Acts 1

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

PRAXEIS APOSTOLWN

The Acts of the Apostles

Chapter 2

1

kai en tw sumplhrousqai thn hmeran thV penthkosthV hsan apanteV omoqumadon epi to auto
2:1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

2

kai egeneto afnw ek tou ouranou hcoV wsper feromenhV pnohV biaiaV kai eplhrwsen olon ton oikon ou hsan kaqhmenoi
2:2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.

3

kai wfqhsan autoiV diamerizomenai glwssai wsei puroV ekaqisen te ef ena ekaston autwn
2:3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.

4

kai eplhsqhsan apanteV pneumatoV agiou kai hrxanto lalein eteraiV glwssaiV kaqwV to pneuma edidou autoiV apofqeggesqai
2:4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

5

hsan de en ierousalhm katoikounteV ioudaioi andreV eulabeiV apo pantoV eqnouV twn upo ton ouranon
2:5 And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven.

6

genomenhV de thV fwnhV tauthV sunhlqen to plhqoV kai sunecuqh oti hkouon eiV ekastoV th idia dialektw lalountwn autwn
2:6 Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.

7

existanto de panteV kai eqaumazon legonteV proV allhlouV ouk idou panteV outoi eisin oi lalounteV galilaioi
2:7 And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galilaeans?

8

kai pwV hmeiV akouomen ekastoV th idia dialektw hmwn en h egennhqhmen
2:8 And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?

9

parqoi kai mhdoi kai elamitai kai oi katoikounteV thn mesopotamian ioudaian te kai kappadokian ponton kai thn asian
2:9 Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwellers in Mesopotamia, and in Judaea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia,

10

frugian te kai pamfulian aigupton kai ta merh thV libuhV thV kata kurhnhn kai oi epidhmounteV rwmaioi ioudaioi te kai proshlutoi
2:10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,

11

krhteV kai arabeV akouomen lalountwn autwn taiV hmeteraiV glwssaiV ta megaleia tou qeou
2:11 Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.

12

existanto de panteV kai dihporoun alloV proV allon legonteV ti an qeloi touto einai
2:12 And they were all amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this?

13

eteroi de cleuazonteV elegon oti gleukouV memestwmenoi eisin
2:13 Others mocking said, These men are full of new wine.

14

staqeiV de petroV sun toiV endeka ephren thn fwnhn autou kai apefqegxato autoiV andreV ioudaioi kai oi katoikounteV ierousalhm apanteV touto umin gnwston estw kai enwtisasqe ta rhmata mou
2:14 But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judaea, and all [ye] that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words:

15

ou gar wV umeiV upolambanete outoi mequousin estin gar wra trith thV hmeraV
2:15 For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is [but] the third hour of the day.

16

alla touto estin to eirhmenon dia tou profhtou iwhl
2:16 But this is that which was spoken by the prophet Joel;

17

kai estai en taiV escataiV hmeraiV legei o qeoV ekcew apo tou pneumatoV mou epi pasan sarka kai profhteusousin oi uioi umwn kai ai qugatereV umwn kai oi neaniskoi umwn oraseiV oyontai kai oi presbuteroi umwn enupnia enupniasqhsontai
2:17 And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out of my Spirit upon all flesh: and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams:

18

kai ge epi touV doulouV mou kai epi taV doulaV mou en taiV hmeraiV ekeinaiV ekcew apo tou pneumatoV mou kai profhteusousin
2:18 And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit; and they shall prophesy:

19

kai dwsw terata en tw ouranw anw kai shmeia epi thV ghV katw aima kai pur kai atmida kapnou
2:19 And I will shew wonders in heaven above, and signs in the earth beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:

20

o hlioV metastrafhsetai eiV skotoV kai h selhnh eiV aima prin h elqein thn hmeran kuriou thn megalhn kai epifanh
2:20 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come:

21

kai estai paV oV an epikaleshtai to onoma kuriou swqhsetai
2:21 And it shall come to pass, [that] whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved.

22

andreV israhlitai akousate touV logouV toutouV ihsoun ton nazwraion andra apo tou qeou apodedeigmenon eiV umaV dunamesin kai terasin kai shmeioiV oiV epoihsen di autou o qeoV en mesw umwn kaqwV kai autoi oidate
2:22 Ye men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also know:

23

touton th wrismenh boulh kai prognwsei tou qeou ekdoton labonteV dia ceirwn anomwn prosphxanteV aneilete
2:23 Him, being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain:

24

on o qeoV anesthsen lusaV taV wdinaV tou qanatou kaqoti ouk hn dunaton krateisqai auton up autou
2:24 Whom God hath raised up, having loosed the pains of death: because it was not possible that he should be holden of it.

25

dabid gar legei eiV auton prowrwmhn ton kurion enwpion mou dia pantoV oti ek dexiwn mou estin ina mh saleuqw
2:25 For David speaketh concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved:

26

dia touto eufranqh h kardia mou kai hgalliasato h glwssa mou eti de kai h sarx mou kataskhnwsei ep elpidi
2:26 Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:

27

oti ouk egkataleiyeiV thn yuchn mou eiV adou oude dwseiV ton osion sou idein diafqoran
2:27 Because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.

28

egnwrisaV moi odouV zwhV plhrwseiV me eufrosunhV meta tou proswpou sou
2:28 Thou hast made known to me the ways of life; thou shalt make me full of joy with thy countenance.

29

andreV adelfoi exon eipein meta parrhsiaV proV umaV peri tou patriarcou dabid oti kai eteleuthsen kai etafh kai to mnhma autou estin en hmin acri thV hmeraV tauthV
2:29 Men [and] brethren, let me freely speak unto you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and his sepulchre is with us unto this day.

30

profhthV oun uparcwn kai eidwV oti orkw wmosen autw o qeoV ek karpou thV osfuoV autou to kata sarka anasthsein ton criston kaqisai epi tou qronou autou
2:30 Therefore being a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him, that of the fruit of his loins, according to the flesh, he would raise up Christ to sit on his throne;

31

proidwn elalhsen peri thV anastasewV tou cristou oti ou kateleifqh h yuch autou eiV adou oude h sarx autou eiden diafqoran
2:31 He seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption.

32

touton ton ihsoun anesthsen o qeoV ou panteV hmeiV esmen martureV
2:32 This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses.

33

th dexia oun tou qeou uywqeiV thn te epaggelian tou agiou pneumatoV labwn para tou patroV execeen touto o nun umeiV blepete kai akouete
2:33 Therefore being by the right hand of God exalted, and having received of the Father the promise of the Holy Ghost, he hath shed forth this, which ye now see and hear.

34

ou gar dabid anebh eiV touV ouranouV legei de autoV eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou
2:34 For David is not ascended into the heavens: but he saith himself, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,

35

ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou
2:35 Until I make thy foes thy footstool.

36

asfalwV oun ginwsketw paV oikoV israhl oti kai kurion kai criston auton o qeoV epoihsen touton ton ihsoun on umeiV estaurwsate
2:36 Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ.

37

akousanteV de katenughsan th kardia eipon te proV ton petron kai touV loipouV apostolouV ti poihsomen andreV adelfoi
2:37 Now when they heard [this], they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men [and] brethren, what shall we do?

38

petroV de efh proV autouV metanohsate kai baptisqhtw ekastoV umwn epi tw onomati ihsou cristou eiV afesin amartiwn kai lhyesqe thn dwrean tou agiou pneumatoV
2:38 Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.

39

umin gar estin h epaggelia kai toiV teknoiV umwn kai pasin toiV eiV makran osouV an proskaleshtai kurioV o qeoV hmwn
2:39 For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, [even] as many as the Lord our God shall call.

40

eteroiV te logoiV pleiosin diemartureto kai parekalei legwn swqhte apo thV geneaV thV skoliaV tauthV
2:40 And with many other words did he testify and exhort, saying, Save yourselves from this untoward generation.

41

oi men oun asmenwV apodexamenoi ton logon autou ebaptisqhsan kai proseteqhsan th hmera ekeinh yucai wsei trisciliai
2:41 Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added [unto them] about three thousand souls.

42

hsan de proskarterounteV th didach twn apostolwn kai th koinwnia kai th klasei tou artou kai taiV proseucaiV
2:42 And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.

43

egeneto de pash yuch foboV polla te terata kai shmeia dia twn apostolwn egineto
2:43 And fear came upon every soul: and many wonders and signs were done by the apostles.

44

panteV de oi pisteuonteV hsan epi to auto kai eicon apanta koina
2:44 And all that believed were together, and had all things common;

45

kai ta kthmata kai taV uparxeiV epipraskon kai diemerizon auta pasin kaqoti an tiV creian eicen
2:45 And sold their possessions and goods, and parted them to all [men], as every man had need.

46

kaq hmeran te proskarterounteV omoqumadon en tw ierw klwnteV te kat oikon arton metelambanon trofhV en agalliasei kai afelothti kardiaV
2:46 And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart,

47

ainounteV ton qeon kai econteV carin proV olon ton laon o de kurioV prosetiqei touV swzomenouV kaq hmeran th ekklhsia
2:47 Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.

Acts 3