
5:30 The God of our fathers raised up Jesus, whom ye slew and hanged on a tree.

31

touton o qeoV archgon kai swthra uywsen th dexia autou dounai metanoian tw israhl kai afesin amartiwn
5:31 Him hath God exalted with his right hand [to be] a Prince and a Saviour, for to give repentance to Israel, and forgiveness of sins.

32

kai hmeiV esmen autou martureV twn rhmatwn toutwn kai to pneuma de to agion o edwken o qeoV toiV peiqarcousin autw
5:32 And we are his witnesses of these things; and [so is] also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him.

33

oi de akousanteV dieprionto kai ebouleuonto anelein autouV
5:33 When they heard [that], they were cut [to the heart], and took counsel to slay them.

34

anastaV de tiV en tw sunedriw farisaioV onomati gamalihl nomodidaskaloV timioV panti tw law ekeleusen exw bracu ti touV apostolouV poihsai
5:34 Then stood there up one in the council, a Pharisee, named Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation among all the people, and commanded to put the apostles forth a little space;

35

eipen te proV autouV andreV israhlitai prosecete eautoiV epi toiV anqrwpoiV toutoiV ti mellete prassein
5:35 And said unto them, Ye men of Israel, take heed to yourselves what ye intend to do as touching these men.

36

pro gar toutwn twn hmerwn anesth qeudaV legwn einai tina eauton w prosekollhqh ariqmoV andrwn wsei tetrakosiwn oV anhreqh kai panteV osoi epeiqonto autw dieluqhsan kai egenonto eiV ouden
5:36 For before these days rose up Theudas, boasting himself to be somebody; to whom a number of men, about four hundred, joined themselves: who was slain; and all, as many as obeyed him, were scattered, and brought to nought.

37

meta touton anesth ioudaV o galilaioV en taiV hmeraiV thV apografhV kai apesthsen laon ikanon opisw autou kakeinoV apwleto kai panteV osoi epeiqonto autw dieskorpisqhsan
5:37 After this man rose up Judas of Galilee in the days of the taxing, and drew away much people after him: he also perished; and all, [even] as many as obeyed him, were dispersed.

38

kai ta nun legw umin aposthte apo twn anqrwpwn toutwn kai easate autouV oti ean h ex anqrwpwn h boulh auth h to ergon touto kataluqhsetai
5:38 And now I say unto you, Refrain from these men, and let them alone: for if this counsel or this work be of men, it will come to nought:

39

ei de ek qeou estin ou dunasqe katalusai auto mhpote kai qeomacoi eureqhte
5:39 But if it be of God, ye cannot overthrow it; lest haply ye be found even to fight against God.

40

epeisqhsan de autw kai proskalesamenoi touV apostolouV deiranteV parhggeilan mh lalein epi tw onomati tou ihsou kai apelusan autouV
5:40 And to him they agreed: and when they had called the apostles, and beaten [them], they commanded that they should not speak in the name of Jesus, and let them go.

41

oi men oun eporeuonto caironteV apo proswpou tou sunedriou oti uper tou onomatoV autou kathxiwqhsan atimasqhnai
5:41 And they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name.

42

pasan te hmeran en tw ierw kai kat oikon ouk epauonto didaskonteV kai euaggelizomenoi ihsoun ton criston
5:42 And daily in the temple, and in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ.

Acts 6