John 3

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 4

1

wV oun egnw o kurioV oti hkousan oi farisaioi oti ihsouV pleionaV maqhtaV poiei kai baptizei h iwannhV
4:1 When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,

2

kaitoige ihsouV autoV ouk ebaptizen all oi maqhtai autou
4:2 (Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)

3

afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eiV thn galilaian
4:3 He left Judaea, and departed again into Galilee.

4

edei de auton diercesqai dia thV samareiaV
4:4 And he must needs go through Samaria.

5

ercetai oun eiV polin thV samareiaV legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou
4:5 Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.

6

hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouV kekopiakwV ek thV odoiporiaV ekaqezeto outwV epi th phgh wra hn wsei ekth
4:6 Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with [his] journey, sat thus on the well: [and] it was about the sixth hour.

7

ercetai gunh ek thV samareiaV antlhsai udwr legei auth o ihsouV doV moi piein
4:7 There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.

8

oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eiV thn polin ina trofaV agoraswsin
4:8 (For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)

9

legei oun autw h gunh h samareitiV pwV su ioudaioV wn par emou piein aiteiV oushV gunaikoV samareitidoV ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitaiV
4:9 Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.

10

apekriqh ihsouV kai eipen auth ei hdeiV thn dwrean tou qeou kai tiV estin o legwn soi doV moi piein su an hthsaV auton kai edwken an soi udwr zwn
4:10 Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.

11

legei autw h gunh kurie oute antlhma eceiV kai to frear estin baqu poqen oun eceiV to udwr to zwn
4:11 The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?

12

mh su meizwn ei tou patroV hmwn iakwb oV edwken hmin to frear kai autoV ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou
4:12 Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?

13

apekriqh o ihsouV kai eipen auth paV o pinwn ek tou udatoV toutou diyhsei palin
4:13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:

14

oV d an pih ek tou udatoV ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eiV ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatoV allomenou eiV zwhn aiwnion
4:14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.

15

legei proV auton h gunh kurie doV moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein
4:15 The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.

16

legei auth o ihsouV upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade
4:16 Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.

17

apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o ihsouV kalwV eipaV oti andra ouk ecw
4:17 The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband:

18

pente gar andraV esceV kai nun on eceiV ouk estin sou anhr touto alhqeV eirhkaV
4:18 For thou hast had five husbands; and he whom thou now hast is not thy husband: in that saidst thou truly.

19

legei autw h gunh kurie qewrw oti profhthV ei su
4:19 The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.

20

oi patereV hmwn en toutw tw orei prosekunhsan kai umeiV legete oti en ierosolumoiV estin o topoV opou dei proskunein
4:20 Our fathers worshipped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship.

21

legei auth o ihsouV gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoiV proskunhsete tw patri
4:21 Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.

22

umeiV proskuneite o ouk oidate hmeiV proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin
4:22 Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews.

23

all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutouV zhtei touV proskunountaV auton
4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.

24

pneuma o qeoV kai touV proskunountaV auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein
4:24 God [is] a Spirit: and they that worship him must worship [him] in spirit and in truth.

25

legei autw h gunh oida oti messiaV ercetai o legomenoV cristoV otan elqh ekeinoV anaggelei hmin panta
4:25 The woman saith unto him, I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things.

26

legei auth o ihsouV egw eimi o lalwn soi
4:26 Jesus saith unto her, I that speak unto thee am [he].

27

kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikoV elalei oudeiV mentoi eipen ti zhteiV h ti laleiV met authV
4:27 And upon this came his disciples, and marvelled that he talked with the woman: yet no man said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?

28

afhken oun thn udrian authV h gunh kai aphlqen eiV thn polin kai legei toiV anqrwpoiV
4:28 The woman then left her waterpot, and went her way into the city, and saith to the men,

29

deute idete anqrwpon oV eipen moi panta osa epoihsa mhti outoV estin o cristoV
4:29 Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not this the Christ?

30

exhlqon oun ek thV polewV kai hrconto proV auton
4:30 Then they went out of the city, and came unto him.

31

en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legonteV rabbi fage
4:31 In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat.

32

o de eipen autoiV egw brwsin ecw fagein hn umeiV ouk oidate
4:32 But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of.

33

elegon oun oi maqhtai proV allhlouV mh tiV hnegken autw fagein
4:33 Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him [ought] to eat?

34

legei autoiV o ihsouV emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantoV me kai teleiwsw autou to ergon
4:34 Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.

35

ouc umeiV legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismoV ercetai idou legw umin eparate touV ofqalmouV umwn kai qeasasqe taV cwraV oti leukai eisin proV qerismon hdh
4:35 Say not ye, There are yet four months, and [then] cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest.

36

kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eiV zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn
4:36 And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal: that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together.

37

en gar toutw o logoV estin o alhqinoV oti alloV estin o speirwn kai alloV o qerizwn
4:37 And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth.

38

egw apesteila umaV qerizein o ouc umeiV kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeiV eiV ton kopon autwn eiselhluqate
4:38 I sent you to reap that whereon ye bestowed no labour: other men laboured, and ye are entered into their labours.

39

ek de thV polewV ekeinhV polloi episteusan eiV auton twn samareitwn dia ton logon thV gunaikoV marturoushV oti eipen moi panta osa epoihsa
4:39 And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did.

40

wV oun hlqon proV auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoiV kai emeinen ekei duo hmeraV
4:40 So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them: and he abode there two days.

41

kai pollw pleiouV episteusan dia ton logon autou
4:41 And many more believed because of his own word;

42

th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outoV estin alhqwV o swthr tou kosmou o cristoV
4:42 And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying: for we have heard [him] ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world.

43

meta de taV duo hmeraV exhlqen ekeiqen kai aphlqen eiV thn galilaian
4:43 Now after two days he departed thence, and went into Galilee.

44

autoV gar o ihsouV emarturhsen oti profhthV en th idia patridi timhn ouk ecei
4:44 For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own country.

45

ote oun hlqen eiV thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakoteV a epoihsen en ierosolumoiV en th eorth kai autoi gar hlqon eiV thn eorthn
4:45 Then when he was come into Galilee, the Galilaeans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went unto the feast.

46

hlqen oun o ihsouV palin eiV thn kana thV galilaiaV opou epoihsen to udwr oinon kai hn tiV basilikoV ou o uioV hsqenei en kapernaoum
4:46 So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.

47

outoV akousaV oti ihsouV hkei ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian aphlqen proV auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein
4:47 When he heard that Jesus was come out of Judaea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.

48

eipen oun o ihsouV proV auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte
4:48 Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.

49

legei proV auton o basilikoV kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou
4:49 The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.

50

legei autw o ihsouV poreuou o uioV sou zh kai episteusen o anqrwpoV tw logw w eipen autw ihsouV kai eporeueto
4:50 Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.

51

hdh de autou katabainontoV oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legonteV oti o paiV sou zh
4:51 And as he was now going down, his servants met him, and told [him], saying, Thy son liveth.

52

epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron escen kai eipon autw oti cqeV wran ebdomhn afhken auton o puretoV
4:52 Then enquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.

53

egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o ihsouV oti o uioV sou zh kai episteusen autoV kai h oikia autou olh
4:53 So the father knew that [it was] at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.

54

touto palin deuteron shmeion epoihsen o ihsouV elqwn ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian
4:54 This [is] again the second miracle [that] Jesus did, when he was come out of Judaea into Galilee.

John 5