Luke 16

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 17

1

eipen de proV touV maqhtaV anendekton estin tou mh elqein ta skandala ouai de di ou ercetai
17:1 Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe [unto him], through whom they come!

2

lusitelei autw ei muloV onikoV perikeitai peri ton trachlon autou kai erriptai eiV thn qalassan h ina skandalish ena twn mikrwn toutwn
17:2 It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.

3

prosecete eautoiV ean de amarth eiV se o adelfoV sou epitimhson autw kai ean metanohsh afeV autw
17:3 Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent, forgive him.

4

kai ean eptakiV thV hmeraV amarth eiV se kai eptakiV thV hmeraV epistreyh epi se legwn metanow afhseiV autw
17:4 And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying, I repent; thou shalt forgive him.

5

kai eipon oi apostoloi tw kuriw prosqeV hmin pistin
17:5 And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.

6

eipen de o kurioV ei eicete pistin wV kokkon sinapewV elegete an th sukaminw tauth ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin
17:6 And the Lord said, If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root, and be thou planted in the sea; and it should obey you.

7

tiV de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta oV eiselqonti ek tou agrou erei euqewV parelqwn anapesai
17:7 But which of you, having a servant plowing or feeding cattle, will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat?

8

all ouci erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsamenoV diakonei moi ewV fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su
17:8 And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup, and gird thyself, and serve me, till I have eaten and drunken; and afterward thou shalt eat and drink?

9

mh carin ecei tw doulw ekeinw oti epoihsen ta diatacqenta autw ou dokw
17:9 Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him? I trow not.

10

outwV kai umeiV otan poihshte panta ta diatacqenta umin legete oti douloi acreioi esmen oti o wfeilomen poihsai pepoihkamen
17:10 So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say, We are unprofitable servants: we have done that which was our duty to do.

11

kai egeneto en tw poreuesqai auton eiV ierousalhm kai autoV dihrceto dia mesou samareiaV kai galilaiaV
17:11 And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.

12

kai eisercomenou autou eiV tina kwmhn aphnthsan autw deka leproi andreV oi esthsan porrwqen
17:12 And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:

13

kai autoi hran fwnhn legonteV ihsou epistata elehson hmaV
17:13 And they lifted up [their] voices, and said, Jesus, Master, have mercy on us.

14

kai idwn eipen autoiV poreuqenteV epideixate eautouV toiV iereusin kai egeneto en tw upagein autouV ekaqarisqhsan
17:14 And when he saw [them], he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass, that, as they went, they were cleansed.

15

eiV de ex autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnhV megalhV doxazwn ton qeon
17:15 And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God,

16

kai epesen epi proswpon para touV podaV autou eucaristwn autw kai autoV hn samareithV
17:16 And fell down on [his] face at his feet, giving him thanks: and he was a Samaritan.

17

apokriqeiV de o ihsouV eipen ouci oi deka ekaqarisqhsan oi de ennea pou
17:17 And Jesus answering said, Were there not ten cleansed? but where [are] the nine?

18

ouc eureqhsan upostreyanteV dounai doxan tw qew ei mh o allogenhV outoV
17:18 There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.

19

kai eipen autw anastaV poreuou h pistiV sou seswken se
17:19 And he said unto him, Arise, go thy way: thy faith hath made thee whole.

20

eperwthqeiV de upo twn farisaiwn pote ercetai h basileia tou qeou apekriqh autoiV kai eipen ouk ercetai h basileia tou qeou meta parathrhsewV
17:20 And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, The kingdom of God cometh not with observation:

21

oude erousin idou wde h idou ekei idou gar h basileia tou qeou entoV umwn estin
17:21 Neither shall they say, Lo here! or, lo there! for, behold, the kingdom of God is within you.

22

eipen de proV touV maqhtaV eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe
17:22 And he said unto the disciples, The days will come, when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see [it].

23

kai erousin umin idou wde h idou ekei mh apelqhte mhde diwxhte
17:23 And they shall say to you, See here; or, see there: go not after [them], nor follow [them].

24

wsper gar h astraph h astraptousa ek thV up ouranon eiV thn up ouranon lampei outwV estai kai o uioV tou anqrwpou en th hmera autou
17:24 For as the lightning, that lighteneth out of the one [part] under heaven, shineth unto the other [part] under heaven; so shall also the Son of man be in his day.

25

prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo thV geneaV tauthV
17:25 But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.

26

kai kaqwV egeneto en taiV hmeraiV tou nwe outwV estai kai en taiV hmeraiV tou uiou tou anqrwpou
17:26 And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.

27

hsqion epinon egamoun exegamizonto acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton kai hlqen o kataklusmoV kai apwlesen apantaV
17:27 They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noe entered into the ark, and the flood came, and destroyed them all.

28

omoiwV kai wV egeneto en taiV hmeraiV lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun
17:28 Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded;

29

h de hmera exhlqen lwt apo sodomwn ebrexen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen apantaV
17:29 But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed [them] all.

30

kata tauta estai h hmera o uioV tou anqrwpou apokaluptetai
17:30 Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed.

31

en ekeinh th hmera oV estai epi tou dwmatoV kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en tw agrw omoiwV mh epistreyatw eiV ta opisw
17:31 In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away: and he that is in the field, let him likewise not return back.

32

mnhmoneuete thV gunaikoV lwt
17:32 Remember Lot's wife.

33

oV ean zhthsh thn yuchn autou swsai apolesei authn kai oV ean apolesh authn zwogonhsei authn
17:33 Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.

34

legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhV miaV o eiV paralhfqhsetai kai o eteroV afeqhsetai
17:34 I tell you, in that night there shall be two [men] in one bed; the one shall be taken, and the other shall be left.

35

duo esontai alhqousai epi to auto mia paralhfqhsetai kai h etera afeqhsetai
17:35 Two [women] shall be grinding together; the one shall be taken, and the other left.

36


17:36 Two [men] shall be in the field; the one shall be taken, and the other left.

37

kai apokriqenteV legousin autw pou kurie o de eipen autoiV opou to swma ekei sunacqhsontai oi aetoi
17:37 And they answered and said unto him, Where, Lord? And he said unto them, Wheresoever the body [is], thither will the eagles be gathered together.

Luke 18