John 9

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 10

1

amhn amhn legw umin o mh eisercomenoV dia thV quraV eiV thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allacoqen ekeinoV klepthV estin kai lhsthV
10:1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.

2

o de eisercomenoV dia thV quraV poimhn estin twn probatwn
10:2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.

3

toutw o qurwroV anoigei kai ta probata thV fwnhV autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai exagei auta
10:3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.

4

kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou
10:4 And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.

5

allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feuxontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn
10:5 And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.

6

tauthn thn paroimian eipen autoiV o ihsouV ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoiV
10:6 This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.

7

eipen oun palin autoiV o ihsouV amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn
10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.

8

panteV osoi pro emou hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata
10:8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.

9

egw eimi h qura di emou ean tiV eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai exeleusetai kai nomhn eurhsei
10:9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.

10

o klepthV ouk ercetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn ecwsin kai perisson ecwsin
10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have [it] more abundantly.

11

egw eimi o poimhn o kaloV o poimhn o kaloV thn yuchn autou tiqhsin uper twn probatwn
10:11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.

12

o misqwtoV de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon ercomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoV arpazei auta kai skorpizei ta probata
10:12 But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.

13

o de misqwtoV feugei oti misqwtoV estin kai ou melei autw peri twn probatwn
10:13 The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.

14

egw eimi o poimhn o kaloV kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn
10:14 I am the good shepherd, and know my [sheep], and am known of mine.

15

kaqwV ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuchn mou tiqhmi uper twn probatwn
10:15 As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.

16

kai alla probata ecw a ouk estin ek thV aulhV tauthV kakeina me dei agagein kai thV fwnhV mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eiV poimhn
10:16 And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, [and] one shepherd.

17

dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuchn mou ina palin labw authn
10:17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.

18

oudeiV airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou exousian ecw qeinai authn kai exousian ecw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroV mou
10:18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

19

scisma oun palin egeneto en toiV ioudaioiV dia touV logouV toutouV
10:19 There was a division therefore again among the Jews for these sayings.

20

elegon de polloi ex autwn daimonion ecei kai mainetai ti autou akouete
10:20 And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?

21

alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouV anoigein
10:21 Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?

22

egeneto de ta egkainia en toiV ierosolumoiV kai ceimwn hn
10:22 And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.

23

kai periepatei o ihsouV en tw ierw en th stoa tou solomwntoV
10:23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.

24

ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewV pote thn yuchn hmwn aireiV ei su ei o cristoV eipe hmin parrhsia
10:24 Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.

25

apekriqh autoiV o ihsouV eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroV mou tauta marturei peri emou
10:25 Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.

26

all umeiV ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqwV eipon umin
10:26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.

27

ta probata ta ema thV fwnhV mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi
10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:

28

kagw zwhn aiwnion didwmi autoiV kai ou mh apolwntai eiV ton aiwna kai ouc arpasei tiV auta ek thV ceiroV mou
10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any [man] pluck them out of my hand.

29

o pathr mou oV dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeiV dunatai arpazein ek thV ceiroV tou patroV mou
10:29 My Father, which gave [them] me, is greater than all; and no [man] is able to pluck [them] out of my Father's hand.

30

egw kai o pathr en esmen
10:30 I and [my] Father are one.

31

ebastasan oun palin liqouV oi ioudaioi ina liqaswsin auton
10:31 Then the Jews took up stones again to stone him.

32

apekriqh autoiV o ihsouV polla kala erga edeixa umin ek tou patroV mou dia poion autwn ergon liqazete me
10:32 Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?

33

apekriqhsan autw oi ioudaioi legonteV peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaV kai oti su anqrwpoV wn poieiV seauton qeon
10:33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.

34

apekriqh autoiV o ihsouV ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este
10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?

35

ei ekeinouV eipen qeouV proV ouV o logoV tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh
10:35 If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;

36

on o pathr hgiasen kai apesteilen eiV ton kosmon umeiV legete oti blasfhmeiV oti eipon uioV tou qeou eimi
10:36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?

37

ei ou poiw ta erga tou patroV mou mh pisteuete moi
10:37 If I do not the works of my Father, believe me not.

38

ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toiV ergoiV pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw
10:38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father [is] in me, and I in him.

39

ezhtoun oun palin auton piasai kai exhlqen ek thV ceiroV autwn
10:39 Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,

40

kai aphlqen palin peran tou iordanou eiV ton topon opou hn iwannhV to prwton baptizwn kai emeinen ekei
10:40 And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.

41

kai polloi hlqon proV auton kai elegon oti iwannhV men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhV peri toutou alhqh hn
10:41 And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.

42

kai episteusan polloi ekei eiV auton
10:42 And many believed on him there.

John 11