Acts 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 4

1

lalountwn de autwn proV ton laon epesthsan autoiV oi iereiV kai o strathgoV tou ierou kai oi saddoukaioi
4:1 And as they spake unto the people, the priests, and the captain of the temple, and the Sadducees, came upon them,

2

diaponoumenoi dia to didaskein autouV ton laon kai kataggellein en tw ihsou thn anastasin thn ek nekrwn
4:2 Being grieved that they taught the people, and preached through Jesus the resurrection from the dead.

3

kai epebalon autoiV taV ceiraV kai eqento eiV thrhsin eiV thn aurion hn gar espera hdh
4:3 And they laid hands on them, and put [them] in hold unto the next day: for it was now eventide.

4

polloi de twn akousantwn ton logon episteusan kai egenhqh o ariqmoV twn andrwn wsei ciliadeV pente
4:4 Howbeit many of them which heard the word believed; and the number of the men was about five thousand.

5

egeneto de epi thn aurion sunacqhnai autwn touV arcontaV kai presbuterouV kai grammateiV eiV ierousalhm
4:5 And it came to pass on the morrow, that their rulers, and elders, and scribes,

6

kai annan ton arcierea kai kaiafan kai iwannhn kai alexandron kai osoi hsan ek genouV arcieratikou
4:6 And Annas the high priest, and Caiaphas, and John, and Alexander, and as many as were of the kindred of the high priest, were gathered together at Jerusalem.

7

kai sthsanteV autouV en tw mesw epunqanonto en poia dunamei h en poiw onomati epoihsate touto umeiV
4:7 And when they had set them in the midst, they asked, By what power, or by what name, have ye done this?

8

tote petroV plhsqeiV pneumatoV agiou eipen proV autouV arconteV tou laou kai presbuteroi tou israhl
4:8 Then Peter, filled with the Holy Ghost, said unto them, Ye rulers of the people, and elders of Israel,

9

ei hmeiV shmeron anakrinomeqa epi euergesia anqrwpou asqenouV en tini outoV seswstai
4:9 If we this day be examined of the good deed done to the impotent man, by what means he is made whole;

10

gnwston estw pasin umin kai panti tw law israhl oti en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou on umeiV estaurwsate on o qeoV hgeiren ek nekrwn en toutw outoV paresthken enwpion umwn ugihV
4:10 Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, [even] by him doth this man stand here before you whole.

11

outoV estin o liqoV o exouqenhqeiV uf umwn twn oikodomountwn o genomenoV eiV kefalhn gwniaV
4:11 This is the stone which was set at nought of you builders, which is become the head of the corner.

12

kai ouk estin en allw oudeni h swthria oute gar onoma estin eteron upo ton ouranon to dedomenon en anqrwpoiV en w dei swqhnai hmaV
4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved.

13

qewrounteV de thn tou petrou parrhsian kai iwannou kai katalabomenoi oti anqrwpoi agrammatoi eisin kai idiwtai eqaumazon epeginwskon te autouV oti sun tw ihsou hsan
4:13 Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marvelled; and they took knowledge of them, that they had been with Jesus.

14

ton de anqrwpon bleponteV sun autoiV estwta ton teqerapeumenon ouden eicon anteipein
4:14 And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against it.

15

keleusanteV de autouV exw tou sunedriou apelqein sunebalon proV allhlouV
4:15 But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves,

16

legonteV ti poihsomen toiV anqrwpoiV toutoiV oti men gar gnwston shmeion gegonen di autwn pasin toiV katoikousin ierousalhm faneron kai ou dunameqa arnhsasqai
4:16 Saying, What shall we do to these men? for that indeed a notable miracle hath been done by them [is] manifest to all them that dwell in Jerusalem; and we cannot deny [it].

17

all ina mh epi pleion dianemhqh eiV ton laon apeilh apeilhswmeqa autoiV mhketi lalein epi tw onomati toutw mhdeni anqrwpwn
4:17 But that it spread no further among the people, let us straitly threaten them, that they speak henceforth to no man in this name.

18

kai kalesanteV autouV parhggeilan autoiV to kaqolou mh fqeggesqai mhde didaskein epi tw onomati tou ihsou
4:18 And they called them, and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus.

19

o de petroV kai iwannhV apokriqenteV proV autouV eipon ei dikaion estin enwpion tou qeou umwn akouein mallon h tou qeou krinate
4:19 But Peter and John answered and said unto them, Whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye.

20

ou dunameqa gar hmeiV a eidomen kai hkousamen mh lalein
4:20 For we cannot but speak the things which we have seen and heard.

21

oi de prosapeilhsamenoi apelusan autouV mhden euriskonteV to pwV kolaswntai autouV dia ton laon oti panteV edoxazon ton qeon epi tw gegonoti
4:21 So when they had further threatened them, they let them go, finding nothing how they might punish them, because of the people: for all [men] glorified God for that which was done.

22

etwn gar hn pleionwn tessarakonta o anqrwpoV ef on egegonei to shmeion touto thV iasewV
4:22 For the man was above forty years old, on whom this miracle of healing was shewed.

23

apoluqenteV de hlqon proV touV idiouV kai aphggeilan osa proV autouV oi arciereiV kai oi presbuteroi eipon
4:23 And being let go, they went to their own company, and reported all that the chief priests and elders had said unto them.

24

oi de akousanteV omoqumadon hran fwnhn proV ton qeon kai eipon despota su o qeoV o poihsaV ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai panta ta en autoiV
4:24 And when they heard that, they lifted up their voice to God with one accord, and said, Lord, thou [art] God, which hast made heaven, and earth, and the sea, and all that in them is:

25

o dia stomatoV dabid tou paidoV sou eipwn inati efruaxan eqnh kai laoi emelethsan kena
4:25 Who by the mouth of thy servant David hast said, Why did the heathen rage, and the people imagine vain things?

26

paresthsan oi basileiV thV ghV kai oi arconteV sunhcqhsan epi to auto kata tou kuriou kai kata tou cristou autou
4:26 The kings of the earth stood up, and the rulers were gathered together against the Lord, and against his Christ.

27

sunhcqhsan gar ep alhqeiaV epi ton agion paida sou ihsoun on ecrisaV hrwdhV te kai pontioV pilatoV sun eqnesin kai laoiV israhl
4:27 For of a truth against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel, were gathered together,

28

poihsai osa h ceir sou kai h boulh sou prowrisen genesqai
4:28 For to do whatsoever thy hand and thy counsel determined before to be done.

29

kai ta nun kurie epide epi taV apeilaV autwn kai doV toiV douloiV sou meta parrhsiaV pashV lalein ton logon sou
4:29 And now, Lord, behold their threatenings: and grant unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word,

30

en tw thn ceira sou ekteinein se eiV iasin kai shmeia kai terata ginesqai dia tou onomatoV tou agiou paidoV sou ihsou
4:30 By stretching forth thine hand to heal; and that signs and wonders may be done by the name of thy holy child Jesus.

31

kai dehqentwn autwn esaleuqh o topoV en w hsan sunhgmenoi kai eplhsqhsan apanteV pneumatoV agiou kai elaloun ton logon tou qeou meta parrhsiaV
4:31 And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together; and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.

32

tou de plhqouV twn pisteusantwn hn h kardia kai h yuch mia kai oude eiV ti twn uparcontwn autw elegen idion einai all hn autoiV apanta koina
4:32 And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul: neither said any [of them] that ought of the things which he possessed was his own; but they had all things common.

33

kai megalh dunamei apedidoun to marturion oi apostoloi thV anastasewV tou kuriou ihsou cariV te megalh hn epi pantaV autouV
4:33 And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus: and great grace was upon them all.

34

oude gar endehV tiV uphrcen en autoiV osoi gar kthtoreV cwriwn h oikiwn uphrcon pwlounteV eferon taV timaV twn pipraskomenwn
4:34 Neither was there any among them that lacked: for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold,

35

kai etiqoun para touV podaV twn apostolwn diedidoto de ekastw kaqoti an tiV creian eicen
4:35 And laid [them] down at the apostles' feet: and distribution was made unto every man according as he had need.

36

iwshV de o epiklhqeiV barnabaV upo twn apostolwn o estin meqermhneuomenon uioV paraklhsewV leuithV kuprioV tw genei
4:36 And Joses, who by the apostles was surnamed Barnabas, (which is, being interpreted, The son of consolation,) a Levite, [and] of the country of Cyprus,

37

uparcontoV autw agrou pwlhsaV hnegken to crhma kai eqhken para touV podaV twn apostolwn
4:37 Having land, sold [it], and brought the money, and laid [it] at the apostles' feet.

Acts 5