Luke 12

Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 13

1

parhsan de tineV en autw tw kairw apaggellonteV autw peri twn galilaiwn wn to aima pilatoV emixen meta twn qusiwn autwn
13:1 There were present at that season some that told him of the Galilaeans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.

2

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantaV touV galilaiouV egenonto oti toiauta peponqasin
13:2 And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galilaeans were sinners above all the Galilaeans, because they suffered such things?

3

ouci legw umin all ean mh metanohte panteV wsautwV apoleisqe
13:3 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.

4

h ekeinoi oi deka kai oktw ef ouV epesen o purgoV en tw silwam kai apekteinen autouV dokeite oti outoi ofeiletai egenonto para pantaV anqrwpouV touV katoikountaV en ierousalhm
13:4 Or those eighteen, upon whom the tower in Siloam fell, and slew them, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem?

5

ouci legw umin all ean mh metanohte panteV omoiwV apoleisqe
13:5 I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.

6

elegen de tauthn thn parabolhn sukhn eicen tiV en tw ampelwni autou pefuteumenhn kai hlqen karpon zhtwn en auth kai ouc euren
13:6 He spake also this parable; A certain [man] had a fig tree planted in his vineyard; and he came and sought fruit thereon, and found none.

7

eipen de proV ton ampelourgon idou tria eth ercomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai ouc euriskw ekkoyon authn inati kai thn ghn katargei
13:7 Then said he unto the dresser of his vineyard, Behold, these three years I come seeking fruit on this fig tree, and find none: cut it down; why cumbereth it the ground?

8

o de apokriqeiV legei autw kurie afeV authn kai touto to etoV ewV otou skayw peri authn kai balw koprian
13:8 And he answering said unto him, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it, and dung [it]:

9

kan men poihsh karpon ei de mhge eiV to mellon ekkoyeiV authn
13:9 And if it bear fruit, [well]: and if not, [then] after that thou shalt cut it down.

10

hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en toiV sabbasin
13:10 And he was teaching in one of the synagogues on the sabbath.

11

kai idou gunh hn pneuma ecousa asqeneiaV eth deka kai oktw kai hn sugkuptousa kai mh dunamenh anakuyai eiV to panteleV
13:11 And, behold, there was a woman which had a spirit of infirmity eighteen years, and was bowed together, and could in no wise lift up [herself].

12

idwn de authn o ihsouV prosefwnhsen kai eipen auth gunai apolelusai thV asqeneiaV sou
13:12 And when Jesus saw her, he called [her to him], and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity.

13

kai epeqhken auth taV ceiraV kai paracrhma anwrqwqh kai edoxazen ton qeon
13:13 And he laid [his] hands on her: and immediately she was made straight, and glorified God.

14

apokriqeiV de o arcisunagwgoV aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o ihsouV elegen tw oclw ex hmerai eisin en aiV dei ergazesqai en tautaiV oun ercomenoi qerapeuesqe kai mh th hmera tou sabbatou
13:14 And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the sabbath day, and said unto the people, There are six days in which men ought to work: in them therefore come and be healed, and not on the sabbath day.

15

apekriqh oun autw o kurioV kai eipen upokrita ekastoV umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo thV fatnhV kai apagagwn potizei
13:15 The Lord then answered him, and said, [Thou] hypocrite, doth not each one of you on the sabbath loose his ox or [his] ass from the stall, and lead [him] away to watering?

16

tauthn de qugatera abraam ousan hn edhsen o satanaV idou deka kai oktw eth ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou
13:16 And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these eighteen years, be loosed from this bond on the sabbath day?

17

kai tauta legontoV autou kathscunonto panteV oi antikeimenoi autw kai paV o ocloV ecairen epi pasin toiV endoxoiV toiV ginomenoiV up autou
13:17 And when he had said these things, all his adversaries were ashamed: and all the people rejoiced for all the glorious things that were done by him.

18

elegen de tini omoia estin h basileia tou qeou kai tini omoiwsw authn
13:18 Then said he, Unto what is the kingdom of God like? and whereunto shall I resemble it?

19

omoia estin kokkw sinapewV on labwn anqrwpoV ebalen eiV khpon eautou kai huxhsen kai egeneto eiV dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en toiV kladoiV autou
13:19 It is like a grain of mustard seed, which a man took, and cast into his garden; and it grew, and waxed a great tree; and the fowls of the air lodged in the branches of it.

20

kai palin eipen tini omoiwsw thn basileian tou qeou
13:20 And again he said, Whereunto shall I liken the kingdom of God?

21

omoia estin zumh hn labousa gunh enekruyen eiV aleurou sata tria ewV ou ezumwqh olon
13:21 It is like leaven, which a woman took and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.

22

kai dieporeueto kata poleiV kai kwmaV didaskwn kai poreian poioumenoV eiV ierousalhm
13:22 And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.

23

eipen de tiV autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen proV autouV
13:23 Then said one unto him, Lord, are there few that be saved? And he said unto them,

24

agwnizesqe eiselqein dia thV stenhV pulhV oti polloi legw umin zhthsousin eiselqein kai ouk iscusousin
13:24 Strive to enter in at the strait gate: for many, I say unto you, will seek to enter in, and shall not be able.

25

af ou an egerqh o oikodespothV kai apokleish thn quran kai arxhsqe exw estanai kai krouein thn quran legonteV kurie kurie anoixon hmin kai apokriqeiV erei umin ouk oida umaV poqen este
13:25 When once the master of the house is risen up, and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are:

26

tote arxesqe legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en taiV plateiaiV hmwn edidaxaV
13:26 Then shall ye begin to say, We have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets.

27

kai erei legw umin ouk oida umaV poqen este aposthte ap emou panteV oi ergatai thV adikiaV
13:27 But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are; depart from me, all [ye] workers of iniquity.

28

ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai pantaV touV profhtaV en th basileia tou qeou umaV de ekballomenouV exw
13:28 There shall be weeping and gnashing of teeth, when ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the kingdom of God, and you [yourselves] thrust out.

29

kai hxousin apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai anakliqhsontai en th basileia tou qeou
13:29 And they shall come from the east, and [from] the west, and from the north, and [from] the south, and shall sit down in the kingdom of God.

30

kai idou eisin escatoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai escatoi
13:30 And, behold, there are last which shall be first, and there are first which shall be last.

31

en auth th hmera proshlqon tineV farisaioi legonteV autw exelqe kai poreuou enteuqen oti hrwdhV qelei se apokteinai
13:31 The same day there came certain of the Pharisees, saying unto him, Get thee out, and depart hence: for Herod will kill thee.

32

kai eipen autoiV poreuqenteV eipate th alwpeki tauth idou ekballw daimonia kai iaseiV epitelw shmeron kai aurion kai th trith teleioumai
13:32 And he said unto them, Go ye, and tell that fox, Behold, I cast out devils, and I do cures to day and to morrow, and the third [day] I shall be perfected.

33

plhn dei me shmeron kai aurion kai th ecomenh poreuesqai oti ouk endecetai profhthn apolesqai exw ierousalhm
13:33 Nevertheless I must walk to day, and to morrow, and the [day] following: for it cannot be that a prophet perish out of Jerusalem.

34

ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touV profhtaV kai liqobolousa touV apestalmenouV proV authn posakiV hqelhsa episunaxai ta tekna sou on tropon orniV thn eauthV nossian upo taV pterugaV kai ouk hqelhsate
13:34 O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets, and stonest them that are sent unto thee; how often would I have gathered thy children together, as a hen [doth gather] her brood under [her] wings, and ye would not!

35

idou afietai umin o oikoV umwn erhmoV amhn de legw umin oti ou mh me idhte ewV an hxh ote eiphte euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou
13:35 Behold, your house is left unto you desolate: and verily I say unto you, Ye shall not see me, until [the time] come when ye shall say, Blessed [is] he that cometh in the name of the Lord.

Luke 14