Luke 14

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 15

1

hsan de eggizonteV autw panteV oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou
15:1 Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.

2

kai diegogguzon oi farisaioi kai oi grammateiV legonteV oti outoV amartwlouV prosdecetai kai sunesqiei autoiV
15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.

3

eipen de proV autouV thn parabolhn tauthn legwn
15:3 And he spake this parable unto them, saying,

4

tiV anqrwpoV ex umwn ecwn ekaton probata kai apolesaV en ex autwn ou kataleipei ta ennenhkontaennea en th erhmw kai poreuetai epi to apolwloV ewV eurh auto
15:4 What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?

5

kai eurwn epitiqhsin epi touV wmouV eautou cairwn
15:5 And when he hath found [it], he layeth [it] on his shoulders, rejoicing.

6

kai elqwn eiV ton oikon sugkalei touV filouV kai touV geitonaV legwn autoiV sugcarhte moi oti euron to probaton mou to apolwloV
15:6 And when he cometh home, he calleth together [his] friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost.

7

legw umin oti outwV cara estai en tw ouranw epi eni amartwlw metanoounti h epi ennenhkontaennea dikaioiV oitineV ou creian ecousin metanoiaV
15:7 I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.

8

h tiV gunh dracmaV ecousa deka ean apolesh dracmhn mian ouci aptei lucnon kai saroi thn oikian kai zhtei epimelwV ewV otou eurh
15:8 Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find [it]?

9

kai eurousa sugkaleitai taV filaV kai taV geitonaV legousa sugcarhte moi oti euron thn dracmhn hn apwlesa
15:9 And when she hath found [it], she calleth [her] friends and [her] neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost.

10

outwV legw umin cara ginetai enwpion twn aggelwn tou qeou epi eni amartwlw metanoounti
15:10 Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.

11

eipen de anqrwpoV tiV eicen duo uiouV
15:11 And he said, A certain man had two sons:

12

kai eipen o newteroV autwn tw patri pater doV moi to epiballon meroV thV ousiaV kai dieilen autoiV ton bion
15:12 And the younger of them said to [his] father, Father, give me the portion of goods that falleth [to me]. And he divided unto them [his] living.

13

kai met ou pollaV hmeraV sunagagwn apanta o newteroV uioV apedhmhsen eiV cwran makran kai ekei dieskorpisen thn ousian autou zwn aswtwV
15:13 And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.

14

dapanhsantoV de autou panta egeneto limoV iscuroV kata thn cwran ekeinhn kai autoV hrxato ustereisqai
15:14 And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.

15

kai poreuqeiV ekollhqh eni twn politwn thV cwraV ekeinhV kai epemyen auton eiV touV agrouV autou boskein coirouV
15:15 And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine.

16

kai epequmei gemisai thn koilian autou apo twn keratiwn wn hsqion oi coiroi kai oudeiV edidou autw
15:16 And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him.

17

eiV eauton de elqwn eipen posoi misqioi tou patroV mou perisseuousin artwn egw de limw apollumai
15:17 And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger!

18

anastaV poreusomai proV ton patera mou kai erw autw pater hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou
15:18 I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,

19

kai ouketi eimi axioV klhqhnai uioV sou poihson me wV ena twn misqiwn sou
15:19 And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.

20

kai anastaV hlqen proV ton patera eautou eti de autou makran apecontoV eiden auton o pathr autou kai esplagcnisqh kai dramwn epepesen epi ton trachlon autou kai katefilhsen auton
15:20 And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.

21

eipen de autw o uioV pater hmarton eiV ton ouranon kai enwpion sou kai ouketi eimi axioV klhqhnai uioV sou
15:21 And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.

22

eipen de o pathr proV touV doulouV autou exenegkate thn stolhn thn prwthn kai endusate auton kai dote daktulion eiV thn ceira autou kai upodhmata eiV touV podaV
15:22 But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put [it] on him; and put a ring on his hand, and shoes on [his] feet:

23

kai enegkanteV ton moscon ton siteuton qusate kai fagonteV eufranqwmen
15:23 And bring hither the fatted calf, and kill [it]; and let us eat, and be merry:

24

oti outoV o uioV mou nekroV hn kai anezhsen kai apolwlwV hn kai eureqh kai hrxanto eufrainesqai
15:24 For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry.

25

hn de o uioV autou o presbuteroV en agrw kai wV ercomenoV hggisen th oikia hkousen sumfwniaV kai corwn
15:25 Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard musick and dancing.

26

kai proskalesamenoV ena twn paidwn autou epunqaneto ti eih tauta
15:26 And he called one of the servants, and asked what these things meant.

27

o de eipen autw oti o adelfoV sou hkei kai equsen o pathr sou ton moscon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben
15:27 And he said unto him, Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound.

28

wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein o oun pathr autou exelqwn parekalei auton
15:28 And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and intreated him.

29

o de apokriqeiV eipen tw patri idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote entolhn sou parhlqon kai emoi oudepote edwkaV erifon ina meta twn filwn mou eufranqw
15:29 And he answering said to [his] father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends:

30

ote de o uioV sou outoV o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen equsaV autw ton moscon ton siteuton
15:30 But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.

31

o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin
15:31 And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.

32

eufranqhnai de kai carhnai edei oti o adelfoV sou outoV nekroV hn kai anezhsen kai apolwlwV hn kai eureqh
15:32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.

Luke 16