John 4

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 5

1

meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o ihsouV eiV ierosoluma
5:1 After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.

2

estin de en toiV ierosolumoiV epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoaV ecousa
5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep [market] a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

3

en tautaiV katekeito plhqoV polu twn asqenountwn tuflwn cwlwn xhrwn ekdecomenwn thn tou udatoV kinhsin
5:3 In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.

4

aggeloV gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarassen to udwr o oun prwtoV embaV meta thn tarachn tou udatoV ugihV egineto w dhpote kateiceto noshmati
5:4 For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.

5

hn de tiV anqrwpoV ekei triakontaoktw eth ecwn en th asqeneia
5:5 And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.

6

touton idwn o ihsouV katakeimenon kai gnouV oti polun hdh cronon ecei legei autw qeleiV ugihV genesqai
5:6 When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time [in that case], he saith unto him, Wilt thou be made whole?

7

apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk ecw ina otan taracqh to udwr ballh me eiV thn kolumbhqran en w de ercomai egw alloV pro emou katabainei
5:7 The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.

8

legei autw o ihsouV egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei
5:8 Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.

9

kai euqewV egeneto ugihV o anqrwpoV kai hren ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera
5:9 And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.

10

elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk exestin soi arai ton krabbaton
5:10 The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry [thy] bed.

11

apekriqh autoiV o poihsaV me ugih ekeinoV moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei
5:11 He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.

12

hrwthsan oun auton tiV estin o anqrwpoV o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei
5:12 Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?

13

o de iaqeiV ouk hdei tiV estin o gar ihsouV exeneusen oclou ontoV en tw topw
5:13 And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in [that] place.

14

meta tauta euriskei auton o ihsouV en tw ierw kai eipen autw ide ugihV gegonaV mhketi amartane ina mh ceiron ti soi genhtai
5:14 Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.

15

aphlqen o anqrwpoV kai anhggeilen toiV ioudaioiV oti ihsouV estin o poihsaV auton ugih
5:15 The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.

16

kai dia touto ediwkon ton ihsoun oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw
5:16 And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.

17

o de ihsouV apekrinato autoiV o pathr mou ewV arti ergazetai kagw ergazomai
5:17 But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.

18

dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew
5:18 Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.

19

apekrinato oun o ihsouV kai eipen autoiV amhn amhn legw umin ou dunatai o uioV poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinoV poih tauta kai o uioV omoiwV poiei
5:19 Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.

20

o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autoV poiei kai meizona toutwn deixei autw erga ina umeiV qaumazhte
5:20 For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.

21

wsper gar o pathr egeirei touV nekrouV kai zwopoiei outwV kai o uioV ouV qelei zwopoiei
5:21 For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth [them]; even so the Son quickeneth whom he will.

22

oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw
5:22 For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:

23

ina panteV timwsin ton uion kaqwV timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton
5:23 That all [men] should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.

24

amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me ecei zwhn aiwnion kai eiV krisin ouk ercetai alla metabebhken ek tou qanatou eiV thn zwhn
5:24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

25

amhn amhn legw umin oti ercetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai thV fwnhV tou uiou tou qeou kai oi akousanteV zhsontai
5:25 Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.

26

wsper gar o pathr ecei zwhn en eautw outwV edwken kai tw uiw zwhn ecein en eautw
5:26 For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;

27

kai exousian edwken autw kai krisin poiein oti uioV anqrwpou estin
5:27 And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.

28

mh qaumazete touto oti ercetai wra en h panteV oi en toiV mnhmeioiV akousontai thV fwnhV autou
5:28 Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,

29

kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsanteV eiV anastasin zwhV oi de ta faula praxanteV eiV anastasin krisewV
5:29 And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.

30

ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqwV akouw krinw kai h krisiV h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoV me patroV
5:30 I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.

31

ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhV
5:31 If I bear witness of myself, my witness is not true.

32

alloV estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhV estin h marturia hn marturei peri emou
5:32 There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.

33

umeiV apestalkate proV iwannhn kai memarturhken th alhqeia
5:33 Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.

34

egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeiV swqhte
5:34 But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.

35

ekeinoV hn o lucnoV o kaiomenoV kai fainwn umeiV de hqelhsate agalliasqhnai proV wran en tw fwti autou
5:35 He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.

36

egw de ecw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken
5:36 But I have greater witness than [that] of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.

37

kai o pemyaV me pathr autoV memarturhken peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidoV autou ewrakate
5:37 And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.

38

kai ton logon autou ouk ecete menonta en umin oti on apesteilen ekeinoV toutw umeiV ou pisteuete
5:38 And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.

39

ereunate taV grafaV oti umeiV dokeite en autaiV zwhn aiwnion ecein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou
5:39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.

40

kai ou qelete elqein proV me ina zwhn echte
5:40 And ye will not come to me, that ye might have life.

41

doxan para anqrwpwn ou lambanw
5:41 I receive not honour from men.

42

all egnwka umaV oti thn agaphn tou qeou ouk ecete en eautoiV
5:42 But I know you, that ye have not the love of God in you.

43

egw elhluqa en tw onomati tou patroV mou kai ou lambanete me ean alloV elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe
5:43 I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.

44

pwV dunasqe umeiV pisteusai doxan para allhlwn lambanonteV kai thn doxan thn para tou monou qeou ou zhteite
5:44 How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that [cometh] from God only?

45

mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn proV ton patera estin o kathgorwn umwn mwshV eiV on umeiV hlpikate
5:45 Do not think that I will accuse you to the Father: there is [one] that accuseth you, [even] Moses, in whom ye trust.

46

ei gar episteuete mwsh episteuete an emoi peri gar emou ekeinoV egrayen
5:46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.

47

ei de toiV ekeinou grammasin ou pisteuete pwV toiV emoiV rhmasin pisteusete
5:47 But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?

John 6