Luke 23

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 24

1

th de mia twn sabbatwn orqrou baqeoV hlqon epi to mnhma ferousai a htoimasan arwmata kai tineV sun autaiV
24:1 Now upon the first [day] of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain [others] with them.

2

euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou
24:2 And they found the stone rolled away from the sepulchre.

3

kai eiselqousai ouc euron to swma tou kuriou ihsou
24:3 And they entered in, and found not the body of the Lord Jesus.

4

kai egeneto en tw diaporeisqai autaV peri toutou kai idou duo andreV epesthsan autaiV en esqhsesin astraptousaiV
24:4 And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments:

5

emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn to proswpon eiV thn ghn eipon proV autaV ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn
24:5 And as they were afraid, and bowed down [their] faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead?

6

ouk estin wde all hgerqh mnhsqhte wV elalhsen umin eti wn en th galilaia
24:6 He is not here, but is risen: remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,

7

legwn oti dei ton uion tou anqrwpou paradoqhnai eiV ceiraV anqrwpwn amartwlwn kai staurwqhnai kai th trith hmera anasthnai
24:7 Saying, The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again.

8

kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou
24:8 And they remembered his words,

9

kai upostreyasai apo tou mnhmeiou aphggeilan tauta panta toiV endeka kai pasin toiV loipoiV
24:9 And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.

10

hsan de h magdalhnh maria kai iwanna kai maria iakwbou kai ai loipai sun autaiV ai elegon proV touV apostolouV tauta
24:10 It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary [the mother] of James, and other [women that were] with them, which told these things unto the apostles.

11

kai efanhsan enwpion autwn wsei lhroV ta rhmata autwn kai hpistoun autaiV
24:11 And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not.

12

o de petroV anastaV edramen epi to mnhmeion kai parakuyaV blepei ta oqonia keimena mona kai aphlqen proV eauton qaumazwn to gegonoV
24:12 Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down, he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed, wondering in himself at that which was come to pass.

13

kai idou duo ex autwn hsan poreuomenoi en auth th hmera eiV kwmhn apecousan stadiouV exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaouV
24:13 And, behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem [about] threescore furlongs.

14

kai autoi wmiloun proV allhlouV peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn
24:14 And they talked together of all these things which had happened.

15

kai egeneto en tw omilein autouV kai suzhtein kai autoV o ihsouV eggisaV suneporeueto autoiV
24:15 And it came to pass, that, while they communed [together] and reasoned, Jesus himself drew near, and went with them.

16

oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton
24:16 But their eyes were holden that they should not know him.

17

eipen de proV autouV tineV oi logoi outoi ouV antiballete proV allhlouV peripatounteV kai este skuqrwpoi
24:17 And he said unto them, What manner of communications [are] these that ye have one to another, as ye walk, and are sad?

18

apokriqeiV de o eiV w onoma kleopaV eipen proV auton su monoV paroikeiV en ierousalhm kai ouk egnwV ta genomena en auth en taiV hmeraiV tautaiV
24:18 And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days?

19

kai eipen autoiV poia oi de eipon autw ta peri ihsou tou nazwraiou oV egeneto anhr profhthV dunatoV en ergw kai logw enantion tou qeou kai pantoV tou laou
24:19 And he said unto them, What things? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:

20

opwV te paredwkan auton oi arciereiV kai oi arconteV hmwn eiV krima qanatou kai estaurwsan auton
24:20 And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.

21

hmeiV de hlpizomen oti autoV estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge sun pasin toutoiV trithn tauthn hmeran agei shmeron af ou tauta egeneto
24:21 But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done.

22

alla kai gunaikeV tineV ex hmwn exesthsan hmaV genomenai orqriai epi to mnhmeion
24:22 Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre;

23

kai mh eurousai to swma autou hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton zhn
24:23 And when they found not his body, they came, saying, that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive.

24

kai aphlqon tineV twn sun hmin epi to mnhmeion kai euron outwV kaqwV kai ai gunaikeV eipon auton de ouk eidon
24:24 And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found [it] even so as the women had said: but him they saw not.

25

kai autoV eipen proV autouV w anohtoi kai bradeiV th kardia tou pisteuein epi pasin oiV elalhsan oi profhtai
24:25 Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:

26

ouci tauta edei paqein ton criston kai eiselqein eiV thn doxan autou
24:26 Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory?

27

kai arxamenoV apo mwsewV kai apo pantwn twn profhtwn dihrmhneuen autoiV en pasaiV taiV grafaiV ta peri eautou
24:27 And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.

28

kai hggisan eiV thn kwmhn ou eporeuonto kai autoV prosepoieito porrwterw poreuesqai
24:28 And they drew nigh unto the village, whither they went: and he made as though he would have gone further.

29

kai parebiasanto auton legonteV meinon meq hmwn oti proV esperan estin kai kekliken h hmera kai eishlqen tou meinai sun autoiV
24:29 But they constrained him, saying, Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them.

30

kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn labwn ton arton euloghsen kai klasaV epedidou autoiV
24:30 And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread, and blessed [it], and brake, and gave to them.

31

autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi kai epegnwsan auton kai autoV afantoV egeneto ap autwn
24:31 And their eyes were opened, and they knew him; and he vanished out of their sight.

32

kai eipon proV allhlouV ouci h kardia hmwn kaiomenh hn en hmin wV elalei hmin en th odw kai wV dihnoigen hmin taV grafaV
24:32 And they said one to another, Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures?

33

kai anastanteV auth th wra upestreyan eiV ierousalhm kai euron sunhqroismenouV touV endeka kai touV sun autoiV
24:33 And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together, and them that were with them,

34

legontaV oti hgerqh o kurioV ontwV kai wfqh simwni
24:34 Saying, The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.

35

kai autoi exhgounto ta en th odw kai wV egnwsqh autoiV en th klasei tou artou
24:35 And they told what things [were done] in the way, and how he was known of them in breaking of bread.

36

tauta de autwn lalountwn autoV o ihsouV esth en mesw autwn kai legei autoiV eirhnh umin
24:36 And as they thus spake, Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace [be] unto you.

37

ptohqenteV de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein
24:37 But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit.

38

kai eipen autoiV ti tetaragmenoi este kai diati dialogismoi anabainousin en taiV kardiaiV umwn
24:38 And he said unto them, Why are ye troubled? and why do thoughts arise in your hearts?

39

idete taV ceiraV mou kai touV podaV mou oti autoV egw eimi yhlafhsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk ecei kaqwV eme qewreite econta
24:39 Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see; for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have.

40

kai touto eipwn epedeixen autoiV taV ceiraV kai touV podaV
24:40 And when he had thus spoken, he shewed them [his] hands and [his] feet.

41

eti de apistountwn autwn apo thV caraV kai qaumazontwn eipen autoiV ecete ti brwsimon enqade
24:41 And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?

42

oi de epedwkan autw icquoV optou meroV kai apo melissiou khriou
24:42 And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb.

43

kai labwn enwpion autwn efagen
24:43 And he took [it], and did eat before them.

44

eipen de autoiV outoi oi logoi ouV elalhsa proV umaV eti wn sun umin oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw mwsewV kai profhtaiV kai yalmoiV peri emou
24:44 And he said unto them, These [are] the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and [in] the prophets, and [in] the psalms, concerning me.

45

tote dihnoixen autwn ton noun tou sunienai taV grafaV
24:45 Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,

46

kai eipen autoiV oti outwV gegraptai kai outwV edei paqein ton criston kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera
24:46 And said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day:

47

kai khrucqhnai epi tw onomati autou metanoian kai afesin amartiwn eiV panta ta eqnh arxamenon apo ierousalhm
24:47 And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

48

umeiV de este martureV toutwn
24:48 And ye are witnesses of these things.

49

kai idou egw apostellw thn epaggelian tou patroV mou ef umaV umeiV de kaqisate en th polei ierousalhm ewV ou endushsqe dunamin ex uyouV
24:49 And, behold, I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.

50

exhgagen de autouV exw ewV eiV bhqanian kai eparaV taV ceiraV autou euloghsen autouV
24:50 And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.

51

kai egeneto en tw eulogein auton autouV diesth ap autwn kai anefereto eiV ton ouranon
24:51 And it came to pass, while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.

52

kai autoi proskunhsanteV auton upestreyan eiV ierousalhm meta caraV megalhV
24:52 And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:

53

kai hsan diapantoV en tw ierw ainounteV kai eulogounteV ton qeon amhn
24:53 And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.

John 1