Acts 2

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 3

1

epi to auto de petroV kai iwannhV anebainon eiV to ieron epi thn wran thV proseuchV thn ennathn
3:1 Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, [being] the ninth [hour].

2

kai tiV anhr cwloV ek koiliaV mhtroV autou uparcwn ebastazeto on etiqoun kaq hmeran proV thn quran tou ierou thn legomenhn wraian tou aitein elehmosunhn para twn eisporeuomenwn eiV to ieron
3:2 And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple;

3

oV idwn petron kai iwannhn mellontaV eisienai eiV to ieron hrwta elehmosunhn labein
3:3 Who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms.

4

atenisaV de petroV eiV auton sun tw iwannh eipen bleyon eiV hmaV
3:4 And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us.

5

o de epeicen autoiV prosdokwn ti par autwn labein
3:5 And he gave heed unto them, expecting to receive something of them.

6

eipen de petroV argurion kai crusion ouc uparcei moi o de ecw touto soi didwmi en tw onomati ihsou cristou tou nazwraiou egeirai kai peripatei
3:6 Then Peter said, Silver and gold have I none; but such as I have give I thee: In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.

7

kai piasaV auton thV dexiaV ceiroV hgeiren paracrhma de esterewqhsan autou ai baseiV kai ta sfura
3:7 And he took him by the right hand, and lifted [him] up: and immediately his feet and ankle bones received strength.

8

kai exallomenoV esth kai periepatei kai eishlqen sun autoiV eiV to ieron peripatwn kai allomenoV kai ainwn ton qeon
3:8 And he leaping up stood, and walked, and entered with them into the temple, walking, and leaping, and praising God.

9

kai eiden auton paV o laoV peripatounta kai ainounta ton qeon
3:9 And all the people saw him walking and praising God:

10

epeginwskon te auton oti outoV hn o proV thn elehmosunhn kaqhmenoV epi th wraia pulh tou ierou kai eplhsqhsan qambouV kai ekstasewV epi tw sumbebhkoti autw
3:10 And they knew that it was he which sat for alms at the Beautiful gate of the temple: and they were filled with wonder and amazement at that which had happened unto him.

11

kratountoV de tou iaqentoV cwlou ton petron kai iwannhn sunedramen proV autouV paV o laoV epi th stoa th kaloumenh solomwntoV ekqamboi
3:11 And as the lame man which was healed held Peter and John, all the people ran together unto them in the porch that is called Solomon's, greatly wondering.

12

idwn de petroV apekrinato proV ton laon andreV israhlitai ti qaumazete epi toutw h hmin ti atenizete wV idia dunamei h eusebeia pepoihkosin tou peripatein auton
3:12 And when Peter saw [it], he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?

13

o qeoV abraam kai isaak kai iakwb o qeoV twn paterwn hmwn edoxasen ton paida autou ihsoun on umeiV paredwkate kai hrnhsasqe auton kata proswpon pilatou krinantoV ekeinou apoluein
3:13 The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let [him] go.

14

umeiV de ton agion kai dikaion hrnhsasqe kai hthsasqe andra fonea carisqhnai umin
3:14 But ye denied the Holy One and the Just, and desired a murderer to be granted unto you;

15

ton de archgon thV zwhV apekteinate on o qeoV hgeiren ek nekrwn ou hmeiV martureV esmen
3:15 And killed the Prince of life, whom God hath raised from the dead; whereof we are witnesses.

16

kai epi th pistei tou onomatoV autou touton on qewreite kai oidate esterewsen to onoma autou kai h pistiV h di autou edwken autw thn oloklhrian tauthn apenanti pantwn umwn
3:16 And his name through faith in his name hath made this man strong, whom ye see and know: yea, the faith which is by him hath given him this perfect soundness in the presence of you all.

17

kai nun adelfoi oida oti kata agnoian epraxate wsper kai oi arconteV umwn
3:17 And now, brethren, I wot that through ignorance ye did [it], as [did] also your rulers.

18

o de qeoV a prokathggeilen dia stomatoV pantwn twn profhtwn autou paqein ton criston eplhrwsen outwV
3:18 But those things, which God before had shewed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled.

19

metanohsate oun kai epistreyate eiV to exaleifqhnai umwn taV amartiaV
3:19 Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;

20

opwV an elqwsin kairoi anayuxewV apo proswpou tou kuriou kai aposteilh ton prokekhrugmenon umin ihsoun criston
3:20 And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you:

21

on dei ouranon men dexasqai acri cronwn apokatastasewV pantwn wn elalhsen o qeoV dia stomatoV pantwn agiwn autou profhtwn ap aiwnoV
3:21 Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.

22

mwshV men gar proV touV pateraV eipen oti profhthn umin anasthsei kurioV o qeoV umwn ek twn adelfwn umwn wV eme autou akousesqe kata panta osa an lalhsh proV umaV
3:22 For Moses truly said unto the fathers, A prophet shall the Lord your God raise up unto you of your brethren, like unto me; him shall ye hear in all things whatsoever he shall say unto you.

23

estai de pasa yuch htiV an mh akoush tou profhtou ekeinou exoloqreuqhsetai ek tou laou
3:23 And it shall come to pass, [that] every soul, which will not hear that prophet, shall be destroyed from among the people.

24

kai panteV de oi profhtai apo samouhl kai twn kaqexhV osoi elalhsan kai prokathggeilan taV hmeraV tautaV
3:24 Yea, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days.

25

umeiV este uioi twn profhtwn kai thV diaqhkhV hV dieqeto o qeoV proV touV pateraV hmwn legwn proV abraam kai tw spermati sou eneuloghqhsontai pasai ai patriai thV ghV
3:25 Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, And in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed.

26

umin prwton o qeoV anasthsaV ton paida autou ihsoun apesteilen auton eulogounta umaV en tw apostrefein ekaston apo twn ponhriwn umwn
3:26 Unto you first God, having raised up his Son Jesus, sent him to bless you, in turning away every one of you from his iniquities.

Acts 4