John 19

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 20

1

th de mia twn sabbatwn maria h magdalhnh ercetai prwi skotiaV eti oushV eiV to mnhmeion kai blepei ton liqon hrmenon ek tou mnhmeiou
20:1 The first [day] of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.

2

trecei oun kai ercetai proV simwna petron kai proV ton allon maqhthn on efilei o ihsouV kai legei autoiV hran ton kurion ek tou mnhmeiou kai ouk oidamen pou eqhkan auton
20:2 Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.

3

exhlqen oun o petroV kai o alloV maqhthV kai hrconto eiV to mnhmeion
20:3 Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.

4

etrecon de oi duo omou kai o alloV maqhthV proedramen tacion tou petrou kai hlqen prwtoV eiV to mnhmeion
20:4 So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.

5

kai parakuyaV blepei keimena ta oqonia ou mentoi eishlqen
20:5 And he stooping down, [and looking in], saw the linen clothes lying; yet went he not in.

6

ercetai oun simwn petroV akolouqwn autw kai eishlqen eiV to mnhmeion kai qewrei ta oqonia keimena
20:6 Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,

7

kai to soudarion o hn epi thV kefalhV autou ou meta twn oqoniwn keimenon alla cwriV entetuligmenon eiV ena topon
20:7 And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.

8

tote oun eishlqen kai o alloV maqhthV o elqwn prwtoV eiV to mnhmeion kai eiden kai episteusen
20:8 Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.

9

oudepw gar hdeisan thn grafhn oti dei auton ek nekrwn anasthnai
20:9 For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.

10

aphlqon oun palin proV eautouV oi maqhtai
20:10 Then the disciples went away again unto their own home.

11

maria de eisthkei proV to mnhmeion klaiousa exw wV oun eklaien parekuyen eiV to mnhmeion
20:11 But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, [and looked] into the sepulchre,

12

kai qewrei duo aggelouV en leukoiV kaqezomenouV ena proV th kefalh kai ena proV toiV posin opou ekeito to swma tou ihsou
20:12 And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.

13

kai legousin auth ekeinoi gunai ti klaieiV legei autoiV oti hran ton kurion mou kai ouk oida pou eqhkan auton
20:13 And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him.

14

kai tauta eipousa estrafh eiV ta opisw kai qewrei ton ihsoun estwta kai ouk hdei oti o ihsouV estin
20:14 And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.

15

legei auth o ihsouV gunai ti klaieiV tina zhteiV ekeinh dokousa oti o khpouroV estin legei autw kurie ei su ebastasaV auton eipe moi pou auton eqhkaV kagw auton arw
20:15 Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.

16

legei auth o ihsouV maria strafeisa ekeinh legei autw rabbouni o legetai didaskale
20:16 Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.

17

legei auth o ihsouV mh mou aptou oupw gar anabebhka proV ton patera mou poreuou de proV touV adelfouV mou kai eipe autoiV anabainw proV ton patera mou kai patera umwn kai qeon mou kai qeon umwn
20:17 Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and [to] my God, and your God.

18

ercetai maria h magdalhnh apaggellousa toiV maqhtaiV oti ewraken ton kurion kai tauta eipen auth
20:18 Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and [that] he had spoken these things unto her.

19

oushV oun oyiaV th hmera ekeinh th mia twn sabbatwn kai twn qurwn kekleismenwn opou hsan oi maqhtai sunhgmenoi dia ton fobon twn ioudaiwn hlqen o ihsouV kai esth eiV to meson kai legei autoiV eirhnh umin
20:19 Then the same day at evening, being the first [day] of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace [be] unto you.

20

kai touto eipwn edeixen autoiV taV ceiraV kai thn pleuran autou ecarhsan oun oi maqhtai idonteV ton kurion
20:20 And when he had so said, he shewed unto them [his] hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the Lord.

21

eipen oun autoiV o ihsouV palin eirhnh umin kaqwV apestalken me o pathr kagw pempw umaV
20:21 Then said Jesus to them again, Peace [be] unto you: as [my] Father hath sent me, even so send I you.

22

kai touto eipwn enefushsen kai legei autoiV labete pneuma agion
20:22 And when he had said this, he breathed on [them], and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:

23

an tinwn afhte taV amartiaV afientai autoiV an tinwn krathte kekrathntai
20:23 Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; [and] whose soever [sins] ye retain, they are retained.

24

qwmaV de eiV ek twn dwdeka o legomenoV didumoV ouk hn met autwn ote hlqen o ihsouV
20:24 But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.

25

elegon oun autw oi alloi maqhtai ewrakamen ton kurion o de eipen autoiV ean mh idw en taiV cersin autou ton tupon twn hlwn kai balw ton daktulon mou eiV ton tupon twn hlwn kai balw thn ceira mou eiV thn pleuran autou ou mh pisteusw
20:25 The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.

26

kai meq hmeraV oktw palin hsan esw oi maqhtai autou kai qwmaV met autwn ercetai o ihsouV twn qurwn kekleismenwn kai esth eiV to meson kai eipen eirhnh umin
20:26 And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: [then] came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace [be] unto you.

27

eita legei tw qwma fere ton daktulon sou wde kai ide taV ceiraV mou kai fere thn ceira sou kai bale eiV thn pleuran mou kai mh ginou apistoV alla pistoV
20:27 Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust [it] into my side: and be not faithless, but believing.

28

kai apekriqh o qwmaV kai eipen autw o kurioV mou kai o qeoV mou
20:28 And Thomas answered and said unto him, My Lord and my God.

29

legei autw o ihsouV oti ewrakaV me qwma pepisteukaV makarioi oi mh idonteV kai pisteusanteV
20:29 Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed [are] they that have not seen, and [yet] have believed.

30

polla men oun kai alla shmeia epoihsen o ihsouV enwpion twn maqhtwn autou a ouk estin gegrammena en tw bibliw toutw
20:30 And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:

31

tauta de gegraptai ina pisteushte oti o ihsouV estin o cristoV o uioV tou qeou kai ina pisteuonteV zwhn echte en tw onomati autou
20:31 But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.

John 21